ศูนย์เรียนรู้สถานพัฒนาเด็กเล็ก นมแม่และการเลี้ยงดูคู่เรียนรู้แบบบูรณาการ 3 เดือน-3 ปี

โรงพยาบาลสุทธาเวช เป็นโรงพยาบาลของรัฐ

ชื่อหน่วยงาน    ศูนย์เรียนรู้สถานพัฒนาเด็กเล็ก นมแม่และการเลี้ยงดูคู่เรียนรู้แบบบูรณาการ 3 เดือน-3 ปี โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บริบทของหน่วยงาน/บริการ  เป็นหน่วยที่ให้บริการส่งเสริมเรื่องพัฒนาการเด็กตามวัยและช่วยส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำหรับกลุ่มคุณแม่ที่ทำงานประจำ  โดยใช้ปรัชญาแบบบูรณาการ  รับเด็กตั้งแต่อายุ 3 เดือน -3 ปี โดยมีกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการตามวัยเพื่อนำสู่พัฒนาการพึงประสงค์ของเด็กไทย 4.0 และเพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกอบรม ศึกษาดูงานเกี่ยวกับเกี่ยวกับการดูแลเด็ก 0-3 ปี  ส่งเสริมการลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การรับประทานผักผลไม้ตามวัยและกิจกรรมเรียนรู้แบบบูรณาการ   ขยายผลสู่ท้องถิ่น   และจัดทำหลักสูตรในการเกิดสถานพัฒนาเด็กเล็กคุณภาพของจังหวัดมหาสารคาม

วัน เวลา ที่เปิดให้บริการ   ในเวลาราชการ  08.00- 17.00 น.

หยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ/สถานที่

084-0340816 / ศูนย์เรียนรู้สถานพัฒนาเด็กเล็ก นมแม่และการเลี้ยงดูคู่เรียนรู้แบบบูรณาการ 3 เดือน-3ปี โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายชื่อบุคลากรภายในแผนก

  1. นางปิติพร เบญจจินดา               พยาบาลวิชาชีพ               หัวหน้าศูนย์
  2. นางสาวชันณิชา ดีสม                ครู                                   ดูแลเด็กอายุ 3 เดือน-1 ปี
  3. นางสาวพรไพลิน แก้ววัง           ครูพี่เลี้ยง                          ดูแลเด็กอายุ 3 เดือน-1 ปี         
  4. นางสาวจุฑามาส พลทอน         ครูพี่เลี้ยง                          ดูแลเด็กอายุ 1-2 ปี
  5. นางสาวจิราพร มีสิทธ์               ครูพี่เลี้ยง                          ดูแลเด็กอายุ 1-2 ปี
  6. นางสาวสุนิสา ไชยกาล            ครูพี่เลี้ยง                          ดูแลเด็กอายุ 1-2 ปี
  7. นางสาวสุนิสา โสภาอุทก          ครู                                    ดูแลเด็กอายุ 2-3 ปี
  8. นางสาวอาภัสรา มีหา              ครูพี่เลี้ยง                           ดูแลเด็กอายุ 2-3 ปี      
  9. นางสาวขวัญฤดี ประเมศรี        ครูพี่เลี้ยง                           ดูแลเด็กอายุ 2-3 ปี    

 

ข้อมูลอื่นๆ อันเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ

Facebook  : ศูนย์เรียนรู้สถานพัฒนาเด็กเล็ก นมแม่และเรียนรู้แบบบูรณาการ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม