งานนโยบายและแผน – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : แบบฟอร์ม : งานนโยบายและแผน

งานนโยบายและแผน

แบบฟอรืมอัตรากำลัง

Download

คำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปี 2565

Download
แบบฟอร์มข้อตกลงโครงการ

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณรายจ่าย ปี 2564

แผนปฏิบัติงาน Action-Plan ปีงบประมาณ 2564
Download
รูปเล่มงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
Download
แผนครุภัณฑ์ ที่ดินก่อสร้าง ปี 2565

เอกสารครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

เอกสารครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง