Download แบบฟอร์ม

โรงพยาบาลสุทธาเวช เป็นโรงพยาบาลของรัฐ

แบบฟอร์มโรงพยาบาล

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)

แบบฟอร์มใบ IR
แนวทางการประสานงานเพื่อส่งตรวจเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (SARS-CoV-2)
ใบนำส่งตรวจ COVID-19
คำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2564 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสุทธาเวช ปีงบประมาณ 2564 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
แต่งตั้งคณะกรรมการ

สรุปการจัดการความรู้
ใบขอขึ้นทะเบียนเอกสารคุณภาพ 2562
แบบฟอร์มเสนอเวชภัณฑ์มิใช่ยาคงคลัง
ประกาศ เรื่อง ระเบียบการใช้สื่อสังคมออนไลน์และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
Echocardiogram quest FormEcho

แบบฟอร์มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ( ฝ่าย IT )
แบบฟอร์ม ขอใช้งานระบบ HOSxP, Inventory และ แจ้งซ่อมออนไลน์ (สำหรับบุคลากรที่ยังไม่มี user เข้าใช้งานระบบ)
แบบฟอร์มขแแก้ไขข้อมูลการรับบริการของผู้ป่วย
แบบฟอร์มขอรายงานเพิ่มในระบบ HOSxP
แบบฟอร์มแจ้งความจำนง ขอดูหรือขอข้อมูล จากกล้องวงจรปิด
แบบฟอร์มขอยืมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แบบฟอร์มขอใช้ Key Card ระบบ Access Control อาคารเรียนรวมคณะแพทย์ศาสตร์

งานพัฒนาคุณภาพ
แบบฟอร์ม คู่มือคุณภาพ ระเบียบปฏิบัติ วิธีปฏิบัติงาน เอกสารสนับสนุน.docx
SDVH-FM-QMC-001_แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนเอกสารคุณภาพ.xlsx
MSUH-FM-HA-001-แบบฟอร์มทบทวน 12 กิจกรรม โรงพยาบาลสุทธาเวช
MSUH-FM-HA-002-แบบฟอร์ม Root Cause Analysis (RCA)
MSUH-FM-HA-003-แบบฟอร์ม Continuous Quality Improvement (CQI)
MSUH-FM-HA-004 -Service Profile
MSUH-FM-HA-005-การทำความสะอาด
MSUH-FM-HA-006-ฐาน 1 how to use mask
MSUH-FM-HA-007-ปฐมนิเทศ IC 40662
MSUH-FM-HA-008-ป้องกันอย่างไรไม่ให้แพร่กระจายเชื้อ
SD-ACD-014-01 Scoring Guideline 2019

การกำกับประเมินและตรวจสอบการใช้ยาต้ายจุลชีพ.pdf
การทบทวนประวัติการใช้ยาเดิมของผู้ป่วยและการส่งต่อข้อมูลรายการยากลับบ้าน.pdf
การบริหารยาที่มีชื่อพ้องมองคล้าย.pdf
ความคงตัวของน้ำยาฆ่าเชื้อ สารน้ำ และยาในภาชนะบรรจุเดี่ยวสำหรับการใช้งานมากกว่าหนึ่งครั้ง.pdf
แนวทางการจัดการอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา.pdf
แนวทางการเบิกจ่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 2 และวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภทที่ 2.pdf
แนวทางการป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยา.pdf

การป้องกันอันตรกิริยาระหว่างยา.pdf
แนวทางการจัดกล่องยาฉุกเฉินและยาฟื้นคืนชีพ.pdf
แนวทางการบริหารยาทางสายให้อาหาร.pdf
แนวทางการเบิกจ่ายยาหน่วยวิสัญญี.pdf
แนวทางการปรึกษาแพทย์เจ้าของไข้ กลุ่มงานเภสัชกรรมผู้ป่วยใน.pdf

