ทันตกรรม

โรงพยาบาลสุทธาเวช เป็นโรงพยาบาลของรัฐ

หน่วยบริการทันตกรรม
ให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากและฟันแก่ประชาชนและนักศึกษา วินิจฉัยแยกโรคและถ่ายภาพรังสีในช่องปาก ด้วยระบบดิจิตอล ให้ความรู้ด้านทันตสาธารณสุข ให้บริการรักษาอุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน

บริการด้านต่างๆดังนี้
– อุดฟัน
– ขูดหินปูน
– ถอนฟัน
– วินิจฉัยแยกโรค
– ถ่ายภาพรังสีในช่องปาก
– ส่งต่อการรักษา
– ผ่าฟันคุด

บุคลากร

–ทพ.พิชัย งามวิริยะพงศ์                หัวหน้างานทันตกรรม
-ทพญ.ศิริพร จูวัฒนสำราญ             ทันตแพทย์
-ทพ.ปธาน ผลชำนิ                       ทันตแพตย์

-นายศักดิ์ดาวัฒน์ อุปมัย                  ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
-นส.เพ็ญโสภา หนองขุ่นสาร            ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
-นส.ฐิติมา โยเหลา                        ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
-นายยุทธนา  อ่อนศิลา                   ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
-นส.นิชานันท์ ไชยบุรี                     ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
-นส.จิตตราภรณ์ บุญแสน                ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
-นส.มินตรา  อุปกัง                        ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
-นวงอรุณวรรณ เทียมคำ                 ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม

 

ขั้นตอนการเข้ารับบริการ


ขอบเขตการให้บริการ
ผู้ป่วยเตรียมช่องปากเพื่อการจัดฟัน สามารถนัดหมายนอกเวลาราชการได้ในเวลาราชการรับผู้ป่วยทันตกรรมที่มีอาการสำคัญ,ผู้ป่วยอุบัติเหตุฟัน,และผู้ป่วยเร่งด่วนทางทันตกรรม

วัน เวลา และสถานที่บริการ
อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช ชั้น 3

ตารางตรวจผู้ป่วยทั่วไปทันตกรรม (แนะนำโทรเข้ามาเพื่อนัดหมายตรวจทั่วไป 043021021 ต่อ 87759)

วัน เวลาออกตรวจผู้ป่วยทั่วไปทันตกรรม
จันทร์ 08.30 – 16.00
อังคาร 13.00 – 16.00
พุธ 13.00 – 16.00
พฤหัสบดี 13.00 – 16.00
ศุกร์ 08.30 – 12.00

 

นอกเวลาราชการ

วันจันทร์ : ทพ.รัฐวิทย์ ผางโคกสูง
วันอังคาร : ทพ.รัฐวิทย์ ผางโคกสูง , ทพ.ปธาน ผลชำนิ
วันพุธ : ทพ.รัฐวิทย์ ผางโคกสูง
วันพฤหัสบดี :  ทพญ.กมลวรรณ คำทรัพย์
ศุกร์ : ทพ.รัฐวิทย์ ผางโคกสูง
เสาร์ : ทพ.รัฐวิทย์ ผางโคกสูง

 

การเตรียมตัวก่อนถอนฟันหรือผ่าฟันคุด

1.นอนให้พอ นอนอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง อย่าอดนอน
2.มีโรคประจำตัว มียาประจำตัว ให้นำมาด้วยทุกครั้ง
3.กินข้าว อย่าปล่อยหิว จะเป็นลมง่าย อย่าอดอาหารก่อนทำฟัน
4.กินยาโรคประจำตัว กินข้าวมาก่อนเวลานัดไม่กินข้าวมากเกินไป อาจเกิดอาการแน่น สำลัก เกิดปัญหาแทรกซ้อนได้
5.กรณีที่แพทย์ประจำตัวมีการแจ้งให้งดยาประจำตัวบางชนิด เช่น ยาละลายลิ่มเลือด ให้งดยามาก่อนตามแพทย์กำหนด ไม่งด/หยุดยาด้วยตัวเอง นำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโรคประจำตัวมาด้วยทุกครั้ง เช่น เอกสาร ปรึกษาแพทย์ ภาพถ่ายรังสี ใบส่งตัวการรักษา เป็นต้น

 

หยุดวันอาทิตย์ และ ทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์
** ในคาบอื่นนอกเหนือจากตารางออกตรวจผู้ป่วยทั่วไป ทางคลินิกทันตกรรมมีความจำเป็นต้องปรับสถานที่รักษาให้สอดคล้องกับนโยบายการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา เพื่อทำหัตถการ รักษาระยะห่างงานหัตถการ และการจัดการฆ่าเชื้อพื้นผิวและทำความสะอาดสถานที่ตามมาตรฐานสภาวิชาชีพ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานทันตกรรม
โทร. 043-021-021 ต่อ 87759