ยุทธศาสตร์ – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ 1. การผลิตบัณฑิต
2. การวิจัย
3. การบริการวิชาการและการให้บริการด้านสุขภาพ
4. การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานของชาติและสากล รวมทั้งมีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มหรือใช้ประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพัฒนาระบบการให้บริการด้านสุขภาพแบบ องค์รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการทำนุบำรุงทางวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นคณะในระดับสากล รวมทั้งยกระดับการบริหารจัดการคณะตามหลักธรรมมาภิบาล