เบอร์โทรศัพท์

โรงพยาบาลสุทธาเวช เป็นโรงพยาบาลของรัฐ

อาคารชั้นชื่อหน่วยงาน / สถานที่เบอรโทรศัพท์
อาคารหน้าโรงพยาบาล1คลินิก ARI7800
อาคารสุทธาเวชอณูชีวโมเลกุล1อาคารสุทธาเวชอณูชีวโมเลกุล7896
อาคารสถานผลิตยา1สถานผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร7770
อาคารรังสีวินิจฉัย MRI1ห้องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์7775
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก12ศูนย์ประสานงานผู้ป่วยใน (Admit Center) / รับ-ส่งต่อ7772
อาคารรังสีวินิจฉัย MRI1งานรังสีวินิจฉัย7725 / 7824
อาคารรังสีวินิจฉัย MRI2ศูนย์ตรวจสุขภาพ (Check UP) ชั้น 2 ตึก MRI7821
อาคารรังสีวินิจฉัย MRI2ศูนย์เชคอัพ ตึก MRI ชั้น 27821
อาคารรังสีวินิจฉัย MRI2คลินิกแพทย์แผนจีน7882
อาคารรังสีวินิจฉัย MRI2สูตินารีเวชกรรม (คลินิกฝากครรภ์)7713
อาคารรังสีวินิจฉัย MRI2คลินิกศัลยกรรม7852
อาคารรังสีวินิจฉัย MRI2คลินิกออโธปิดิกส์7851
อาคารรังสีวินิจฉัย MRI2หน่วงล้างไตทางช่องท้อง (CAPD)7825
อาคารโภชนาการ1ห้องปรุงอาหาร8007 / 7832
อาคารที่พักอาศัย คณะแพทยศาสตร์
1ห้องสำนักงานอาคาร
7900
ศูนย์บริการทางการแพทย์ วัดศรีสวัสดิ์1ศูนย์บริการทางการแพทย์ วัดศรีสวัสดิ์7854
ศูนย์บริการทางการแพทย์ เขตพื้นที่ขามเรียง1ศูนย์บริการทางการแพทย์ เขตพื้นที่ขามเรียง7891/ 7732 / 043-754-401
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก11ห้องแบคทีเรีย ของ Lab7831
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก11งานช่างเทคนิค7701 8002
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก11งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(ห้องระบบแม่ข่าย)7704
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก11สำนักงงานคลังเวชภัณฑ์ยา7876
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก11คลังเวชภัณฑ์ยา7708
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก11คลังเวชภัณฑ์มิใช่ยา7722 / 7836
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก11งานวิศวะ /สถาปนิก/7782
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก11หน่วยผลิตยา(งานเภสัชกรรม)7814
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก12ประชาสัมพันธ์7888 / 7764 สายตรง 043-021-021
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก12จุดคัดกรองด่านหน้า8011
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก12ห้องปฏิบัติการชุนสูตร(LAB)7706 , 8004
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก12งานประกันสุขภาพ7714(คุณวงเดือน,คุณทินกร) / 8008(คุณผกามาศ) / 7763(คุณขวัญเมือง)
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก12จุดคัดกรองห้องฉุกเฉิน (ER)7712
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก12ห้องตรวจฉุกเฉิน (ER)7719 / สายตรง 043-712666
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก12ศูนย์รับส่งต่อ (Refer)7734
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก12ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก7716 / 8012
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก12ศูนย์รับส่งผู้ป่วย(จนท.เปล)7742
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก12ห้องการเงินโรงพยาบาลสุทธาเวช8013 / 7731 / 7826
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก12จุดคัดกรองห้องตรวจ 47735
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก12จุดคัดกรองห้องตรวจ 57737
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก12แพทย์ห้องตรวจ 57740
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก12แพทย์ห้องตรวจ 67754
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก12จุดคัดกรองหน้าห้องตรวจ 7-87780
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก12ห้องพักแพทย์ ER ติดห้องล้างแผล7827 / 8009
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก12ร้านค้าสุทธาภักดิ์ (มูลนิธิ) โรงพยาบาลสุทธาเวช7879
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก12นักเวชสถิติ ห้องงานประกันสุขภาพ ชั้น 27833(คุณพรพิมล)
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก12ห้อง Blood Bank หลังห้อง Lab / หน้าห้อง Lab7828 / 7837
