คณบดีคณะแพทยศาสตร์

 

 

ผศ.นพ.เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย

คณบดีคณะแพทยศาสตร์

 • เบอร์โทรติดต่อ : 0-4302-1021
 • อีเมล์ : teabpaluck.i@msu.ac.th

รองคณบดี

อ.นพ.คิมหันต์ ยงรัตนกิจ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

 • เบอร์โทรติดต่อ : 0-4302-1021
 • อีเมล์ : kimhant.y@msu.ac.th

(…………………………………………………)

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

 • เบอร์โทรติดต่อ : 0-4302-1021
 • อีเมล์ : @msu.ac.th

ผศ.พญ.จริยา จิรานุกุล

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

 • เบอร์โทรติดต่อ : 0-4302-1021
 • อีเมล์ : jariya.j@msu.ac.th

รศ.พญ.ศิรินาถ ตงศิริ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา

 • เบอร์โทรติดต่อ : 0-4302-1021
 • อีเมล์ : sirinart.t@msu.ac.th

ผศ.นพ.รัฐ สอนสุภาพ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุทธาเวช

 • เบอร์โทรติดต่อ : 0-4302-1021
 • อีเมล์ : ratta.s@msu.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี/รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าสำนักงาน

รศ.ภญ.วรัญญา จตุพรประเสริฐ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

 • เบอร์โทรติดต่อ : 0-4302-1021
 • อีเมล์ : waranya.c@msu.ac.th

ผศ.ศุภเตชสิทธิ์ ญาณสิทธิ์นนท์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

 • เบอร์โทรติดต่อ : 0-4302-1021
 • อีเมล์ : @msu.ac.th

ผศ.ดรุณี พ่วงพรพิทักษ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันฯ

 • เบอร์โทรติดต่อ : 0-4302-1021
 • อีเมล์ : darunee.p@msu.ac.th

อ.พญ.สุกัญญา ชูคันหอม

รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายการแพทย์

 • เบอร์โทรติดต่อ : 0-4302-1021
 • อีเมล์ : sukanya.c@msu.ac.th

นางศิริพร รองหานาม

รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายการพยาบาล

 • เบอร์โทรติดต่อ : 0-4302-1021
 • อีเมล์ : @msu.ac.th

นางลัดดาภรณ์ เชื้อในเขา

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะฯ

 • เบอร์โทรติดต่อ : 0-4302-1021
 • อีเมล์ : laddaporn.c@msu.ac.th