สำหรับนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตชั้น ปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 วันจันทร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลังที่ 2
Read more
ในระหว่างวันที่ 12 – 14 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมภูวนาลี รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการผ่อนพักตระหนักรู้  สู่สมดุลชีวิตสำหรับนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเป็นส่วนต่อจาก workshop basic communication skill  ที่ผ่านมา มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างเสริมทักษะการสื่อสารเพิ่มเติม และเป็นการสำรวจความรู้สึกนึกคิด แบบแผนพฤติกรรมของนิสิตที่ปรากฏออกภายนอก สร้างความสมดุลกาย ใจ ความคิด การมีเวลาใคร่ครวญกับตัวเอง และเรียนรู้กลุ่ม เรียนรู้โลกภายนอกตำราเรียน ให้นิสิตลดความความกดดันและความเครียดที่เกิดขึ้นจากการเรียน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ แพทย์หญิงวนาพร วัฒนกุล แพทย์จากโรงพยาบาลขอนแก่น และ อาจารย์ ดร.อริยะพร 
Read more
วันอาทิตย์ ที่ 31 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 – 17.00 น. ห้องประชุมเฉลิม วราวิทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิง ศิรินาถ ตงศิริ  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการสื่อสารผ่านใจ แผนไทยผูกพัน ครั้งที่  8 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการโดย อาจารย์ พท.ป.สุวรรณา  แม่นปืน คณะกรรมการดำเนินโครงการ โครงการสื่อสารผ่านใจ แผนไทยผูกพัน ครั้งที่ 8 จัดโดยสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ร่วมกับงานวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปี 4 ได้เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานของตนเอง และนำไปสู่การเข้าใจในความรู้สึก เห็นอกเห็นใจผู้อื่น ยอมรับในความแตกต่าง ซึ่งเป็นการพัฒนาเทคนิคการสื่อสารเบื้องต้นสำหรับนิสิตและให้นิสิตเรียนรู้เรื่องการสื่อสารที่ดี  
Read more
วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 – 09.30 น. ณ บริเวณลานหน้าซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารคณะแพทย์หลังที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย” เนื่องใน “วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ” ประจำปี 2564 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงทำนุบำรุงการแพทย์แผนไทย โดยมีพระบรมราชโองการฯ ให้บูรณปฏิสังขรณ์วัดโพธิ์ จัดทำศิลาจารึกตำรายา 1,061 ตำรับ หล่อรูปฤาษีดัดตน 80 ท่า รวบรวมและจารึกสรรพวิชาการนวดไทยลงบนแผ่นหินอ่อน จำนวน 60 ภาพ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ที่ได้ทรงทำนุบำรุงการแพทย์แผนไทย 
Read more
วันศุกร์ ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 12.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ME-0701 (ห้อง 50 ที่นั่ง) ชั้น 7 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลังที่ 2 ผศ.นพ.เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานโครงการพี่น้องคล้องใจ จับมือกันไปมุ่งสู่ฝัน หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในรูปแบบ Online มีวัตถุประสงค์ในการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตใหม่สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ในด้านกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตววรรษ ที่ 21 เพื่อให้เกิดสัมพันธไมตรีที่ดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์พฤต ธนรัช คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านเทคโนโลยี และภาอังกฤษ
Read more
วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกรรมการประเมินฯ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและนโยบาย (เลขานุการและคณะการกรรมการประเมินฯ) ลงพื้นที่ประเมินฯผลการบริหารงานของคณบดี/ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก หรือหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรับฟังข้อมูลจากคณาจารย์และบุคลากรภายในคณะ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ จากผลการประเมินคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก หรือหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมรับฟังนโยบายเชิงพัฒนาในการขับเคลื่อนหน่วยงานในอนาคต ผลงานเชิงนวัตกรรมและแนวทางการเชื่อมโยงในอนาคต รับฟังความคิดเห็นจากคณาจารย์และบุคลากรภายในคณะ/หน่วยงาน พร้อมทั้งรับฟังและเยี่ยมชมผลงานที่โดดเด่นของหน่วยงาน เพื่อประกอบการพิจารณาการประเมินผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
Read more
วันพฤหัสบดี ที่ 1 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมเฉลิมวราวิทย์ อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนแผนกลยุทธ์โรงพยาบาลสุทธาเวช พ.ศ.2564 – 2565 (ระยะ 2 ปี) กล่าวรายงานโดย อาจารย์ นายแพทย์บวร เสนสุโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุทธาเวช โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนแผนกลยุทธ์โรงพยาบาลสุทธาเวช พ.ศ.2564 – 2565 ระยะ 2 ปี ดำเนินการจัดโครงการเป็นเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 1 – 2 กรกฎาคม 
Read more
วันอังคาร ที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00 น. ณ อาคารรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ อาจารย์ นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์รัฐ สอนสุภาพ  รองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์แพทย์ และบุคลากร ร่วมพิธีเปิดการให้บริการเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ Canon รุ่น Aquilion Prime SP จากบริษัท เฮลธ์แคร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด เพื่อใช้งานทดแทนเครื่องเดิมและเพิ่มศักยภาพของการบริการเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ลดระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจ เพื่อความแม่นยำในการค้นหา และประเมินรอยโรค อันจะทำให้แพทย์สามารถได้รับข้อมูลการวินิจฉัยโรคที่ดีขึ้น ในการวางแผนการรักษาโรค ส่งผลให้ผู้เข้ารับบริการจะได้รับการตรวจและรักษาที่ดียิ่งขึ้นไป ทั้งนี้การจัดงานเป็นไปตามมาตรการในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค
Read more
วันศุกร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสุทธาเวช รับพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ N95 Mask และ Surgical Mask จากมูลนิธิชัยพัฒนา หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Read more
คณะแพทยศาสตร์ มมส วิสัยทัศน์
คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำ ด้านสุขภาพชุมชนที่ได้มาตรฐานวิชาชีพสากล
SEE ALL
ที่อยู่ติดต่อ
  • 79/99 ตำบลตลาด อำเภอเมือง
  • จังหวัดมหาสารคาม 44000
  • 043 021021
  • medicine@msu.ac.th
Like Us On Facebook
Facebook Pagelike Widget