จักษุวิทยา

โรงพยาบาลสุทธาเวช เป็นโรงพยาบาลของรัฐ

ฝ่ายจักษุวิทยา โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดให้บริการตรวจวินิจฉัย และผ่าตัดรักษาโรคตา และบริการระดับตติยภูมิด้านจอตาและกระจกตา โดยให้บริการแผนกต่างๆ ในปีการศึกษา 2561 ได้แก่

คลินิกโรคตาแผนกผู้ป่วยนอก: บริการทุกวันราชการ เวลา 08.00-11.00 น. ให้บริการตรวจวัดค่าสายตา ตรวจรักษาโรคทางตา ต้อลม ต้อหิน ต้อเนื้อ ต้อกระจก กระจกตาติดเชิ้อ เยื่อบุตาอักเสบ ม่านตาอักเสบ โรคทางจอตา ตรวจคัดกรองเบาหวานจอตา และโรคทางตาอื่นๆ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย และครบวงจร ด้วยจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา และเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรม

คลินิกพิเศษเฉพาะทางและเลเซอร์: เปิดบริการให้การตรวจรักษา และให้คำปรึกษา ในเวลาราชการ โดยจักษุแพทย์โรคจอตาและกระจกตา คลินิกโรคจอตา ได้เปิดให้บริการรักษาโรคจอตาโดยการฉีดยาเข้าน้ำวุ้นลูกตา เลเซอร์เย็น (Photodynamic therapy) รักษาโรคจอตาต่างๆ คลินิกโรคกระจกตา ให้บริการจัดเก็บและรับบริจาคดวงตาจากผู้บริจาคที่เสียชีวิตแล้วร่วมกับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ: วันอังคาร เวลา 16.00 – 18.00 น.

หน่วยเครื่องมือตรวจรักษา: บริการตรวจวัดค่าสายตา วัดความดันลูกตา วัดความคมชัดและการมองเห็นภาพสามมิติ ตรวจตาบอดสี ตรวจวัดลานสายตาอัตโนมัติ เพื่อติดตามภาวะต้อหิน และประกอบการทำใบขับขี่ เครื่องถ่ายภาพจอตาโดยไม่ต้องขยายรูม่านตา เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาแบบไม่ขยายม่านตาแบบมือถือ เครื่องนับเซลล์กระจกตาสำหรับโรคกระจกตาเสื่อมและใส่คอนแทคเลนส์เป็นประจำ (Specular microscope) เครื่องวัดพารามิเตอร์ต่างๆ ของลูกตาส่วนหน้า วัดกำลังเลนส์ตาเทียมแบบไม่สัมผัสลูกตา เครื่องวัดความยาวลูกตาและตรวจตาด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (A& B-Scan) เครื่องวัดความหนากระจกตา อุปกรณ์วัดค่าตาเหล่เพื่อวินิจฉัยและรักษา กล้องจุลทรรศน์สำหรับตรวจตาระบบดิจิตอล และถ่ายภาพอินฟราเรด และระบบคอมพิวเตอร์เก็บภาพ และเครื่องวัดค่าตาโปน เครื่องตรวจภาพตัดขวางจอตาและวิเคราะห์หลอดเลือดจอตาโดยไม่ต้องฉีดสี เครื่องถ่ายภาพฉีดสีจอตา เป็นต้น

หน่วยเลเซอร์: บริการให้การรักษาโรคทางตาด้วยแสงเลเซอร์ ได้แก่ เครื่องรักษาโรคจอประสาทตาด้วยลําแสงเลเซอร์สีเขียว (Integreproscan) เช่น โรคเบาหวานจอตา จอประสาทตาฉีกขาด หลอดเลือดโป่งพองที่จอตา จอประสาทตาโดยรอบเสื่อม เป็นต้น และเครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์ชนิด Q-Switched Nd:YAG Laser เพื่อรักษาภาวะต้อหินชนิดมุมปิด รักษาโรคต้อกระจกกลับซ้ำ หรือถุงหุ้มเลนส์ตาเทียมขุ่นหลังการผ่าตัดต้อกระจก และให้รักษาโรคจอตาด้วยเลเซอร์เย็น (Photodynamic therapy) เป็นต้น

แผนกผู้ป่วยใน: เปิดบริการรักษาผู้ป่วยใน พื้นที่กว้างขวาง ประกอบด้วยชุด Theater แสดงวิดิทัศน์ผู้ป่วยต้อกระจก และให้ความรู้แก่ผู้ป่วยในและญาติ ห้องตรวจตาและอุปกรณ์ที่ทันสมัย

แผนกห้องผ่าตัด: เปิดให้บริการผ่าตัดรักษาโรคทางตาด้วยกล้องผ่าตัดตาที่ทันสมัย เครื่องผ่าตัดสลายต้อกระจก รองรับการผ่าตัดสลายต้อกระจกชนิดแผลเล็ก ต้อกระจกเลนส์แข็งชนิดแผลใหญ่ พร้อม ใส่เลนส์เทียม ผ่าตัดหนังตาเกิน รักษาต้อเนื้อโดยการปลูกถ่ายเยื่อหุ้มรก ผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตา ผ่าตัดรักษาโรคจอตา จอตาลอกหลุด เลือดออกในวุ้นลูกตา เบาหวานจอตา และโรคทางตาอื่นๆ ด้วยจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลเวชปฏิบัติทางห้องผ่าตัดตา และเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรม
แผนกห้องฉุกเฉิน: บริการตรวจรักษาโรคฉุกเฉินทางตาตลอด 24 ชั่วโมง โดยแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป และจักษุแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษาและการตรวจ รักษาตลอด 24 ชั่วโมง

อื่นๆ: ฝ่ายจักษุวิทยา โรงพยาบาลสุทธาเวช ได้ให้บริการวิชาการ การเรียนการสอนและงานวิจัย แก่นิสิตแพทย์ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป และพยาบาล รวมถึงฝึกอบรมอาสาสมัครทางด้านสาธารณสุข เพื่อการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องในชุมชน รวมถึงการทำวิจัยทางด้านจักษุวิทยาอีกด้วย