การจัดการความรู้ KM
KM เเนวทางการเตรียมผู้ป่วยผ่าตัดเพื่อลดอุบัติการณ์การเลื่อนเเละงดผ่าตัดกรณีการผ่าตัดที่นัดล่วงหน้า
KM เเนวทางการส่งผู้ป่วยเคสตาตรวจนอกหน่วย

KM การขอใช้เลือดเเละส่วนประกอบของเลือด

งานเทคนิคการแพทย์ ( LAB )
WI-LAB-001 เรื่องการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์.pdf
WI-LAB-005 เรื่องแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดปฏิกิริยาหลังการรับเลือด.pdf
WI-LAB-111 เรื่องการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจเพื่อการตรวจวิเคราะห์เชื้อ Corona virus 2019 (ฉฯฮณฏ19) ด้วยAllplex 2019-nCoV Assay.pdf
WI-LAB-112 เรื่องการเตรียมตัวอย่างและการสกัดสารพันธุกรรมเพื่อการตรวจวิเคราะห์เชื้อ Corona vius 2019 (COVID19) ด้วยเครื่อง magLEAD12gc.pdf
WI-LAB-113 เรื่องการตรวจ Coronavirus (2019-nCov IgG, IgM).pdf
WI-LAB-116 เรื่องการคัดเลือดผู้บริจาคโลหิต (Blood donor selection guideline).pdf
WI-LAB-117 เรื่องการเจาะเก็บโลหิตและการดูแลผู็บริจาคหลังจากบริจาคโลหิต (blood donor collection and Donor care).pdf
WI-LAB-118 เรื่องอาการแทรกซ้อนที่เกิดกับผู็บริจาคโลหิต (Adverse donor reactions).pdf
WI-LAB-119 เรื่องการปั่นแยกโลหิตและส่วนประกอบโลหิต.pdf
WI-LAB-120 เรื่องการควบคุมคุณภาพโลหิตและส่วนประกอบโลหิต.pdf

WI เคมีคลินิก
WI-LAB-079 เรื่องการตรวจหาระดับ Albumin โดยเครื่อง AU680 เเละ DXC700AU
WI-LAB-080 เรื่องการตรวจหาระดับ Alkaline Phosphatase โโยเครื่อง AU680 DxC700AU
WI-LAB-081 เรื่องการตรวจหาระดับ ALT โดยเครื่อง AU680 DxC700AU
WI-LAB-082 เรื่องการตรวจหาระดับ AST โดยเครื่อง AU680 DxC700AU
WI-LAB-083 เรื่องการตรวจหาระดับ Urea Nitrogen (BUN)
WI-LAB-084 เรื่องการตรวจหาระดับ Calcium (Arsenazo lll) โดยเครื่อง AU680 DxC700AU
WI-LAB-085 เรื่องการตรวจหาระดับ Chloride โดยเครื่อง AU680 DxC700AU
WI-LAB-086 เรื่องการตรวจหาระดับ Cholesterol โดยเครื่อง AU680 DxC700AU

