วิสัยทัศน์ พันธกิจ – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : เกี่ยวกับหน่วยงาน : วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 

ปรัชญา ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อสุขภาพมหาชน
วิสัยทัศน์ คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำด้านสุขภาพชุมชนที่ได้มาตรฐานวิชาชีพสากล
 พันธกิจ  1. ผลิตบัณฑิตทางการแพทย์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและสามารถให้บริบาลสุขภาพประชาชานแบบองค์รวม
2. ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสามารถบูรณาการการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และนำไปใช้ประโยชน์สู่ชุมชนและสังคม
3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนสังคมแบบองค์รวม เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้
4. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 วัฒนธรรมองค์กร  มีวินัย ใส่ใจคุณภาพและบริการ (Discipline, Quality and Service Mind)
 เอกลักษณ์  บูรณาการพหุเวชศาสตร์ เพื่อเป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน
 อัตลักษณ์  จิตอาสาเพื่อสังคม
 ค่านิยมองค์กร  MED – MSU
M = Morality (คุณธรรม)
E = Efficiency (ประสิทธิภาพ)
D = Development of Self and Organization (พัฒนาตนเอง
และองค์กร)
M = Mangement with Good Governance (บริหารจัดการด้วย
หลักธรรมมาภิบาล)
S = Social Responsibility (รับผิดชอบต่อสังคม)
U = Unity (สามัคคี)