คลินิกให้บริการและหน่วยงานภายใน

โรงพยาบาลสุทธาเวช เป็นโรงพยาบาลของรัฐ

คลินิกเฉพาะด้าน และ หน่วยงานที่ให้บริการของโรงพยาบาลสุทธาเวช

คลินิกตรวจโรคทั่วไป(OPD)
คลินิกศูนย์เลเซอร์ผิวหนังและความงาม(Skin)
ฉายแสงอาทิตย์เทียม
คลินิก หู คอ จมูก
คลินิกสุขภาพจิต
จักษุวิทยา
คลินิกอายุรกรรม
คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์

หน่วยวิสัญญีและห้องผ่าตัด(OR)
งานทันตกรรม

งานกายภาพบำบัด
หอผู้ป่วยในสามัญ ชั้น 8
หอผู้ป่วยใน ชั้น11 (ห้องพิเศษ)
หน่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน(ER)
หน่วยไตเทียม
กุมารเวชกรรม
งานรังสีวินิจฉัย
งานประกันสุขภาพ
ศูนย์บริการทางการแพทย์ เขตพื้นที่ขามเรียง (ม.ใหม่)
ศูนย์เรียนรู้สถานพัฒนาเด็กเล็ก สวนเด็กสุทธาเวช
บริการตรวจสุขภาพเพื่อ ขอใบรับรองแพทย์
ศูนย์ตรวจสุขภาพ (Check up Center)
งานเทคนิคการแพทย์(Lab)
หน่วยพยาธิวิทยา
งานเภสัชกรรม
คลินิกแพทย์แผนจีน
คลินิกสูตินรีเวชกรรม
คลินิกศัลกรรมกระดูกและข้อ
คลินิกศัลกรรมหลอดเลือด
หอผู้ป่วยใน ชั้น 7 (พิเศษรวม)
คลินิกโรคไต

หน่วยงานภายใน โรงพยาบาลสุทธาเวช

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ (IT)
งานเวชกรรมสังคม
คลังเวชภัณฑ์มิใช่ยา
งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC)

งานเวชระเบียนและสถิติ
งานโภชนาการ
ศูนย์วิศวกรรมชีวการแพทย์
งานการเงินและบัญชี
งานการพยาบาล
งานวิศวกรรมบริการและซ่อมบำรุง
งานอำนวยการ
งานจ่ายกลาง
งานประชาสัมพันธ์
งานพัฒนาคุณภาพ

ชมรมกีฬาบุคลากร คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม