คลินิกอายุรกรรมโรคระบบทางเดินอาหาร

โรงพยาบาลสุทธาเวช เป็นโรงพยาบาลของรัฐ

ให้คำปรึกษาและตรวจวินิจฉัยโรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับอวัยวะในระบบทางเดินอาหาร ได้แก่ หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ ทวารหนัก ตับ ถุงน้ำดี และตับอ่อน ตรวจส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนต้น และตรวจส่องกล้องลำไส้ใหญ่

โดยอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
แพทย์หญิงศุภวดี วงศ์นิจศิล

แพทย์เฉพาะทางอายุรกรรมระบบทางเดินอาหาร

วันและเวลาในการเปิดให้บริการ
วันจันทร์ และวันพฤหัสบดี

เวลา 13.30 – 16.00 น.

ติดต่อได้ที่ ห้องตรวจ 6 ชั้น 2 โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท์ 0 4302 1021 ต่อ 87737