ข้อมูลสำหรับรับบริการ

โรงพยาบาลสุทธาเวช เป็นโรงพยาบาลของรัฐ