โครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำหรับบุคลากรวิชาการ (อาจารย์) – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : โครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำหรับบุคลากรวิชาการ (อาจารย์)

โครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำหรับบุคลากรวิชาการ (อาจารย์)

วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสมพร โพธินาม อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวเปิดโครงการ พร้อมถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำหรับบุคลากรวิชาการ (อาจารย์) โครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กำหนดจัดขึ้นในระหว่าง วันที่ 8 – 10 มีนาคม 2564 และวันที่ 15 มีนาคม 2564 กลุ่มเป้าหมายคือบุคลากรคณะแพทยศาสตร์สังกัดโรงพยาบาล สังกัดสำนักงานเลขานุการ และสำหรับบุคลกรวิชาการ (อาจารย์) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายทิศทางการบริหารงานและพัฒนาคณะฯ และในทิศทางการบริหารงานที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