WI-LAB-087 เรื่องการตรวจหาระดับ Bicarbonnte (CO2) โดยเครื่อง AU680 DxC700AU
WI-LAB-088 เรื่องการตรวจหาระดับ Creatinine Enzymatic โดยเครื่อง AU680 DxC700AU
WI-LAB-089 เรื่องการตรวจหาระดับ Direct bilirubin
WI-LAB-090 เรื่องการตรวจหาระดับ Glucose โดยเครื่อง AU680 เเละ DXC700AU
WI-LAB-091 เรื่องการตรวจหาระดับ HDL-cholesterol เครื่อง AU680 เเละ DXC700AU
WI-LAB-092 เรื่องการตรวจหาระดับ Iron โดยเครื่อง AU680 เเละ DXC700AU
WI-LAB-093 เรื่องการตรวจหาระดับ Potassium (K) โดยเครื่อง AU680 เเละ DXC700AU
WI-LAB-094 เรื่องการตรวจหาระดับ LDL-Cholesterol โดยเครื่อง AU680 เเละ DXC700AU
WI-LAB-095 เรื่องการตรวจหาระดับ Magnesium โดยเครื่อง AU680 เเละ DXC700AU
WI-LAB-096 เรื่องการตรวจหาระดับ Phosphorus
WI-LAB-097 เรื่องการตรวจหาระดับ UIBC โโยเครื่อง AU680 เเละ DXC700AU
WI-LAB-098 เรื่องการตรวจหาระดับ Sodium โดยเครื่อง AU680 เเละ DXC700AU
WI-LAB-099 เรื่องการตรวจหาระดับ Total bilirubin โดยเครื่อง AU680 เเละ DXC700AU
WI-LAB-100 เรื่องการตรวจหาระดับ Total Protein โดยเครื่อง AU680 เเละ DXC700AU
WI-LAB-101 เรื่องการตรวจหาระดับ Triglyceride เครื่อง AU680 เเละ DXC700AU
WI-LAB-102 เรื่องการตรวจหาระดับ Uric acid โดยเครื่อง AU680 เเละ DXC700AU
WI-LAB-103 เรื่องการตรวจหาระดับ Urinary CSF Protein โfยเครื่อง AU680 เเละ CXC700AU
WI-LAB-104 เรื่องการตรวจหาระดับ Microbilirubin โดยเครื่อง BR5100
WI-LAB-105 เรื่องการตรวจหาระดับ Osmolarity โดยเครื่อง Fiskey Micro osmometer Model 210
WI-LAB-106 เรื่องการตรวจหาระดับ LDH โโยเครื่อง Fuji 4000i
WI-LAB-107 เรื่องการตรวจหาระดับ CPK โดยเครื่อง Fuji4000i
WI-LAB-108 เรื่องการตรวจหาระดับ Amylase โดยเครื่อง Fuji 4000i
WI-LAB-116 เรื่องการคัดเลือกผู้บริจาคโลหิต (Bood donor selection guideline)
WI-LAB-117 เรื่องการเจาะเก็บโลหิตเเละการดูเเลผู้บริจาคหลังจากบริจาคโลหิต (blood donor collection and Donor care)
WI-LAB-118 เรื่องอาการเเทรกซ้อนที่เกิดกับผู้บริจาคโลหิต (Adverse donor reactions)
WI-LAB-119 เรื่องการปั่นเเยกโลหิตเเละส่วนประกอบโลหิต
WI-LAB-120 เรื่องการควบคุมคุณภาพโลหิตเเละส่วนประกอบโลหิต

WI งานห้องปฏิบัติการ
WI-LAB- เรื่องการควบคุมคุณภาพภายใน การเเก้ไขเเละเเนวทางป้องกันกรณีผลไม่ผ่านเกณฑ์

WI จุลชีววิทยาคลินิก
WI-LAB-002 เรื่องการย้อมสี AFB
WI-LAB-003 เรื่องการทดสอบ AFB Leprosy Test
WI-LAB-004 เรื่องการใช้งานเครื่อง Duct Less Fume Hood
WI-LAB-005 เรื่องการย้อมสี Gram s stain
WI-LAB-006 เรื่องการตรวจวิเคราะห์ Tzank smear
WI-LAB-007 เรื่องการตรวจ KOH
WI-LAB-008 เรื่องการตรวจ HC โดยใช้งานเครื่อง Versa TREK TM
WI-LAB-054 เรื่องการใช้งานตู้เก็บเสมหะ
WI-LAB-055 เรื่องการใช้งานตู้ปลอดเชื้อ (Biological Safety Cabinet) รุ่น NU-440E
WI-LAB-066 เรื่องการเพาะเชื้อ Aerobe Bacteria

