ข้อมูลการบริการของหน่วยงาน – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : ข้อมูลการบริการของหน่วยงาน

ข้อมูลการบริการของหน่วยงาน

ข้อมูลการบริการของหน่วยงาน

1) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มุ่งหวังให้บัณฑิตแพทย์มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถดูแลประชาชนทั้งปัจเจกชน ครอบครัว และชุมชนได้เป็นอย่างดี
2) หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มีทักษะในการสร้างเสริมและรักษาพยาบาลผู้ป่วย ด้วยภูมิปัญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษไทย
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถระดับวิชาชีพด้านเวชกิจฉุกเฉิน สามารถช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
4) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิตที่เป็นนักวิจัย และพัฒนาระดับผู้นำ มีความเป็นเลิศทางวิชาการในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
5) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มุ่งเน้นการผลิตดุษฎีบัณฑิต ผู้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ การวิจัย และการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ด้านการบริการวิชาการ คณะแพทยศาสตร์มีศูนย์บริการเพื่อให้บริการกับประชาชน 3 แห่ง คือ

1) ศูนย์บริการทางการแพทย์ มี 2 แห่ง ได้แก่ เขตพื้นที่ในเมือง และเขตพื้นที่ขามเรียง ซึ่งเป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการรักษาพยาบาลด้วยการแพทย์แผนปัจจุบัน
2) ศูนย์บริการทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ให้บริการรักษาพยาบาลด้วยการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เช่น ด้านหัตถเวช การบำบัดด้วยยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ได้มาตรฐาน
3) สถานผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตยาสมุนไพรออกจำหน่าย และเป็นที่ฝึกปฏิบัติของนิสิตแพทย์แผนไทยประยุกต์

ด้านการวิจัย

คณะแพทยศาสตร์ได้ส่งเสริมกระบวนการวิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ และพัฒนาสิ่งประดิษฐ์เพื่อให้ได้ผลงานให้สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศ และต่างประเทศ สามารถนำไปใช้แก้ปัญหาสุขภาพในสังคมไทย และนานาชาติ

ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ได้ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมที่เป็นการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ยังเล็งเห็นความสำคัญของงานประกันคุณภาพ ได้แก่ QA, กพร., ความเสี่ยง, TQA ซึ่งได้จัดทำรายงานการประเมินตนเองทุกปีการศึกษา รวมทั้งด้านการพัฒนานิสิต โดยจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านต่างๆ ให้กับนิสิต
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นโรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพ โดยมุ่งหวังที่จะผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ บูรณาการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม การพัฒนานิสิต สามารถให้บริการด้านสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี สมดังปรัชญา คณะแพทยศาสตร์ที่ว่าผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อสุขภาพมหาชน