งานประกันสุขภาพ

โรงพยาบาลสุทธาเวช เป็นโรงพยาบาลของรัฐ

 

งานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลสุทธาเวช

1.จุดมุ่งหมายของหน่วยงาน :

    “งานประกันสุขภาพให้บริการเกี่ยวกับการให้คำแนะนำ/ปรึกษาเรื่องสิทธิการรักษาพยาบาลที่ถูกต้องแก่ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมถึงการคุ้มครองสิทธิการรักษาพยาบาลของผู้รับบริการให้ได้รับบริการตามสิทธิประโยชน์ มีการจัดเก็บค่าบริการทางการแพทย์ที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา

 

2.พื้นที่รับผิดชอบ

3.หน้าที่รับผิดชอบ

    3.1 ให้บริการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ

    3.2 ให้บริการลงทะเบียนสิทธิการรักษาพยาบาล

        -สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง)

    3.3 งานคุ้มครองสิทธิ ให้คำปรึกษาและดูแลสิทธิประโยชน์ตามสิทธิการรักษาพยาบาล

    3.4 ให้บริการเกี่ยวกับการประสานสิทธิในการรักษาพยาบาลทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก

    3.5 เบิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ ตามสิทธิการรักษา

 

4.วันเวลาทำการ

วัน ในเวลาราชการ นอกเวลาราชการ
จันทร์ – ศุกร์ 08.00-16.00 น. 16.00-19.00 น.
(จันทร์-อังคาร)
เสาร์ 08.00-16.00 น.

**หยุดวันอาทิตย์และนักขัตฤกษ์**

 

5.เบอร์โทรศัพท์

    -โทรศัพท์ภายใน 043-021021 ต่อ 8008,7714,7763

    -โทรศัพท์และโทรสาร 043-722055

 

6.บุคลากรงานประกันสุขภาพ

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นางสาววงเดือน วงษ์สำราญ พยาบาลวิชาชีพ
2 นางผกามาศ  ด่านประดิษฐ์ พยาบาลวิชาชีพ
3 นายขวัญเมือง  แวงเลิศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
4 นายทินกร วิรุณพัฒน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
5 นางสารพรทิพา นาคประสาธน์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน

 

ลิงค์ต่างๆ

ตรวจสอบสิทธิด้วยตนเอง

  1. ตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพ

http://wwwback.nhso.go.th/peoplesearch/

  1. ตรวจสอบสิทธิข้าราชการ

http://welcgd.cgd.go.th/wel/login.jsp

 

แบบฟฟอร์ม/เอกสารดาวโหลดงานประกันสุขภาพ (Click)