WI จุลทรรศนศาสตร์คลินิก
WI-LAB-034 เรื่องวิธีปฏิบัติการตรวจ wet smear
WI-LAB-035 เรื่องวิธีปฏิบัติการตรวจการตั้งครรภ์ (Pregnancy test)
WI-LAB-036 เรื่องวิธีปฏิบัติการตรวจปัสสาวะ (Urinalysis)
WI-LAB-037 เรื่องวิธีปฏิบัติการตรวจอุจจาระ (Stool examination)
WI-LAB-038 เรื่องวิธีปฏิบัติในการตรวจสารน้ำในร่างกาย (body fluids examination)
WI-LAB-039 เรื่องวิธีปฏิบัติการตรวจหาเลือดปนเปื้อนในอุจจาระ (Stool Occult Blood)
WI-LAB-040 เรื่องวิธีปฏิบัติการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะชนิด Marijuana
WI-LAB-041 เรื่องวิธีปฏิบัติการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะชนิด Methamphetamine

WI ธนาคารเลือด
WI-LAB-065 เรื่องการตรวจหมู่เลือด ABO
WI-LAB-066 เรื่องการตรวจหมู่เลือด Rh
WI-LAB-067 เรื่องการตรวจ DAT (Direct antiglobulin test)
WI-LAB-068 เรื่องการตรวจ IAT (Indirect antiglobulin test)
WI-LAB-069 เรื่องการทดสอบความเข้ากันได้ของหมู่เลือด (Compatibility test)
WI-LAB-070 เรื่องการทดสอบคุณภาพน้ำยาทางธนาคารเลือด
WI-LAB-072 เรื่องการ Calibrate Serofuge
WI-LAB-073 เรื่องการตรวจรับเลือดเข้า stock

WI ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
WI-LAB-011 เรื่องการตรวจ Metamphetamine ในปัสสาวะ
WI-LAB-012 เรื่องการตรวจวิเคราะห์ Anti-HIV โดยชุดตรวจ SD BIOLINE HIV 1 2 3.0
WI-LAB-013 เรื่องการตรวจวิเคราะห์ Anti-HIV โดยชุดตรวจ Determine HIV-12
WI-LAB-014 เรื่องการตรวจวิเคราะห์ Anti-HIV โดยชุดตรวจ One step Anti-HIV (1&2) Tri-line Test
WI-LAB-015 เรื่องการตรวจ Tetrahydrocannabinol ในปัสสาวะ
WI-LAB-018 เรื่องการตรวจ Hepatitis B surface antigen
WI-LAB-020 เรื่องการตรวจ Hepatitis C virus antibody
WI-LAB-021 เรื่องการตรวจ Leptospirosis ชนิด lgM
WI-LAB-022 เรื่องการตรวจ Scrub typhus Antibody
WI-LAB-023 เรื่องการตรวจ TPHA
WI-LAB-025 เรื่องการตรวจหาระดับ Alpha-Fetoprotein (AFP)
WI-LAB-026 เรื่องการตรวจหาระดับ CEA
WI-LAB-027 เรื่องการตรวจหาระดับ Free T3
WI-LAB-028 เรื่องการตรวจหาระดับ Free T4
WI-LAB-029 เรื่องการตรวจหาระดับ Thyroid-stimulating hormone (TSH)
WI-LAB-031 เรื่องการตรวจหาระดับ Alpha-fetoprotein (AFP) ด้วยเครื่อง Liaison XL
WI-LAB-041 เรื่องการควบคุมคุณภาพทางห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก (EQA)
WI-LAB-050 เรื่องเเนวทางการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีทางห้องปฏิบัติการ
WI-LAB-051 เรื่องการตรวจ Rapid Plasma Reagin (RPR)
WI-LAB-052 เรื่องการใช้งานเครื่องเตรียมหลอดเลืออัตโนมัติ BC-ROBO8000
WI-LAB-053 เรื่องการตรวจ C-Reactive PROtein
WI-LAB-056 การตรวจหาระดับ Carcinoembryonic antigen (CEA) ด้วยเครื่อง Liaison XL
WI-LAB-057 การตรวจหาระดับ Prostate-specific antigen (PSA) ด้วยเครื่อง Liaison XL
WI-LAB-058 เรื่องการตรวจหาระดับ CA 19-9
WI-LAB-059 เรื่องการตรวจ Hepatitis B surface antigen (HBsAg)
WI-LAB-060 เรื่องการตรวจ TPHA
WI-LAB-074 เรื่องการตรวจ Antibodies to Hepatitis C Virus (HCV Ab) ด้วยเครื่อง Liaison XL
WI-LAB-075 เรื่องการตรวจ HIV Ab Ag (4th Generation) ด้วยเครื่อง Liaison XL
WI-LAB-076 เรื่องการตรวจ Varicella-zoster virus (VZV) ด้วยเครื่อง Liaison XL
WI-LAB-077 เรื่องการตรวจหาเชื้อ Respiratory Syncytial Virus (RSV)
WI-LAB-078 เรื่องการตรวจ ROT ADENO VIRUS ANTIGEN

