ศูนย์ตรวจสุขภาพ Check Up Center

โรงพยาบาลสุทธาเวช เป็นโรงพยาบาลของรัฐ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เปิดให้บริการ ตรวจสุขภาพตามโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย รัฐวิสาหกิจ และ หน่วยงานอื่นๆ ให้บริการตรวจสุขภาพ ประกอบใบรับรองแพทย์ (ก่อนเรียน / ก่อนทำงาน / ก่อนทำประกันชีวิต)

เวลาทำการ วันจันทร์ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. 

ติดต่อสอบถามโปรแกรมตรวจสุขภาพ
ข้อมูลการให้บริการออกหน่วย  สอบถามข้อมูลการตรวจสุขภาพที่เบอร์ศัพท์ 043-021-021 ต่อ 7821
หรือ ติดต่อสอบข้อมูลการให้บริการ  ผ่านทาง Application LINE

โปรแกรมตรวจสุขภาพ