งานเภสัชกรรม

โรงพยาบาลสุทธาเวช เป็นโรงพยาบาลของรัฐ

 

 

แบบฟอร์ม

แบบขออนุมัติใช้ยาต้านจุลชีพชนิดควบคุม Doripenem DUE
แบบขออนุมัติใช้ยาต้านจุลชีพชนิดควบคุม Ertapenem DUE
แบบขออนุมัติใช้ยาต้านจุลชีพชนิดควบคุม Levofloxacin DUE
แบบขออนุมัติใช้ยาต้านจุลชีพชนิดควบคุม Meropenem_DUE
แบบขออนุมัติใช้ยาต้านจุลชีพชนิดควบคุม PIP.TAZO_DUE
แบบขออนุมัติใช้ยาต้านจุลชีพชนิดควบคุม Unasyn.Cefoperazone_DUE
แบบขออนุมัติใช้ยาต้านจุลชีพชนิดควบคุม Vancomycin_DUE

แบบบันทึก

แบบบันทึกการเฝ้าระวังการใช้ยา Amiodarone Injection
แบบบันทึกการเฝ้าระวังการใช้ยา Norepinephrine Injection
แบบบันทึกการเฝ้าระวังการใช้ยา Adrenaline Injection
แบบบันทึกการเฝ้าระวังการใช้ยา Dopamine Injection
แบบบันทึกการเฝ้าระวังการใช้ยา rt-PA (Alteplase)
แบบบันทึกการเฝ้าระวังการใช้ยา Streptokinase Injection
แบบบันทึกการเฝ้าระวังการใช้ยา Morphine Injection
แบบบันทึกการเฝ้าระวังการใช้ยา Magnesium sulfate injection
แบบบันทึกการเฝ้าระวังการใช้ยา Pethidine Injection
แบบบันทึกการเฝ้าระวังการใช้ยา Potassium chloride injection
แบบบันทึกการเฝ้าระวังการใช้ยา Dipotassium phosphate injection
แบบบันทึกการเฝ้าระวังการใช้ยา Diazepam Injection
แบบบันทึกการเฝ้าระวังการใช้ยา Warfarin
แบบบันทึกการเฝ้าระวังการใช้ยา Heparin
แบบบันทึกการเฝ้าระวังการใช้ยา Sodium chloride 3%

 

จดหมายข่าวด้านยา ( PHARM NEWS )
PHARM NEWS ฉบับที่ 6 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
PHARM NEWS ฉบับที่ 5 ประจำเดือน เมษายน 2565
PHARM NEWS ฉบับที่ 3 ประจำเดือน มีนาคม 2565

PHARM NEWS ฉบับที่ 4 ประจำเดือน เมษายน 2565
PHARM NEWS ฉบับที่ 1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
PHARM NEWS ฉบับที่ 1 ประจำเดือน กันยายน 2564