แบบฟฟอร์ม/เอกสารดาวโหลดงานประกันสุขภาพ

โรงพยาบาลสุทธาเวช เป็นโรงพยาบาลของรัฐ

1.บัตรทอง+จ่ายตรง+นิสิต+มะเร็ง
     1.1 แบบคําร้องลงทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ -6 ชุมชน
     1.2 แบบคําร้องลงทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ-นิสิต มมส
     1.3 แบบคําร้องลงทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ-แบบฟอร์มเปล่า
2.1 ใบสมัครจ่ายตรง-27-10-60
3. แบบฟอร์มขอแจ้งยกเลิกสิทธิ
4.แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ
5. แบบเรียกร้องเงินช่วยเหลือกองทุนสวัสดิภาพนิสิต มมส.
6.แบบบันทึกการทำหัตถการโรคไต -แก้ไขเพิ่มเติม20เมย60 บัตรทอง
7. ใบสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการโรคต่อเนื่อง
8.Form ใบขออนุมัติส่งผู้ป่วยตรวจเอกซเรย์พิเศษ(แก้ไข)
10.ใบขออนุมัติยามะเร็ง PA (ALL-PROTOCOL)

2.พรบ
8.1 พ.ร.บ.แบบแจ้งอุบัติเหตุผู้ประสบภัยจากรถ มมส
8.2 พ.ร.บ.หนังสือมอบอำนาจ บต2คปภ มมส
8.3 พ.ร.บ.หนังสือมอบอำนาจ บต4 มมส
8.4 พ.ร.บ.หนังสือรับรองการเกิดเหตุ(ใช้แทน ปจว.)
9.หนังสือโอนสิทธิเพื่อขอรับค่าเสียหายส่วนเกินเบื้องต้น

3.ประกันสังคม
11.1 ปกส.แบบคำขอรับค่าบริการทางการแพทย์ของผู้ประกันสังคม สปส.2-15
11.2 ปกส.ใบนำส่งเอกสารฉุกเฉิน 72 ชม.
11.3 ปกส.ใบรับรองแพทย์ประกันสังคม
11.4 ปกส.แบบบันทึกการตรวจสอบสิทธิประกันสังคม
11.5 ปกส.แบบคำขอรับค่าบริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ สปส.2-19
11.6 ปกส.แบบขอบัตรรับรองสิทธิรักษาพยาบาล สปส.9-02
11.7 ปกส.แบบยินยอมชำระค่ารักษาพยาบาลสิทธิประกันสังคม
11.8 ปกส.แบบบันทึกการทำหัตถการโรคไต -แก้ไขเพิ่มเติม08ตค58
11.9 ปกส.อวัยวะเทียม-กายอุปกรณ์-สปส.2-09

4.ประกันชีวิต
12.แบบฟอร์ม DF
12.1 บ.ไทยซัมซุง แบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมแบบผู้ป่วยนอก (OPD)
12.2 บ.ไทยซัมซุง แบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมแบบผู้ป่วยใน (IPD) ส่วนที่ 1 และ 2
13.1 บ.อลิอันซ์ อยุธยา แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมแบบผู้ป่วยนอกผ่านสถานพยาบาล (OPD Cashless Claim Form)
13.2 บ.อลิอันซ์ อยุธยา -From-A ส่วนที่1
13.3 บ.อลิอันซ์ อยุธยา -From-B ส่วนที่2
13.4 บ.อลิอันซ์ อยุธยา แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมอุบัติเหตุ,ค่ารักษาผู้ป่วยใน (AI-PA-IPD)
13.5 บ.อลิอันซ์ อยุธยา แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมอุบัติเหตุ-นักเรียน
14.1 บ.อาคเนย์ แบบฟอร์มคนไข้นอก กรณีเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ (OPD CLAIM FROM)
14.2 บ.อาคเนย์ แบบฟอร์มคนไข้ใน (IPD CLAIM FROM)
15.1 บ.เอฟดับบลิวดี FDW แบบฟอร์มการขอใช้บริการ health-care-ผู้ป่วยนอก
15.2 บ.เอฟดับบลิวดี FDW แบบฟอร์มการขอใช้บริการ health-care-ผู้ป่วยใน
15.3 บ.เอฟดับบลิวดี FDW แบบฟอร์มการแจ้งการตรวจพิเศษ-การผ่าตัดเล็ก
15.4 บ.เอฟดับบลิวดี FDW แบบฟอร์ม รายงานแพทย์ผู้ตรวจรักษา
16.บ.เอไอเอ แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมชดเชย
17.1 บ.เมืองไทยประกันชีวิต แบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมแบบผู้ป่วยใน (IPD) ส่วนที่ 1
17.2 บ.เมืองไทยประกันชีวิต แบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมแบบผู้ป่วยใน (IPD) ส่วนที่ 2
17.บ.เมืองไทยประกันชีวิต ใบคำขอเรียกร้องค่าชดเชยการรักษาพยาบาลผู้ป่ วยนอก ( OPD ) เนื่องจากอุบัติเหตุ