งานรังสีวินิจฉัย

โรงพยาบาลสุทธาเวช เป็นโรงพยาบาลของรัฐ

 

 อาจารย์แพทย์  

ผศ.นพ.รัฐ สอนสุภาพ
ตำแหน่ง อาจารย์แพทย์ (รังสีวินิจฉัย) /รองคณบดี ฝ่ายแพทยศาสตร์ศึกษา

 

อ.พญ.อัจฉรา โชคสกุลทรัพย์
ตำแหน่ง อาจารย์แพทย์ (รังสีวินิจฉัย)

อ.พญ.มนสินี  เวียงคำ
ตำแหน่ง อาจารย์แพทย์ (รังสีวินิจฉัย)

ตำแหน่งว่าง
ตำแหน่ง อาจารย์แพทย์ (รังสีวินิจฉัย)

ตำแหน่งว่าง
ตำแหน่ง อาจารย์แพทย์ (รังสีวินิจฉัย)

 

บุคลากรประจำห้องตรวจ
นายวรวิทย์  แสนผาลา ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ / หัวหน้างานรังสีวินิจฉัย
นางสาวณัฐธิดา  ดรปัดสา ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์
นางสาวนุชิดา  ไสยาศรี ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์
นายชาติชาย  พลศิลา ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์
นางสาวนฤมล ธีรวัฒนกร ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
นายณัฐกฤต  วิชาไชย ตำแหน่ง พนักงานธุรการ
นายณรงค์  วงษ์ทรัพย์ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค
นางสาวญาสุมิน  คลังแสง ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป

 

การบริการ
งานรังสีวินิจฉัยเปิดให้บริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ได้มาตรฐานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

     การบริการในเวลาราชการ

     วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.00 น. – 16.00 น. (เว้นวันนักขัตฤกษ์)
     – ห้องตรวจเอกซเรย์ทั่วไป (Conventional x-ray)
     – เอกซเรย์เคลื่อนที่ (Mobile x-ray)
     – ห้องตรวจอัลตร้าซาวน์ (Ultrsound)
     – ห้องตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก (Bone Mineral Density : BMD)
     – ห้องตรวจเอกซเรย์เต้านม (Mammography)
     – ห้องตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์(Computed Tomogram : CT)
     – ห้องตรวจฟลูออโรสโคปิค และตรวจทางเดินปัสสาวะ(Fluoroscope and Intra-Venous Pyelogram)
     – ห้องตรวจสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic Resonance Imaging : MRI)
     – บริการข้อมูลระบบภาพทางการแพทย์(Picture Achieving and Communication System : PACS )
     – บริการระบบนัดหมายการตรวจ

การบริการนอกเวลาราชการ
วันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้บริการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ตามความเห็นของแพทย์ ตลอด 24 ชั่วโมง

พื้นที่ให้บริการ
อาคารรังสีวินิจฉัย ด้านทิศตะวันออกของอาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช มีทางเชื่อมต่อบริเวณโถงลิฟท์ ชั้น 1-2

     พื้นที่ให้บริการชั้น 1 อาคารรังสีวินิจฉัย
     – ห้องตรวจเอกซเรย์ทั่วไป (Conventional x-ray)
     – เอกซเรย์เคลื่อนที่ (Mobile x-ray)
     – ห้องตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
     – ห้องตรวจฟลูออโรสโคปิค และตรวจทางเดินปัสสาวะ(IVP)
     – ห้องตรวจสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)
     – บริการข้อมูลระบบภาพทางการแพทย์
     – บริการระบบนัดหมายการตรวจ

      พื้นที่ให้บริการชั้น 2 อาคารรังสีวินิจฉัย
     – ห้องตรวจอัลตร้าซาวน์ (Ultrsound)
     – ห้องตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก (Bone Mineral Density : BMD)
     – ห้องตรวจเอกซเรย์เต้านม (Mammography)

 

ข้อมูลการติดต่อ
     โรงพยาบาลสุทธาเวช โทร. 043-021-021   งานรังสีวินิจฉัยต่อ 87725
     เบอร์โทรศัพท์ภายในงานรังสีวินิจฉัย  7725
     เบอร์โทรศัพท์สายตรงงานรังสีวินิจฉัย 09-5670-5583