ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อสุขภาพมหาชน

วิสัยทัศน์

คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำ ด้านสุขภาพชุมชนที่ได้มาตรฐานวิชาชีพสากล

พันธกิจ

  • ผลิตบัณฑิตทางการแพทย์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและสามารถให้บริบาลสุขภาพประชาชานแบบองค์รวม
  • ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสามารถบูรณาการการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และนำไปใช้ประโยชน์สู่ชุมชนและสังคม
  • ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนสังคมแบบองค์รวม เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้
  • อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

วัฒนธรรมองค์กร

มีวินัย ใส่ใจคุณภาพและบริการ (Discipline, Quality and Service Mind)

เอกลักษณ์

บูรณาการพหุเวชศาสตร์ เพื่อเป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน

อัตลักษณ์

จิตอาสาเพื่อสังคม

ค่านิยมองค์กร

รวดเร็ว ตรงเวลา คุณภาพ คุณธรรม