ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อสุขภาพ มหาชน

วิสัยทัศน์

คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำด้านสุขภาพชุมชนที่ได้มาตรฐานวิชาชีพสากล

พันธกิจ

1. การเรียนการสอน (Education : Undergrad/Grad.studies)
2. การวิจัยและการบริการวิชาการ (Research & community services)
3. การบริการสุขภาพ (Healthcare)

สมรรถนะหลัก

1. หลักสูตรที่มุ่งเน้นให้นิสิตสามารถทำงานในชุมชนได้ มุ่งเน้นการเรียนการสอนแบบ IPE หลักสูตรแพทยศาสตร์ ที่มุ่งเน้นให้นิสิตสามารถทำงานในชุมชนร่วมกับสหวิชาชีพได้ โดยเพิ่มรายวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว เวชศาสตร์ชุมชน และรายวิชากลุ่ม Health system sciences ที่มีจำนวนหน่วยกิตจำนวนมาก
2. ศูนย์เรียนรู้ สถานพัฒนาเด็กเล็ก นมแม่ และเรียนรู้แบบบูรณาการ (Day Care)” เพื่อดูแลเด็กปฐมวัย ที่มีการผสมผสานกับหลักสูตรต่างๆ ที่ได้รับการยอมรับจากต่างประเทศ โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากหลายภาคส่วนมาร่วมพัฒนา ซึ่งบุคลากรที่ดูแลเด็ก มีความหลากหลายวิชาชีพ ทั้งแพทย์ พยาบาล นักการศึกษาระดับปฐมวัย นักโภชนาการ ครูพี่เลี้ยง เพื่อให้บริการแก่บุคลากรและประชาชนทั่วไป และเป็นแหล่งเรียนรู้ และฝึกอบรม (Training center) แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งในอนาคตจะมีการขยายผลสู่จังหวัดอื่นๆ รวมถึงจะมีการจัดทำหลักสูตรออนไลน์ (MOOC) สำหรับการอบรมครูพี่เลี้ยงและผู้ปกครองต่อไป

เอกลักษณ์

บูรณาการพหุเวชศาสตร์ เพื่อเป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน

อัตลักษณ์

จิตอาสาเพื่อสังคม

ค่านิยมองค์กร

รวดเร็ว ตรงเวลา คุณภาพ คุณธรรม