WI โลหิตวิทยาคลินิก
WI-LAB-042 เรื่องการตรวจ Complete Blood Count (CBC)
WI-LAB-043 เรื่องการตรวจ Reticulocyte
WI-LAB-044 เรื่องการตรวจ Venous Clotting Time (VCT)
WI-LAB-045 เรื่องการตรวจวัดอัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดเเดง (ESR)
WI-LAB-047 เรื่องการทดสอบ Bleeding Time
WI-LAB-048 การตรวจการเเข็งตัวของเลือด (PT เเละ APTT)
WI-LAB-049 เรื่องการทดสอบ D-dimer
WI-LAB-061 เรื่องการทดสอบความเปราะของเม็ดเลือเเดง (OF test)
WI-LAB-062 เรื่องการตรวจคัดกรอง ฮีโมโกลบิน อี (Hb E) ด้วยน้ำยา DCIP
WI-LAB-063s เรื่องการตรวจ Hb typing
WI-LAB-064 เรื่องการตรวจ Mixing test

VDO งาน IC Day 61

WI ICC
WI ICC 001 เรื่องวิธีการปฏิบัติเมื่อบุคลากรได้รับอนุมัติเหตุจากเข็มหรือของมีคมขณะปฏิบัติงาน
WI ICC 002 เรื่อง การจัดการผ้าเปื้อน
WI ICC 003 เรื่องการล้างมือ Hand Washing
WI ICC 004 เรื่องการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อดื้อยา (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 01)
WI ICC 004 เรื่องการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อดื้อยา (ฉบับเดิม 00)
WI ICC 005 เรื่องการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
WI ICC 006 เรื่อง การเก็บเลือดจากผู้ป่วยส่งเพาะเชื้อ

งานเภสัชกรรม
1.แบบฟอร์มเสนอเวชภัณฑ์มิใช่ยาคงคลัง-2
2.แบบฟอร์มใบแจ้งเวชภัณฑ์คงเหลือขั้นต่ำ
3.ใบเสนอจัดหาวัสดุเข้าคลัง

คณะกรรมการวัสดุทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ใบขออนุมัติจัดหาวัสดุทางการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์และเวชภัณฑ์มิใช่ยา_SDVH-FM-FAC-001.docx Update23/9/2563
ใบขออนุมัติจัดหาวัสดุทางการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์และเวชภัณฑ์มิใช่ยา_SDVH-FM-FAC-001.pdf Update23/9/2563
ใบแจ้งเวชภัณฑ์คงเหลือต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ_SDVH-FM-FAC-003.docx
ใบแจ้งเวชภัณฑ์คงเหลือต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ_SDVH-FM-FAC-003.pdf
ใบเสนอจัดหาวัสดุเข้าคลัง_SDVH-FM-FAC-002.docx
ใบเสนอจัดหาวัสดุเข้าคลัง_SDVH-FM-FAC-002.pdf
แบบเสนอขอจัดหาวัสดุ (วงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท) คณะแพทยศาสตร์ มมส (พด.04)

