ศูนย์บริการทางการแพทย์ (เขตพื้นที่ขามเรียง)

โรงพยาบาลสุทธาเวช เป็นโรงพยาบาลของรัฐ

 

ชื่อหน่วยงาน  งานบริการปฐมภูมิศูนย์บริการทางการแพทย์ (ขามเรียง)

บริบทของหน่วยงาน/บริการ
   หน่วยบริการปฐมภูมิศูนย์บริการทางการแพทย์(เขตพื้นที่ขามเรียง) โรงพยาบาลสุทธาเวช เป็นหน่วยงานที่ให้บริการสุขภาพทั้ง 4 มิติ แบบองค์รวม ด้านการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกัน และฟื้นฟูสภาพ โดยให้บริการแก่ประชากรในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกอบด้วย นักศึกษา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประชาชนในเขตพื้นที่รอยต่อ 2 รพ.สต.คือ รพ.สต.ขามเรียง รพ.สต.ท่าขอนยางและประชาชนทั่วไป

ขอบเขตการบริการ (Scope of service)

ให้บริการคลอบคลุมทั้ง 4 ด้าน คือด้านการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกัน และฟื้นฟูสภาพ

 1. ด้านการรักษาพยาบาลและตรวจรักษาแก่ผู้ป่วยที่มารับบริการ ประกอบด้วย

      – ตรวจรักษาโรคทั่วไปทุกวัน

     – ให้บริการทางด้านทันตกรรม เช่น ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน

 1. ด้านงานส่งเสริมสุขภาพ

       – งานตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง สุขภาพจิต

 1. ด้านงานควบคุมและป้องกันโรค
  – เฝ้าระวัง สอบสวน และรายงานโรคติดต่อในระบบโรคทางระบาดวิทยา (R506)
  – ให้บริการฉีดวัคซีนเพื่อควบคุมและป้องกันโรคในกลุ่มเป้าหมายตามที่เกณฑ์กำหนด
 2. ด้านการฟื้นฟูสภาพ

      – ให้บริการเยี่ยมบ้านนิสิตโรคเรื้อรัง  นิสิตหลัง D/C จากโรงพยาบาล นิสิตพิการ หญิงตั้งครรภ์ และนิสิตที่มีปัญหาสุขภาพจิต

 

สถานที่ตั้ง

วันเวลาที่เปิดให้บริการ

ตรวจรักษาโรคทั่วไป    : วันจันทร์ศุกร์ เวลา 8.30 – 19.30 น

                                    วันเสาร์อาทิตย์ เวลา 8.30 – 16.30 น

                                    หยุดวันนักขัตฤกษ์

งานทันตกรรม               : วันอังคาร,พุธ ,พฤหัสบดี เวลา 8.30 – 16.30 น.

งานแพทย์แผนไทย              : วันจันทร์ เวลา 08.30-12.00 น.

เบอร์โทรติดต่อ  043-021021 ต่อ 87732 เบอร์ภายใน 2035, 7732

 

รายชื่อบุคลากรภายในแผนก

 1. น.ส.เอ็มอร เทสนาเรียง    ตำแหน่ง หัวหน้า
 2. น.ส.ทานตะวัน เพชรไพร ตำแหน่ง พยาบาล
 3. นางฐิติมา ประทุมทอง ตำแหน่ง พยาบาล
 4. น.ส.สุภาภรณ์ แก้วสว่าง ตำแหน่ง พยาบาล
 5. นางฐิติมา ประทุมทอง ตำแหน่ง พยาบาล
 6. น.ส.ชนาภา ศรีธรรม ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล
 7. นางลักขณา พลเสน ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล
 8. นายจักรพงษ์ ภูษา ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล