ติดต่อเราได้ที่

โรงพยาบาลสุทธาเวช เป็นโรงพยาบาลของรัฐ

เบอร์โทรศัพท์ 043-021-021

ที่อยู่ : โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลขที่ 79/99 ถนนนครสวรรค์ ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

เบอร์โทรศัพท์คลินิกต่างๆ และ หน่วยงานภายในทั้งหมด(คลิก)