แบบฟอร์มงานวิสัญญี (OR)
ANESTHESIA RECORD SUDDHAVEJ HOSPITAL MAHASARAKHAM UNIVERSITY
PRE-ANESTHETIC ASSESSMENT RECORD
IMMEDIATE POSTOPERATIVE RECORD IN PACU

แบบฟอร์มไตเทียม
MSUH-FM-HD-001-Hemodialysis Prescription
MSUH-FM-HD-001-Labboratory Data
MSUH-FM-HD-001-Medication Record
MSUH-FM-HD-001-Medication Record and Iron Infusion

งานผู้ป่วยโรคไต
Doctor ,s Order For Kidney Biopsy
ใบพยาธิ Kidney Biopsy

หน่วยงานห้องคลอด
SDVH-FM-LR-019_บันทึกการพยาบาลแรกรับ และประเมินสมรรถนะ.pdf
SDVH-FM-LR-022_รายงานการคลอด (24-พค-64).pdf
SDVH-FM-LR-023_แบบสอบถามภาวะซึมเศร้าหลังคลอด (EPDS).pdf
SDVH-WI-LR-007 การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด.pdf
SDVH-WI-LR-008 เเนวทางการส่งมอบทารกเเรกเกิดเเละการป้องกันทารกแรกเกิดสูญหาย.pdf
SDVH-WI-LR-009 การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์.pdf
Monitoring nursing record แม่.pdf
Monitoring nursing record ลูก.pdf
การประเมินความเสี่ยงต่อการคลอด.pdf
บันทึกการคลอดด้วยคีม.pdf
บันทึกการคลอดด้วยเครื่องดึงสุญญากาศ.pdf
บันทึกการคลอดไหล่ยาก คลอดติดไหล่.pdf
บันทึกการดูแลผู้คลอด.pdf
บันทึกการล้วงรก.pdf
วิธีปฏิบัติงาน การพยาบาลเพื่อลดความปวดในระยะเจ็บครรภ์คลอด SDVH-WI-LR-005.pdf
วิธีปฏิบัติงาน การพยาบาลระยะคลอด(ทางช่องคลอด) SDVH-WI-LR-003.pdf
วิธีปฏิบัติงาน เรื่องการพยาบาลมารดาก่อนผ่าตัดคลอด SDVH-WI-LR-006.pdf
วิธีปฏิบัติงาน เรื่องการพยาบาลระยะ 2 ชั่วโมงหลังคลอด SDVH-WI-LR-004.pdf
วิธีปฏิบัติงาน เรื่องการพยาบาลระยะก่อนคลอด SDVH-WI-LR-002.pdf
วิธีปฏิบัติงาน เรื่องการรับใหม่ผู้มาคลอด SDVH-WI-LR-001.pdf

งานทันตกรรม
MSUH-WI-DT-001-แนวทางปฏิบัติ เรื่อง ขั้นตอนการให้บริการผู้ป่วยคลินิกทันตกรรม.docx
MSUH-WI-DT-001-แนวทางปฏิบัติ เรื่อง ขั้นตอนการให้บริการผู้ป่วยคลินิกทันตกรรม.pdf
MSUH-WI-DT-002-การคัดกรองผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มารักษาทางทันตกรรม.docx
MSUH-WI-DT-002-การคัดกรองผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มารักษาทางทันตกรรม.pdf
ใบขอปรึกษาแพทย์ คลินิกทันตกรรม.docx

