งานการเจ้าหน้าที่ – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : แบบฟอร์ม : งานการเจ้าหน้าที่

งานการเจ้าหน้าที่

แบบฟอร์มทั่วไป
1 แบบรายงานวันเดินทางไปราชการต่างประเทศ alt
2 แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง alt
3 แบบฟอร์มแจ้งเลขที่บัญชีเพื่อโอนเงินเดือนผ่านธนาคาร alt
4 ทำบัตรข้าราชการ ข้าราชการผู้รับบำเหน็จบำนาญ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ alt
5 ทำบัตรพนักงานที่จ้างตามภารกิจ alt
6 ทำบัตรลูกจ้างชั่วคราว alt
7 ทำบัตรบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ alt
8 ทำบัตรผู้บริหาร alt
9 ใบสมัครสมาชิกระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
alt
10 แบบฟอร์มการให้บริการ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม alt
11 ใบสมัครงานพนักงานมหาวิทยาลัย alt
12 ใบสมัครงานพนักงานราชการ alt
13 ขอเพิ่มวุฒิในทะเบียนประวัติ alt
14 ขอเปลี่ยนแปลงประวัติ alt
15 ใบสมัครขอรับสิทธิ์เบิกสวัสดิการค่าเช่าที่พักบุคลากร
คณะแพทยศาสตร์
alt
16 ขอรายงานตัวเพื่อขอกลับเข้ารับราชการ alt
17 ใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย alt
18 หนังสือขอลาออกจากราชการ alt
19 แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-03) (ประกันสังคม) alt
20 แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สำหรับผู้เคยยื่นประกันตน
(สปส. 1-03/1)
alt
21 ขอปรับวุฒิ alt
22 ตารางเกณฑ์การรับพนักงานวิชาการ alt
23 ขอโอนมารับราชการ alt
24 แบบรายงานการเข้ารับการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน alt
25 แบบฟอร์ม ข้อมูลประกอบการขอใช้อัตรากำลังในตำแหน่งว่าง alt
26 ใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว alt
27 ใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว alt
28 ขอหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน alt
29 ขอหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน alt
30 บันทึกแนบลาต่อวันหยุด alt
31 บันทึกแนบลาต่อวันหยุด alt
32 บันทึกข้อความ ลาไปต่างประเทศ alt
33 แบบฟอร์มยกเลิกสแกนนิ้ว alt

แบบฟอร์มการลาพนักงาน

แบบฟอร์มการลาพนักงาน
1 แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร alt
2 แบบใบลาพักผ่อน alt
3 แบบใบลาอุปสมบท alt
4 แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย alt
5 แบบใบลาสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรม ในสำนักปฏิบัติธรรมที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับรอง alt
6 แบบใบลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล alt
7 ใบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ alt
8 แบบใบลาเพื่อดูแลบุตรและภรรยาหลังคลอด alt
9 แบบขอยกเลิกวันลา alt
10 แบบใบลาติดตามคู่สมรส alt

แบบฟอร์มการลาข้าราชการ

แบบฟอร์มการลาข้าราชการ
1 แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร alt
2 แบบใบลาพักผ่อน alt
3 แบบใบลาอุปสมบท alt
4 แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย alt
5 แบบใบลาสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรม ในสำนักปฏิบัติธรรมที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับรอง alt
6 แบบใบลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล alt
7 แบบใบลาเพื่อดูแลบิดาหรือมารดา alt
8 แบบใบลาเพื่อดูแลบุตรและภรรยาหลังคลอด alt
9 แบบขอยกเลิกวันลา alt
10 แบบใบลาติดตามคู่สมรส alt

แบบฟอร์มสัญญา

แบบฟอร์มสัญญา
1 เอกสารประกอบการรับวันรายงานตัว alt
2 หนังสือแจ้งการทำสัญญาจ้างและสัญญาค้ำประกันฉบับใหม่ alt
3 ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การจ้าง การบรรจุ การแต่งตั้ง และการออกจากงานของพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2553 alt
4 รายละเอียด alt
5 สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พนักงานประจำเต็มเวลา) alt
6 สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พนักงานประจำเต็มเวลาถาวร) alt
7 สัญญาค้ำประกัน alt
8 คำอธิบายเติมข้อความ alt
9 ขออนุมัติทำสัญญาค้ำประกันนอกสถานที่ alt
10 สัญญากองทุนศึกษาภายในประเทศ กพม alt
11 สัญญารับทุนค่าหน่วยกิต alt
12 สัญญารับทุนยกเว้นค่าเล่าเรียน alt
13 สัญญาอนุญาติให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ alt
14 สัญญาอนุญาติให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ alt
15 สัญญาอนุญาติให้พนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลาไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย alt
16 สัญญาจ้างพนักงานราชการ alt
17 สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว alt
18 ต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว alt
19 สัญญาจ้างสำหรับผู้เชี่ยวชาญ (พนักงานมหาวิทยาลัย ที่จ้างตามภารกิจ) alt
20 สัญญากองทุน กพบ. alt
21 เอกสารประกอบการทำสัญญา alt
22 ใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อต่างประเทศ กองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม alt
23 ใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อในประเทศ กองทุนพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม alt

แบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติงาน
1 แบบ ป.01 alt
2 แบบ ป.02 alt
3 แบบ ป.03 alt
4 แบบ ป.04 alt
5 ใบปะหน้า แบบ ป.01-02 alt
6 ข้อตกลงภาระงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (TOR) ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย รอบวันที่ 1 กันยายน 2559 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 alt
7 ตัวอย่างเกณฑ์มาตรฐาน ป.01 images
8 แบบฟอร์มการคิดภาระงานจริง (สายสนับสนุน) images

แบบฟอร์มขอทุนสนับสนุนบุคลากรไปประชุมวิชาการ นำเสนอผลงานวิชาการ ศึกษาดูงาน หรือ ฝึกอบรมในต่างประเทศ

แบบฟอร์ม
1 ใบสมัครขอรับทุน alt