Untitled Document
 User :   Pass :   
 
   
  Untitled Document
หัวข้อเรื่อง :  รับตรงแพทย์ มมส 57
จากระเบียบการของปี 57 ไม่รับผู้สมัครในเขตจังหวัดขอนแก่นเพราะเหตุใดครับ เนื่องจากในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีระเบียบการให้นักศึกษาใหม่ทุกคนย้ายทะเบียนบ้านมาที่จังหวัดขอนแก่นเป็นปีแรก กระผมกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความสนใจเเละตั้งใจที่จะสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กระผมได้ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาในจังหวดขอนแก่นเป็นระยะเวลาประมาณ 3 เดือน เเต่ภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ด หากกระผมย้ายกลับภูมิลำเนาเดิม อยากเรียนถามว่าจะมีสิทธิสอบหรือไม่ครับ ขอบคุณครับ
จากคุณ  supachai Jaroen  Datetime [  2013-09-26 02:21:45  ]

ความคิดเห็น : 
คณะแพทยศาสตร์ มมส.ได้รับหนังสือยื่นยันจาก สบพช.ให้เพิ่มพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ในการรับสมัครแล้ว โปรดติอตามประกาศในเว็บไซต์ ครับ
จากคุณ  ศ.ดร.นายแพทย์เรือน สมณะ Datetime [  2013-09-30 10:28:13  ]


 
  copyright (Lab Computer 410) @ 2012 สายตรงคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม