คณะผู้บริหาร

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผศ.นพ.เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
โทรศัพท์ 7774

รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ.นพ.คิมหันต์ ยงรัตนกิจ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
โทรศัพท์ 7846
ผศ.นพ.รัฐ สอนสุภาพ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
โทรศัพท์ -
ผศ.พญ.จริยา จิรานุกูล
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
โทรศัพท์ -
รศ.พญ.ดร.ศิรินาถ ตงศิริ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
โทรศัพท์ 7845
อ.นพ.บวร แสนสุโพธิ์
ผู้อานวยการโรงพยาบาล
โทรศัพท์ 7815

ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผศ.ดร.ภญ.วรัญญา จตุพรประเสริฐ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
โทรศัพท์ 7873
ผศ.ดร.ดรุณี พ่วงพรพิทักษ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
โทรศัพท์ 7843
อ.ดร.ชูวดี ปริวัฒนากุล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
โทรศัพท์ -

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ.นพ.สรรญชัย สมบัติไหมไทย
รองผู้อานวยการฝ่ายบริการทางการแพทย์
โทรศัพท์ 7757
อ.พญ.สุกัญญา ชูคันหอม
รองผู้อานวยการฝ่ายคุณภาพ
โทรศัพท์ 7818
อ.ศิริพร รองหานาม
รองผู้อานวยการฝ่ายการพยาบาล
โทรศัพท์ -
อ.พญ.กฤติยากร ดงเทียมสี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
โทรศัพท์ -

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นางลัดดาภรณ์ เชื้อในเขา
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร์
โทรศัพท์ 7747