ภาษาไทย (ชื่อเต็ม)  :  การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

(ชื่อย่อ)  :  พทป.บ.

ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม)  :  Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine

(ชื่อย่อ) : B.ATM.   

ชุมชนสุขภาพดีด้วยแพทย์แผนไทยประยุกต์

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้

 • มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีงาม ต่อการประกอบวิชาชีพและต่อชุมชน
 • มีความรู้วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานเพื่อการศึกษา และประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 • มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและทักษะวิชาชีพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพแพทย์แผนไทยประยุกต์
 • มีวิจารณญาณ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล/สถานการณ์ และกำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาหรือการพัฒนางานในความรับผิดชอบได้อย่างมีเหตุผล เป็นองค์รวม และอย่างสร้างสรรค์ ทั้งในสภาพการณ์ที่คุ้นเคยและแตกต่างออกไป
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตาม
 • มีพื้นฐานความรู้เพียงพอต่อการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง การศึกษาต่อเนื่อง การติดตามความก้าวหน้าทางวิทยาการ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 • มีความสามารถในการสื่อสารและทำงานร่วมกับบุคลากรสหวิชาชีพ
 • มีความรอบรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นความรู้ สมรรถนะและทักษะด้านวิชาชีพตามข้อกำหนดของมาตรฐานวิชาชีพ หรือมีสมรรถนะ และทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขานั้นๆ โดยผ่านการฝึกงานในสถานประกอบการ หรือสหกิจศึกษา

ระบบทวิภาค หนึ่งปีการศึกษามี 2 ภาคการศึกษา (ภาคต้น และภาคปลาย) โดยจัดการเรียนการสอนในวันจันทร์-ศุกร์

4 ปีการศึกษา (โดยใช้เวลาการศึกษาได้ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา)

 • สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคุณสมบัติบังคับตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2557 หมวด 4 ข้อ 11 และเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆ ไป
 • เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือ เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือต่อการประกอบวิชาชีพ
 • คุณสมบัติอื่นๆเป็นไปตามประกาศคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งประกาศให้ทราบเป็นปีๆไป
 • หากเป็นนิสิตต่างชาติ จะต้องมีผลประเมินว่าสามารถอ่าน เขียนและพูดภาษาไทยได้ และมีคุณสมบัติอื่นครบถ้วน ตามที่คณะหรือมหาวิทยาลัยกำหนด

จำนวน  147 หน่วยกิต

เป็นแบบเหมาจ่าย  ภาคการศึกษาละ  20,000  บาท (ปีการศึกษาละ 40,000 บาท)

 • ปฏิบัติงานในตำแหน่งแพทย์แผนไทย
 • แพทย์แผนไทยในสถานพยาบาลทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน
 • อาจารย์
 • นักวิชาการ
 • นักวิจัยทางด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้อง หรือองค์กรอื่นๆ เช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/อำเภอ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถประกอบอาชีพอิสระ
 • ประกอบการสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 • ร้านขายยาสมุนไพร อาชีพเกี่ยวกับการผลิตและพัฒนายาสมุนไพร/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร