งานเวชระเบียนและสถิติ

โรงพยาบาลสุทธาเวช เป็นโรงพยาบาลของรัฐ

งานเวชระเบียนและสถิติ

วิสัยทัศน์ : เป็นหน่วยงานเวชระเบียน ที่ให้บริการที่ได้มาตรฐานสากล ถูกต้อง ถูกคน กระชับฉับไว พึงพอใจ ทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ

บริบท : งานเวชระเบียน รพ.สุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหน่วยบริการด่านหน้า ที่ต้องให้บริการแก่ผู้รับบริการทุกระดับ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด ซึ่งการให้บริการที่ดีและมีคุณภาพนั้นต้องอาศัยความรู้ความสามารถ เทคนิค กลยุทธ์ และทักษะด้านต่าง ๆ เช่น การจัดทำประวัติเวชระเบียนของผู้รับบริการโดยมีข้อมูลประวัติส่วนบุคคลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน การซักประวัติผู้ป่วย การคัดกรองผู้ป่วย การเก็บรักษาเวชระเบียนที่มีระบบการจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพ มีระบบฐานข้อมูลที่เป็นเอกสารและฐานข้อมูลในระบบอิเลคทรอนิกส์ที่สมบูรณ์ มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของผู้รับบริการทั้งในส่วนของเอกสารและข้อมูลในระบบอิเลคทรอนิกส์

อีกทั้งยังมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานเพื่อมุ่งให้เกิดบริการที่ดี มีพฤติกรรมบริการที่เหมาะสม ซึ่งจะเป็นเครื่องมือให้ผู้รับบริการเกิดความเชื่อถือ ศรัทธาและสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ที่สามารถสร้างความประทับใจแก่ผู้รับบริการ และในส่วนของงานคุณภาพนั้นต้องดำเนินการให้มีคุณภาพให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงพยาบาล เพื่อเป็นมาตรฐานในการดูแลรักษาพยาบาลสำหรับแพทย์ พยาบาลหรือบุคลากรอื่น ๆ ที่ใช้ประโยชน์จากข้อมูล เช่น ใช้เพื่อการศึกษาวิจัย การพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาล การบริหารจัดการ เป็นหลักฐานทางกฎหมาย เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร และเป็นฐานข้อมูลในการดำเนินการอื่น ๆ ในการวางแผนพัฒนาทางด้านสาธารณสุขของประเทศ

หน้าที่

  1. 1. จัดทำเวชระเบียนประวัติผู้มารับบริการ และค้นหาประวัติเวชระเบียน โดยมีข้อมูลส่วนตัวครบถ้วน ถูกต้อง ถูกคน รวดเร็วเพื่อส่งข้อมูลต่อให้ทีมแพทย์ใช้ประกอบการบริการทางการแพทย์
    2. เก็บรักษาเวชระเบียนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน อย่างมีระบบ ค้นหาได้รวดเร็ว ถูกต้อง และปลอดภัย
    3. ตรวจสอบสิทธิการรักษาให้ถูกต้อง ถูกคน พึงพอใจทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ

เป้าหมาย

          บริการเวชระเบียน ด้วยความถูกต้อง ถูกคน ครบถ้วน ทันเวลา และประทับใจ ตลอด 24 ชม. บนพื้นฐานความพึงพอใจผู้รับบริการทุกระดับ

ขั้นตอนการใช้บริการ ห้องบัตร(ในวันเวลาราชการ) 

เวลากดบัตรคิว 05.30-15.45 น.   **หมายเหตุ นอกเวลาราชการไม่ต้องกดบัตรคิว

 

*ประเภทผู้ป่วย –ผู้ป่วยเก่า/ผู้ป่วยผิดนัด/ผู้ป่วยมาตามนัด
1. กดบัตรคิวตามหมายเลขคลินิก/นั่งรอเรียกคิว

2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรนัด
3. รับเอกสารจากห้องบัตร ยื่นกับพยาบาลหน้าห้องตรวจโรค

*ประเภทผู้ป่วยใหม่
1.กรอกข้อมูลทำบัตรใหม่

2.กดบัตรคิวตามหมายเลขคลินิก/นั่งรอเรียกคิว
3.ยื่นบัตรประจำตัวประชาชน /เอกสารประวัติใหม่
4.รับเอกสารจากห้องบัตร ยื่นกับพยาบาลหน้าห้องตรวจโรค

บุคลากรงานเวชระเบียนและสถิติ

1.นางจีราภรณ์ เรียงอิศราง     (รักษาการหัวหน้าฯ)
2. น.ส.วัลภา พรศรีสุราช        เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
3.นายนิกร กิจการธรรม         ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
4.ว่าที่ ร.ต.คาวี อัศวภูมิ           เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
5.น.ส.เพชรพลอย บุบผามะตะนัง         เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
6.น.ส.พรพิมล สิมลา              นักวิชาการเวชสถิติ
7.น.ส.ชุลีพร ภูมิภักดิ์             ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

เบอรโทรศัพท์ติดต่อ
043-021021 ต่อ 7705/043 722 031