แบบฟอร์มงานรังสีวินิจฉัย
FM-RT-001-เอกสารแนะนำการเตรียมตัวก่อนการตรวจ Mammogram
FM-RT-003-เอกสารแนะนำการเตรียมตัวรับการตรวจ IVP
FM-RT-004-เอกสารแนะนำการเตรียมตัวรับการตรวจ ใบนัด การตรวจพิเศษลำไส้ใหญ่ (หน้าหลัง)
FM-RT-006-เอกสารแนะนำเตรียมตัวรับการตรวจ CT
FM-RT-007-เอกสาร Request ส่งตรวจรังสีวินิจฉัย แบบใหม่ (หน้าหลัง)
FM-RT-008-เอกสาร แบบบันทึกข้อมูลการใช้สารทึบรังสี
FM-RT-009-เอกสาร ใบนัดตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก
FM-RT-012-เอกสารข้อมูลการฉีดสารทึบรังสี(หน้าหลัง)
FM-RT-013-แบบคัดกรองของความเสี่ยงต่อสารทึบรังสีที่มีไอโอดีน
FM-RT-014-ใบส่งตรวจทางรังสีวิทยาสำหรับโปรแกรมตรวจสุขภาพ

FM-RT-016-From-ใบนัดตรวจอัลตร้าซาวด์
MSUH-FM-RT-017-ใบนัดรับการตรวจด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
MSUH-FM-RT-018-เอกสารประกอบการตรวจด้วยเครื่องสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ร่วมกับการฉีดสารแกโดลีเนียม
MSUH-FM-RT-019 ใบส่งตรวจด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน(ER)
MSUH-FM-ER-003-แบบบันทึกการปฏิบัติงานหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง
MSUH-FM-ER-004-แบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้น
MSUH-FM-ER-005-แบบบันทึกข้อมูลการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาล

งานวิศวกรรมและซ่อมบำรุง
001-แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ออกแบบและประมาณการ งานปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งานวิศวกรรม)

คลินิกหูคอจมูก ( ENT )
MSUH-FM-ENT-001ใบยินยอมผ่าตัดไซนัสแบบส่องกล้อง
เอกสารการผ่าตัดไซนัสด้วยวิธีการใช้กล้องช่วย

MSUH-FM-ENT-002ใบยินยอมผ่าตัดต่อมทอมซิลและหรือต่อมอดีนอยด์
เอกสารคำแนะนำการผ่าตัดทอนซิลและต่อมอดีนอยด์

MSUH-FM-ENT-003ใบยินยอมผ่าตัดปะแก้วหู หูชั้นกลาง หรือ โพรงกระดูกมาสตอยด์

MSUH-FM-ENT-004ใบยิยยอมผ่าตัดต่อมไทรอยด์
เอกสารประกอบคำแนะนำผ่าตัดต่อมไทรอยด์

งานควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ
MSUH-FM-ICC-001 Surveillance form
SDVH-FM-ICC-012-ฉลากบ่งชี้อายุการใช้งานน้ำยา

SDVH-FM-ICC-013 แบบบันทึกบุคลากรที่สัมผัสผู้ป่วยโรคติด
001_Surveillance_form_Ref_2
002 แบบบันทึกข้อมูลงาน IC ใช้กับward
003 สรุปรายงานการติดเชื้อ ประจำเดือน
004 ใบสรุปการเฝ้าระวังการติดเชื้อ สรุป Ni
005 แบบตรวจสอบคุณภาพงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ( ประเมิน งาน Risk Profile ) ปี 56
006 แบบบันทึกสำหรับบุคลากรเมื่อบุคลากรได้รับอุบัติเหตุสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่งผู้ป่วยแก้ไข 001
007 แบบประเมินผลการปฏิบัติ การล้างมือ แก้ไขครั้งที่ 1
008 รายการตรวจสอบ การป้องกันการติดเชื้อในกระแสเลือด
009 แบบประเมินการเจาะเลือดส่งเพาะเชื้อ
010 แบบประเมินการปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาในหอผู้ป่วย
011 แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียน อุปกรณ์ Reused SDVH-FM-ICC-011
012 ป้ายน้ำยาหมดอายุ
012 ป้ายน้ำยาหมดอายุ.xlsx
ประกาศนโยบาย IC การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

