โรงพยาบาลสุทธาเวช เปิดให้บริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ Canon รุ่น Aquilion Prime SP – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : โรงพยาบาลสุทธาเวช เปิดให้บริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ Canon รุ่น Aquilion Prime SP

โรงพยาบาลสุทธาเวช เปิดให้บริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ Canon รุ่น Aquilion Prime SP

วันอังคาร ที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00 น. ณ อาคารรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ อาจารย์ นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์รัฐ สอนสุภาพ รองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์แพทย์ และบุคลากร ร่วมพิธีเปิดการให้บริการเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ Canon รุ่น Aquilion Prime SP จากบริษัท เฮลธ์แคร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด เพื่อใช้งานทดแทนเครื่องเดิมและเพิ่มศักยภาพของการบริการเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ลดระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจ เพื่อความแม่นยำในการค้นหา และประเมินรอยโรค อันจะทำให้แพทย์สามารถได้รับข้อมูลการวินิจฉัยโรคที่ดีขึ้น ในการวางแผนการรักษาโรค ส่งผลให้ผู้เข้ารับบริการจะได้รับการตรวจและรักษาที่ดียิ่งขึ้นไป ทั้งนี้การจัดงานเป็นไปตามมาตรการในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค