คลินิกกุมารเวชกรรม

โรงพยาบาลสุทธาเวช เป็นโรงพยาบาลของรัฐ