คลินิกให้บริการและหน่วยงานภายใน

โรงพยาบาลสุทธาเวช เป็นโรงพยาบาลของรัฐ

คลินิกเฉพาะด้าน และ หน่วยงานที่ให้บริการของโรงพยาบาลสุทธาเวช

คลินิกตรวจโรคทั่วไป(OPD)
คลินิกศูนย์เลเซอร์ผิวหนังและความงาม(Skin)
ฉายแสงอาทิตย์เทียม
คลินิก หู คอ จมูก
คลินิกสุขภาพจิต
จักษุวิทยา
คลินิกอายุรกรรม
คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์
ฉีดวัคซีน
หน่วยวิสัญญีและห้องผ่าตัด(OR)
งานทันตกรรม

งานกายภาพบำบัด
หอผู้ป่วยในสามัญ ชั้น 8
หอผู้ป่วยใน ชั้น11 (ห้องพิเศษ)
หน่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน(ER)
หน่วยไตเทียม
กุมารเวชกรรม
งานรังสีวินิจฉัย
งานประกันสุขภาพ
ศูนย์บริการทางการแพทย์ เขตพื้นที่ขามเรียง (ม.ใหม่)
ศูนย์เรียนรู้สถานพัฒนาเด็กเล็ก นมแม่และการเลี้ยงดูคู่เรียนรู้แบบบูรณาการ 3 เดือน-3 ปี
บริการตรวจสุขภาพเพื่อ ขอใบรับรองแพทย์
ศูนย์ตรวจสุขภาพ (Check up Center)
งานเทคนิคการแพทย์(Lab)
หน่วยพยาธิวิทยา
งานเภสัชกรรม
คลินิกแพทย์แผนจีน
คลินิกสูตินรีเวชกรรม
คลินิกศัลกรรมกระดูกและไขข้อ
คลินิกศัลกรรมหลอดเลือด

 

หน่วยงานภายใน โรงพยาบาลสุทธาเวช

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ (IT)
งานเวชกรรมสังคม
คลังเวชภัณฑ์มิใช่ยา
งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC)

งานเวชระเบียนและสถิติ
งานโภชนาการ
ศูนย์วิศวกรรมชีวการแพทย์
งานการเงินและบัญชี
งานการพยาบาล
งานวิศวกรรมบริการและซ่อมบำรุง
งานอำนวยการ
งานจ่ายกลาง
งานประชาสัมพันธ์

ชมรมกีฬาบุคลากร คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม