งานประกันคุณภาพการศึกษา – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : หน่วยงานภายใน : งานประกันคุณภาพการศึกษา

งานประกันคุณภาพการศึกษา

งานประกันคุณภาพการศึกษา (QA)

แบบติดตาม SAR คณะ_รอบ 3 6 9 เดือน
แบบติดตาม SAR หลักสูตร_รอบ 3 6 9 เดือน
แบบติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ_ตัวบ่งชี้ 1.1_ATM
แบบติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ_ตัวบ่งชี้ 1.1_EHC
แบบติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ_ตัวบ่งชี้ 1.1_MD
แบบติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ_ตัวบ่งชี้ 1.1_ป.โท
แบบติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ_ตัวบ่งชี้ 1.1_ป.เอก
แบบติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ_ตัวบ่งชี้ 1.3
แบบติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ_ตัวบ่งชี้ 1.4
แบบติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ_ตัวบ่งชี้ 2.3
แบบติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ_ตัวบ่งชี้ 5.1
แบบติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ_ตัวบ่งชี้ 5.2
แบบฟอร์มการเขียน SAR ระดับคณะ_รอบ 12 เดือน
แบบรายงานข้อมูลเชิงคุณภาพ_ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 และ 1.3
แบบรายงานข้อมูลเชิงคุณภาพ_ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
แบบรายงานข้อมูลเชิงคุณภาพ_ตัวบ่งชี้ที่ 2.3

การจัดการความรู้ (KM)

คำรับรองปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.)

การบริหารความเสี่ยงและการควบคมภายใน (Risk)

แบบติดตาม ปย.2_2561
แบบฟอร์ม ปย.1_2561
แบบฟอร์ม ปย.2_2561
แบบฟอร์ม_ERM 1_2561
แบบฟอร์ม_ERM 2_2561
แบบฟอร์ม_ERM 3_2561
แบบฟอร์ม_ERM 4_2561
แบบฟอร์ม_ERM 5_2561_รอบ 6 เดือน
แบบฟอร์ม_ERM 5_2561_รอบ 9 เดือน
แบบฟอร์ม_ERM 5_2561_รอบ 12 เดือน
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข_1 ด้านนโยบายและการบริหาร
ภาคผนวก ข_2 ด้านทรัพยากร การเงิน
ภาคผนวก ข_2 ด้านทรัพยากร การผลิต
ภาคผนวก ข_2 ด้านทรัพยากร ทรัพย์สิน
ภาคผนวก ข_2 ด้านทรัพยากร บุคคล
ภาคผนวก ข_2 ด้านทรัพยากร พัฒนานิสิต
ภาคผนวก ข_2 ด้านทรัพยากร พัสดุ
ภาคผนวก ข_2 ด้านทรัพยากร สารสนเทศ
ภาคผนวก ข_2 ด้านทรัพยากร อาคารสถานที่
ภาคผนวก ข_3 ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ภาคผนวก ข_4 ด้านธรรมภิบาล
ภาคผนวก ข_5 ด้านเหตุการณ์ภายนอก
ภาคผนวก ข_6 ด้านการจัดการเรียนการสอน
ภาคผนวก ข_7 ด้านการวิจัย
ภาคผนวก ข_8 ด้านการบริการวิชาการ
ภาคผนวก ข_9 ด้านการทำนุบำรุงศิลปะฯ