งานกายภาพบำบัด

โรงพยาบาลสุทธาเวช เป็นโรงพยาบาลของรัฐ


บริบทของหน่วยงาน/แผนกให้บริการ

            ให้บริการกายภาพบำบัดในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน การบำบัดรักษา และการฟื้นฟูสภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความปลอดภัย และพึงพอใจ เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถช่วยเหลือตนเองและดำรงชีวิตประจำวันได้ใกล้เคียงภาวะปกติ

 

ประเภทการให้บริการ

1 ให้บริการกายภาพบำบัดแก่ประชาชนทั่วไปที่คลินิกกายภาพบำบัดอาคารคณะแพทย์หลังที่ 1

2 ให้บริการกายภาพบำบัดบนหอผู้ป่วยสามัญ และหอผู้ป่วยพิเศษ โรงพยาบาลสุทธาเวช

3 ให้บริการกายภาพบำบัดที่บ้านแก่ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 6 ชุมชน (ชุมชนศรีสวัสดิ์ 1-3 ชุมชนปัจฉิมทัศน์ 1-2 และชุมชนตักสิลา) ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ

 

วัน เวลา ที่เปิดให้บริการ

ในเวลาราชการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 16.00 น.

นอกเวลาราชการ วันอังคารและพฤหัสบดี เวลา 16.00 – 19.00 น.

หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

เบอร์โทรติดต่อ 043-021021 ต่อ 7727

ชื่อผู้ประสานงานของแต่ละหน่วยบริการ/แผนกให้บริการ

นางสาววัลภา  ไตรทิพย์ หัวหน้างานกายภาพบำบัด

 

ข้อมูลอื่น ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ

1 กลุ่มผู้ป่วยทางกายภาพบำบัด แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ๆ คือ

1.1 ผู้ป่วยทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ เช่น ปวดกล้ามเนื้อ ข้อต่อ เอ็นกล้ามเนื้อ จากภาวะเสื่อมของร่างกาย หรือการบาดเจ็บ

1.2 ผู้ป่วยทางระบบประสาท เช่น อ่อนแรงครึ่งซีก หรือครึ่งท่อน รวมทั้งโรคทางระบบประสาทอื่น ๆ เช่น พาร์กินสัน และการบาดเจ็บของเส้นประสาท

1.3 ผู้ป่วยทางระบบทางเดินหายใจและไหลเวียนโลหิต

 

2 เครื่องมือทางกายภาพบำบัดที่มีไว้บริการ

2.1 เครื่องมือ/อุปกรณ์กายภาพบำบัด

– เครื่องดึงหลังดึงคอไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ จำนวน 3 เครื่อง

– เครื่องต้มแผ่นประคบร้อน จำนวน 3 เครื่อง

– เครื่องให้การบำบัดรักษากล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าชนิดคลื่นสั้น จำนวน 1 เครื่อง

– เครื่องมือรักษาด้วยคลื่นไฟฟ้าความถี่สูง (Micro wave) จำนวน 1 เครื่อง

– เครื่องอัลตราซาวด์ จำนวน 4 เครื่อง

– เครื่องให้การรักษาอาการปวดด้วยกระแสไฟฟ้า (TENS) จำนวน 2 เครื่อง

– เตียงฝึกยืนไฟฟ้า 1 เตียง

 

2.2 อุปกรณ์ออกกำลังกาย

– ชุดอุปกรณ์ออกกำลังกาย จำนวน 1 ชุด (ดัมเบล และถุงทราย)

– เครื่องวิ่งไฟฟ้าแบบสายพาน จำนวน 2 เครื่อง

– บาร์คู่ขนานสำหรับฝึกเดิน จำนวน 2 อัน

– กระจกเงาติดล้อ จำนวน 3 อัน

– บันไดเข้ามุม จำนวน 1 อัน