ตารางออกตรวจวันนี้

โรงพยาบาลสุทธาเวช เป็นโรงพยาบาลของรัฐ