18-8-2563 17-10-14

โรงพยาบาลสุทธาเวช เป็นโรงพยาบาลของรัฐ