เกี่ยวกับโรงพยาบาลสุทธาเวช

โรงพยาบาลสุทธาเวช เป็นโรงพยาบาลของรัฐ

โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข้อมูลทั่วไป  : โรงพยาบาลสุทธาเวช เป็นโรงพยาบาลในกำกับของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีสถานะเป็นโรงพยาบาลของรัฐ ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษาโรค บริการทางการแพทย์ และสาธารณสุข ให้แก่ประชาชนทั่วไป ให้บริการผู้มีสิทธิ์บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิ์ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ประกันสังคม ประกันชีวิตฯลฯ (รายละเอียดสิทธิ์การรักษาฯโปรดติดต่องานประกันสุขภาพ) สามารถเข้ารับบริการได้ในวัน-เวลาราชการ และที่โรงพยาบาลประกาศเพิ่มเติม”

ชื่อหน่วยบริการประจำ   โรงพยาบาลสุทธาเวช

ชื่อเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ

โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มี 2 หน่วย คือ ศูนย์บริการทางการแพทย์ (เขตพื้นที่ขามเรียง) และศูนย์บริการทางการแพทย์ (เขตพื้นที่ในเมือง)

ลักษณะพื้นฐานของโรงพยาบาลสุทธาเวช

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับการจัดตั้งเป็นหน่วยงานภายในอย่างเป็นทางการ
โดยใช้ชื่อว่า “คณะแพทยศาสตร์ ” เป็นคณะนอกระบบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2546 เมื่อวันศุกร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2546
ศูนย์บริการทางการแพทย์เป็นหน่วยงานภายในกํากับของ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ดําเนินการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2547 ณ อาคารประกอบการหอพัก ระหว่างหอพักเชียงยืนและหอพักชื่นชม
ภายในเขตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง ต่อมาเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์2549 ได้เป็นศูนย์บริการทางการแพทย์แห่งที่ 2
ณ ที่ทําการคณะแพทยศาสตร์อาคารศูนย์บริการทางการแพทย์ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
ปัจจุบันศูนย์บริการทางการแพทย์ได้ผ่านการประเมินจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7
ขอนแก่น ให้เป็นหน่วยบริการประจํา (CUP : Contracting Unit For Primary Care) วันที่ 1 ตุลาคม 2552

ปณิธาน
เป็นสถาบันที่มุ่งมั่นผลิตและพัฒนาแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ โดยเน้นด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน

แพทย์แผนไทย  เวชกิจฉุกเฉิน  เวชศาสตร์ผู้สูงอายุและทุพพลภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ

ปรัชญา
ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อสุขภาพมหาชน

วิสัยทัศน์ (Vision)
” โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล เพื่อชุมชนด้วยการแพทย์อันดีงาม “

คำอธิบาย
1 เป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยชั้นนำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2 ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล HA (Hospital Accreditation) จากสถาบันพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (สรพ.)
3 ให้บริการรักษาพยาบาลด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรมทางการแพทย์ตามหลักวิชาชีพ

วัฒนธรรม
“มีวินัย ใส่ใจคุณภาพและบริการ” (Discipline , Quality and Service Mind)

ค่านิยมของโรงพยาบาล (Core Values)
HELPS
( Hand ) = ร่วมมือร่วมใจ
( Effectiveness ) = มุ่งผลสัมฤทธิ์ยั่งยืน
( Learning & Innovation ) = เรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรม
( Professionalism) = มืออาชีพ
( Smart Service ) = มุ่งเน้นลูกค้าบริการเป็นเลิศ

พันธกิจ (Mission)

  1. ให้บริการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ
  2. สนับสนุนการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพทุกระดับ
  3. วิจัยและการสร้างองค์ความรู้ด้านสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาที่พบบ่อยในชุมชน
  4. ศูนย์กลางการรับส่งต่อผู้ป่วยระดับตติยภูมิของภูมิภาค

เอกลักษณ์
บูรณาการพหุเวชศาสตร์เพื่อเป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน

อัตลักษณ์
จิตอาสาเพื่อสังคม

สถานที่ตั้ง

โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เลขที่ 79/99 ถนนนครสวรรค์   ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทรสาร: 0-4371-2991 โทรศัพท์: 043-021-021
โฮมเพจ  http://med.msu.ac.th/suddhavej