งานอำนวยการ

โรงพยาบาลสุทธาเวช เป็นโรงพยาบาลของรัฐ

ภารกิจหลัก
งานอำนวยการ โรงพยาบาลสุทธาเวช

1) บริบท

          งานอำนวยการเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านงานธุรการ  เลขานุการ และหน่วยความสะอาด งานบริหารทั่วไปของโรงพยาบาล  และให้การสนับสนุนงานในด้านอื่น ๆ ให้กับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล  การจัดประชุม /อบรม ในโรงพยาบาล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลได้รับการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ตรงตามความจำเป็นของหน่วยงาน  เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่กลั่นกรองเอกสาร  จัดทำเอกสารของโรงพยาบาล   เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารให้ถูกต้อง ทันตามกำหนดเวลา แจ้งเวียนเอกสารภายในโรงพยาบาลให้ตรงตามกระบวนการทางเอกสาร ทันเวลา และสะดวกในการสืบค้นเอกสาร

ขอบเขตการให้บริการ 

 1. งานธุรการ
 2. ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำ กลั่นกรอง จัดเก็บ สืบค้น หนังสือราชการ ก่อนนำเสนอผู้บริหาร
 3. จัดทำทะเบียนเอกสาร ลงรับ- ส่ง หนังสือราชการ
 4. เวียนเอกสารไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ให้ทันตามกำหนดเวลา
 5. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารและหัวหน้างานของโรงพยาบาลประจำเดือน เพื่อเป็นการติดตามการดำเนินงาน การนำเสนอปัญหา และแก้ไขปัญหาจากการดำเนินงานของโรงพยาบาล
 6. จัดทำรายงานประจำเดือน /รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและหัวหน้างานของโรงพยาบาล
 7. เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการ อบรมสัมมนา แก่บุคลากรภายในโรงพยาบาล
 8. ตรวจสอบเอกสารหนังสือราชการ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลา การขออนุมัติไปราชการ โครงการ และการขออนุมัติงบประมาณต่างของบุคลากรโรงพยาบาล ก่อนนำเสนอผู้บริหารลงนาม
 9. ติดตามแฟ้มค่าตอบแทนนอกเวลาราชการที่ลงนามอนุมัติแล้ว เพื่อนำส่งงานการเงินและบัญชีทำการเบิกจ่าย
 10. จัดทำขออนุมัติออกประกาศ คำสั่ง และระเบียบข้อบังคับ ของโรงพยาบาลเพื่อเสนอต่อผู้บริหารพิจารณาลงนาม
 11. ประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก
 12. ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานต่างๆ ของโรงพยาบาล

 

งานศูนย์ความสะอาด

 1. ให้บริการด้านความสะอาดภายในอาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช อาคารรังสีวินิจฉัย ทั้งในเวลาและนอก     เวลาราชการ วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 2. ให้บริการจัดอัตรากำลังให้เพียงพอต่อความต้องการของหน่วยบริการผู้ป่วย
 3. ควบคุม กำกับ และติดตามการทำความสะอาดของพนักงานทำความสะอาด ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน     และได้มาตรฐาน
 4. จัดหาพนักงานทำความสะอาดไปปฏิบัติหน้าที่เมื่อมีการร้องขอจากหน่วยงานต่างๆ
 5. ให้การสนับสนุนด้านความสะอาดเมื่อมีการจัดกิจกรรมของคณะ
 6. ให้บริการทำความสะอาดโรงพักขยะทั่วไป ขยะติดเชื้อ
 7. ให้บริการน้ำดื่มแก่ผู้มารับบริการ และบุคลากร
 8. ให้บริการเติมน้ำยาล้างมือ ล้างภาชนะ และกำจัดแมลง
 9. ให้บริการแจ้งซ่อมอุปกรณ์ สุขภัณฑ์ ที่ชำรุดเพื่อให้พร้อมใช้งาน
 10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

วัน เวลาที่ให้บริการ และการติดต่อ

          งานอำนวยการให้บริการในวัน เวลา ราชการ ตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.30 น. ที่ชั้น  4 โรงพยาบาลสุทธาเวช เบอร์โทรติดต่อ 043-021021 ต่อ 7729,7730