18-8-2563 17-08-29

โรงพยาบาลสุทธาเวช เป็นโรงพยาบาลของรัฐ