คลินิกหู คอ จมูก

โรงพยาบาลสุทธาเวช เป็นโรงพยาบาลของรัฐ