แบบคัดกรอง ARI

พยาธิวิทยา
MSUH-FM-PAT-001 ใบขอส่งตรวจศัลยพยาธิวิทยา
MSUH-FM-PAT-002 ใบขอส่งตรวจเซลล์วิทยาระบบอื่นๆ
MSUH-FM-PAT-003 ใบขอส่งตรวจเซลล์วิทยานรีเวช
MSUH-FM-PAT-004 ใบรายงานผลศัลยพยาธิวิทยา
MSUH-FM-PAT-005 ใบรายงานผลเซลล์วิทยาระบบอื่นๆ

MSUH-FM-PAT-001 ใบขอส่งตรวจศัลยพยาธิวิทยา (PDF)
MSUH-FM-PAT-002 ใบขอส่งตรวจเซลล์วิทยาระบบอื่นๆ (PDF)
MSUH-FM-PAT-003 ใบขอส่งตรวจเซลล์วิทยานรีเวช (PDF)
MSUH-FM-PAT-004 ใบรายงานผลศัลยพยาธิวิทยา (PDF)
MSUH-FM-PAT-005 ใบรายงานผลเซลล์วิทยาระบบอื่นๆ (PDF)
MSUH-SD-PAT-001 คู่มือการส่งตรวจทางพยาธิวิทยา

เอกสารให้ความรู้ HA
เอกสารส่ง สรพ.
SPA in Action – Part I

SPA in Action – Part II
SPA in Action – Part III
Standard HA

ศูนย์วิศกรรมชีวการแพทย์
SDVH-FM-BENG-001_Bedside Monitor
SDVH-FM-BENG-002_CO2 Incubator
SDVH-FM-BENG-003_Heamatocrit
SDVH-FM-BENG-004_Hypo-Hyperthermia Unit
SDVH-FM-BENG-005_Infusion Pump
SDVH-FM-BENG-006_Laryngoscopes
SDVH-FM-BENG-007_Mobile Ventilator
SDVH-FM-BENG-008_NIBP & SPO2
SDVH-FM-BENG-009_Phototherapy Unit
SDVH-FM-BENG-010_Pulse Oximeter
SDVH-FM-BENG-011_Radiant Warmer
SDVH-FM-BENG-012_Syringe Pump
SDVH-FM-BENG-013_เครื่อง BP ปรอท
SDVH-FM-BENG-014_เครื่องกระตุกหัวใจ
SDVH-FM-BENG-015_เครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้า
SDVH-FM-BENG-016_เครื่องช่วยหายใจ
SDVH-FM-BENG-017เครื่องปั่นตกตะกอน
SDVH-FM-BENG-018_ตู้อบเด็กแรกเกิด
SDVH-FM-BENG-019_เตียงไฟฟ้า
SDVH-FM-BENG-020 บันทึกรายวัน Defibrillator HeartStart MRx
SDVH-FM-BENG-021 บันทึกรายสัปดาห์ Def Zoll
SDVH-FM-BENG-022 บันทึกรายสัปดาห์ Defibrillator Phillips EfficiaHeartstart
SDVH-FM-BENG-023 บันทึกรายวัน Defibrillator Zoll R
SDVH-FM-BENG-024 บันทึกรายวัน Defibrillator Efficia DFM 100
แบบคำร้องขอซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลสุทธาเวช
แบบฟอร์มใบคืนครุภัณฑ์.doc
แบบฟอร์มใบขอยืมครุภัณฑ์.docx
แบบฟอร์มใบเบิกครุภัณฑ์.doc
แบบฟอร์มการโอนครุภัณฑ์.docx
แบบฟอร์มใบยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์ภายนอก.docx