ปริวรรต วุฒิสิริบูรณ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ดวงจันทร์ นาควัน
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
จักรพันธ์ แสงใส
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สมพงษ์ แต้มสี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปิยะณัฐ สุยังกุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปริวรรต วุฒิสิริบูรณ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วรศักดิ์ อนันตวุฒิ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

7704

@msu.ac.th

พงษ์พัฒน์ นรินยา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

7704

@msu.ac.th

พงษ์พัฒน์ สุรเสน
ช่างเทคนิค
รชต ลครศรี (Rachata Lakronsri)
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer Service)

7704

@msu.ac.th

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์

บริบทของหน่วยงาน/บริการ

ให้บริการงานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งานซอฟท์แวร์และโปรแกรม งานระบบเครือข่าย งานระบบแม่ข่าย งานระบบฐานข้อมูล งานโสตทัศนูปกรณ์ งานผลิตสื่อเวชนิทัศน์ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้บริการครอบคลุมทั้งหมดภายในกำกับของคณะแพทยศาสตร์ ได้แก่ อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช, อาคารคณะแพทยศาสตร์ หลังที่ 2, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, อาคารสถานผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร, อาคารรังสีวินิจฉัย, อาคารคณะแพทยศาสตร์, ศูนย์บริการทางการแพทย์ เขตพื้นที่ศูนย์ขามเรียง และศูนย์วัดศรีสวัสดิ์

วัน เวลาทำการ

ในเวลาทำการ

โรงพยาบาลสุทธาเวช

08.00 – 16.00 น.

คณะแพทยศาสตร์

08.30 – 16.30 น.

นอกเวลาราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ปฏิบัติงานเวรนอกเวลาราชการ ตลอด 24 ชั่วโมง เฉพาะงานบริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ทั่วไป งานเฝ้าระวังการทำงานระบบแม่ข่าย และงานสำรองระบบแม่ข่าย

สถานที่ติดต่อ และ เบอร์โทรศัพท์

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช เบอร์ภายใน 7704

ชั้น 1 อาคารคณะแพทยศาสตร์หลังที่ 2 เบอร์ภายใน 7743

งานโสตทัศนูปกรณ์

ชั้น 3 อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช เบอร์ภายใน 7765 (เวชนิทัศน์)

ชั้น 1 อาคารคณะแพทยศาสตร์หลังที่ 2 เบอร์ภายใน 7784 (โสต)

คณะแพทยศาสตร์ มมส วิสัยทัศน์
คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำ ด้านสุขภาพชุมชนที่ได้มาตรฐานวิชาชีพสากล
SEE ALL
ที่อยู่ติดต่อ
  • 79/99 ตำบลตลาด อำเภอเมือง
  • จังหวัดมหาสารคาม 44000
  • 043 021021
  • [email protected]
Like Us On Facebook
Facebook Pagelike Widget