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก12จุดคัดกรองห้องตรวจ 97738
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก12แพทย์ห้องตรวจ 97760
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก12แพทย์ห้องตรวจ 87741
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก12คลินิกสุขภาพจิต090-256-0252 / 7812
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก12,3ห้องงานเวชระเบียน7705(ชั้น2) 7711(ชั้น3)
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก13จุดคัดกรองหน้าห้องตรวจ หู คอ จมูก7709
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก13แพทย์ห้องตรวจ หู คอ จมูก7820
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก13ห้องพักแม่บ้าน ข้างคลินิกSkin7859
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก13ห้องตรวจการได้ยิน7819
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก13ห้องเก็บยา8026
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก13ห้องตรวจผิวหนังและความงาม (Skin)7753
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก13งานทันตกรรม7759
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก13ห้องตรวจจักษุวิทยา(คลินิกตา) ห้อง120ที่นั่งเดิม7797 , 7881
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก13งานโสตทัศนศึกษา เวชนิทัศน์7765
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก13ในห้องตรวจโสต ศอ นาสิก ( Sleep Lab )8024
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก14งานนโยบายและแผน รพ.สุทธาเวช7755
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก14ห้องผู้อำนวยการโรงพยาบาล7815
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก14งานบุคคล โรงพยาบาลสุทธาเวช7809
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก14งานอำนวยการ7729 / 7730 / 7889
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก14งานห้องผ่าตัด7723 / 8036 / 8037 (ห้องผ่าตัดที่ 1)/ 8038 (ห้องผ่าตัดที่ 2) / 8040 ห้องพักแพทย์ OR / 8039 ห้องพักฟื้น
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก14งานกายภาพบำบัด7727 / 8047
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก14อ.นพ.สรรญชัย สมบัติไหมไทย7757
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก14วิสัญญีวิทยา7822
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก15งานห้องคลอด7884
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก15ห้องผ่าตัด ห้อง48048 / 7776
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก15ห้องผ่าตัด ห้อง58049
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก15ห้องผ่าตัด ห้อง68050
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก16ห้องซักฟอก ซัก อบ รีด8052 / 7758
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก16แผนกผู้ป่วยวิกฤติ (ICU)7874
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก16ห้องจ่ายยา ชั้น67877 / 7886
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก17ฝ่ายการพยาบาล / เวชกรรมสังคม7702 / 8059
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก17หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล7720(คุณปาริชาต, คุณพนิดา) / 7721(คุณปาลิตา, คุณสิรินธร)
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก17ห้องพักแพทย์ ME1-703/3 (อ.วศิน,อ.กมลวรรณ)7726
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก17ผู้ป่วยพิเศษรวม ชั้น 77798
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก17ห้องพักแพทย์ ME1-703/17733
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก17ห้องพักแพทย์ ME1-703/47732
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก17หน่วยไตเทียม7728 / 8055
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก18หอผู้ป่วยในชั้น 8 (ผู้ป่วยสามัญชาย)7717 / 8057 / 8058
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก18หอป่วยในชั้น 8 (ผู้ป่วยสามัญหญิง)7787
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก18Ward 8 ระหว่างห้องชาย-หญิง หัวหน้าฝ่าย7838
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก19ผู้ป่วยในชั้น 9 ชาย7855
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก110หอผู้ป่วยในพิเศษ ชั้น 107857
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก111Ward ผู้ป่วยในชั้น 11 (ห้องพิเศษ)7718 / 8065
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก112Ward ผู้ป่วยในชั้น 12 (ห้องพิเศษ)7823
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก113ศูนย์เครื่องมือแพทย์ (คุณอีฟ ดรันภพ)7897
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก12ห้องรับบริจาคเลือด7898
โรงพยาบาลสนาม1โรงพยาบาลสนาม7893
ตึกจ่ายกลาง1ห้องสำนักงงาน จ่ายกลาง7871
ตึกจ่ายกลาง1ห้อง Sterile7872
ตึกจ่ายกลาง1งานจ่ายกลาง7745
ตึกคณะแพทยศาสตร์ หลังเก่า1ศูนย์บริการแพทย์แผนไทยประยุกต์7766
คณะแพทยศาสตร์ ตึก21ห้องผลิตลื่อฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ (พงษ์พัฒน์)7784
คณะแพทยศาสตร์ ตึก21งานบัญชีและการเงิน7746/7849/7842
คณะแพทยศาสตร์ ตึก21งานอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง7813
คณะแพทยศาสตร์ ตึก21งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝั่งคณะ 7743
คณะแพทยศาสตร์ ตึก21งานพัสดุ7783 / 7750 / 7868 / 043-722-072
คณะแพทยศาสตร์ ตึก21ห้องสมุด7895
คณะแพทยศาสตร์ ตึก21งานห้องสมุด7789
คณะแพทยศาสตร์ ตึก21งานนโยบายและแผน7761
คณะแพทยศาสตร์ ตึก21สายตรง งานพัสดุ0-4372-2072
คณะแพทยศาสตร์ ตึก21งานแผน7841
คณะแพทยศาสตร์ ตึก22ห้องพักเจ้าหน้าที่ พขร. งานยานยนต์ คณะแพทย์7790
คณะแพทยศาสตร์ ตึก25ห้องพักอาจารย์ปรีคลินิก ชั้น5 ตึก27865
คณะแพทยศาสตร์ ตึก25งานพยาธิวิทยา Lab ชั้น 5 7878
คณะแพทยศาสตร์ ตึก27Fax. โทรสาร คณะแพทยศาสตร์0-4371-2991
คณะแพทยศาสตร์ ตึก27คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ชั้น 7 ตึก27774
คณะแพทยศาสตร์ ตึก27งานนิติกร7844
คณะแพทยศาสตร์ ตึก27งานธุรการ งานยานยนต์ งานการประชุม (ชั้น 7)7805
คณะแพทยศาสตร์ ตึก27งานกิจการพิเศษ7785
คณะแพทยศาสตร์ ตึก27งานการประชุม7762
คณะแพทยศาสตร์ ตึก27หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร์7747
คณะแพทยศาสตร์ ตึก27ผศ.ดร.พญ.ศิรินาถ ตงศิริ7845
คณะแพทยศาสตร์ ตึก27อ.นพ.คิมหันต์ ยงรัตนกิจ7846
คณะแพทยศาสตร์ ตึก27เลขาหน้าห้องคณบดี คุณอารี7771
คณะแพทยศาสตร์ ตึก28งานการเจ้าหน้าที่7748
คณะแพทยศาสตร์ ตึก28ห้องผู้ช่วยคณบดี 1 อ.ดร.สราวุธ บรรบุผา7847
คณะแพทยศาสตร์ ตึก28งานกิจการนิสิต ชั้น 87751 / 7839
คณะแพทยศาสตร์ ตึก28งานวิจัย ชั้น 8, งานประกันคุณภาพ ชั้น 87769 / 7840
คณะแพทยศาสตร์ ตึก28หัวหน้างานวิชาการ / งานวิชาการ7848 / 7749 / 043-722-393
คณะแพทยศาสตร์ ตึก28เลขานุการแพทย์ / องค์กรแพทย์7792
คณะแพทยศาสตร์ ตึก28รศ.ดร.ชัยสิทธิ สิทธิเวช7873
คณะแพทยศาสตร์ ตึก28ห้องผู้ช่วยคณบดี 5 ผศ.ดร.ดรุณี7843
คณะแพทยศาสตร์ ตึก28สายตรง งานวิชาการ0-4372-2393
คณะแพทยศาสตร์ ตึก29ห้องพักอาจารย์แพทย์แผนไทย7710
คณะแพทยศาสตร์ ตึก29ห้องพักอาจารย์ปรีคลินิก ชั้น 9 ห้อง 09027869
คณะแพทยศาสตร์ ตึก29ห้องพักอาจารย์ ชั้น 9 ห้อง 901
7870
คณะแพทยศาสตร์ ตึก29ห้องพักอาจารย์เวชกิจฉุเฉิน ชั้น 9 ห้อง 909
7875
คณะแพทยศาสตร์ ตึก29ห้องพักอาจารย์แพทยแผนไทยประยุกต์ ห้อง 0906
7887
คณะแพทยศาสตร์ ตึก210ห้องพักอาจารย์แพทย์ ชั้น 10 ห้อง 10027858
คณะแพทยศาสตร์ ตึก212ห้องพักอาจารย์อนาโตมี (กายวิภาค ชั้น 12)7867 / 7885
คณะแพทยศาสตร์ ตึก2-สำนักงานเลขานุการคณะแพทย์043-021021 ต่อ 7805
โทรศัพท์เคลื่อนที่ โรงพยาบาลสุทธาเวช08-2583-6090
สายตรง แผนกผู้ป่วยใน ชั้น 8 โรงพยาบาลสุทธาเวช 0-4371-2981
สายตรง แผนกผู้ป่วยใน ชั้น 11 โรงพยาบาลสุทธาเวช 0-4371-2982
สายตรง ศูนย์บริการทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์0-4372-2144
สายตรง ห้องประกันสุขภาพ โรงพยาบาลสุทธาเวช 0-4372-2055
สายตรง คลังยา โรงพยาบาลสุทธาเวช0-4372-5195
ศูนย์บริการทางการแพทย์ (เขตพื้นที่ขามเรียง)0-4375-4401
โทรสารปรีคลินิก (งานพื้นที่ขามเรียง)0-4375-4121
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก13จุดฉีดวัคซีน7786
PCU7767
เดย์แคร์ 084-034-0816
แม่บ้าน (แม่มะลิจันทร์) 090-996-7849
แม่บ้าน (แม่แอน) ฝั่งOPD 093-090-1334
ห้องพักพนักงานขับรถ (โรงพยาบาล)8003
อาคารผู้ป่วยนอก6งานป้องกันเเละควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล6988
อาคารผู้ป่วยนอก6งานพัฒนาคุณภาพ6739