งานเทคนิคการแพทย์ (Lab)

โรงพยาบาลสุทธาเวช เป็นโรงพยาบาลของรัฐ

ชื่อหน่วยงาน : งานเทคนิคการแพทย์

บริบทของหน่วยงาน/บริการ
ให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ด้านโลหิตวิทยาคลินิก เคมีคลินิก จุลทรรศาสตร์คลินิก ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก จุลชีววิทยาคลินิกและธนาคารเลือด

วัน เวลา ที่เปิดให้บริการ
ในเวลาราชการ 08.00 น. – 16.00 น.
นอกเวลาราชการ 16.00 น. – 08.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อและสถานที่      ชั้น2 อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช   โทร. 043-021-021

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

  • ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์   7706, 8004
  • ห้องธนาคารเลือด              7828
  • ห้องจุลชีววิทยาคลินิก 7831

รายชื่อบุคลากรภายในแผนก

นางเบญจพร   แก้วคำใต้           ตำแหน่ง  หัวหน้างานเทคนิคการแพทย์
นางสาวเบญจมาศ  อรุณพาส     ตำแหน่ง  นักเทคนิคการแพทย์
นายณภัทร  แสนจักร                 ตำแหน่ง  นักเทคนิคการแพทย์
นางสาวคุณากร ไตยมณี            ตำแหน่ง  นักเทคนิคการแพทย์
นางสาวมยุรา ยอดมีสี               ตำแหน่ง  นักเทคนิคการแพทย์
นางสาวปภาภัสสร์ เดชดา          ตำแหน่ง  นักเทคนิคการแพทย์
นางสาวสิรฉัตร  วรวัฒนธรรม     ตำแหน่ง   นักเทคนิคการแพทย์
นางสาวอภิญญา  เวลาโสภา       ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์
นางสาวธนิตา   จันทะบูลย์         ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์

การบริการ

ให้บริการตรวจทางห้องปฎิบัติการ (Laboratory investigation) ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย อาทิ การตรวจเลือด การตรวจปัสสาวะ การตรวจเพาะเชื้อ โดยนักเทคนิคการแพทย์ การให้บริการทางห้องปฏิบัติการ แบ่งออกเป็น

 

โลหิตวิทยา

     การตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์, ตรวจคัดกรองธาลัสซีเมีย, ตรวจหาเชื้อมาลาเรีย ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย

– เครื่องตรวจเลือดอัตโนมัติและระบบคัดกรองมาลาเรีย (SYSMEX XN-3000)

– เครื่องแยกสารปะกอบฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดอัตโนมัติ (Sebia)

– เครื่องวัดการตกตะกอนของเม็ดเลือดอัตโนมัติ (VES matic easy)

– เครื่องตรวจการแข็งตัวของเลือดแบบอัตโนมัติ (ALC ELITE)

เคมีคลินิก

          ตรวจวัดระดับสารชีวเคมีในเลือด ปัสสาวะและสารน้ำต่างๆในร่างกาย

– เครื่องตรวจหาปริมาณสารเคมีในเลือดอัตโนมัติ (BECKMAN COUTER AU680  และ BECKMAN COUTER AU480 )

– เครื่องวัดระดับ HbA1C แบบอัตโนมัติ (D-10)

– เครื่องตรวจหาปริมาณสารเคมีในเลือดอัตโนมัติ Fuji DRI-CHEM 4000i

จุลทรรศนศาสตร์คลินิก

          การตรวจปัสสาวะ อุจจาระ และเซลล์วิทยาและน้ำคัดหลั่ง   

– เครื่องตรวจนับตะกอนปัสสาวะและสารเคมีในปัสสาวะอัตโนมัติ (IQ 200 ELITE)

ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก

การตรวจภูมิคุ้มกัน ตรวจหาแอนติเจน แอนติบอดี คอมพลีเมนต์ ปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนและแอนติบอดีเซลล์และอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน การตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน รวมทั้งการควบคุมและการปรับเปลี่ยนการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน

– เครื่องตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยา  Immunology   (UniCel DxI 800)  และ Liason XL)

ธนาคารเลือด

ตรวจหมู่เลือดและความเข้ากันได้ของเลือด

-เครื่องทดสอบความเข้ากันได้ของเลือดด้วยเทคนิค Gel (BIORAD H -1000)

จุลชีววิทยาคลินิก

          ตรวจวิเคราะห์ แบคทีเรีย เชื้อรา ประกอบไปด้วยการย้อมและการเลี้ยงแบคทีเรีย รวมทั้งทดสอบความไวของเชื้อแบคทีเรียต่อสารต้านจุลชีพ

– เครื่องวิเคราะห์ความไวของยาต่อเชื้อแบคทีเรีย  (Sensitize Aris 2X)

– เครื่องตรวจเพาะเชื้อแบคทีเรียและเชื้อวัณโรคในเลือด (VersaTREK)