คณะผู้บริหาร

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผศ.นพ.เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
โทรศัพท์ 043-021021

รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ.นพ.คิมหันต์ ยงรัตนกิจ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
โทรศัพท์ 043-021021
ผศ.นพ.รัฐ สอนสุภาพ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
โทรศัพท์ 043-021021
ผศ.พญ.จริยา จิรานุกูล
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
โทรศัพท์ 043-021021
รศ.พญ.ดร.ศิรินาถ ตงศิริ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
โทรศัพท์ 043-021021
อ.นพ.บวร แสนสุโพธิ์
ผู้อานวยการโรงพยาบาล
โทรศัพท์ 043-021021

ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผศ.ดร.ภญ.วรัญญา จตุพรประเสริฐ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
โทรศัพท์ 043-021021
ผศ.ดร.ดรุณี พ่วงพรพิทักษ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
โทรศัพท์ 043-021021
อ.ดร.ชูวดี ปริวัฒนากุล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
โทรศัพท์ 043-021021

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ.นพ.สรรญชัย สมบัติไหมไทย
รองผู้อานวยการฝ่ายบริการทางการแพทย์
โทรศัพท์ 043-021021
อ.พญ.สุกัญญา ชูคันหอม
รองผู้อานวยการฝ่ายคุณภาพ
โทรศัพท์ 043-021021
อ.ศิริพร รองหานาม
รองผู้อานวยการฝ่ายการพยาบาล
โทรศัพท์ 043-021021
อ.พญ.กฤติยากร ดงเทียมสี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
โทรศัพท์ 043-021021

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นางลัดดาภรณ์ เชื้อในเขา
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร์
โทรศัพท์ 043-021021