แบบฟอร์มงานกิจการนิสิต

 

# หัวข้อ ดาวน์โหลด
1 ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง เครื่องแบบและเครื่องแต่งกายการเรียนปฏิบัติการสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี (ระดับชั้นปริคลินิก) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๖ Link
2 ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง เครื่องแบบและเครื่องแต่งกายฝึกปฏิบัติงานสาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี (ระดับชั้นคลินิก) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๖ Link

# หัวข้อ ดาวน์โหลด
1 แบบบันทึกข้อความ Link
2 ขอลากิจหรือขอลาป่วย Link
3 บันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรม Link
4 บันทึกข้อความชี้แจงการไม่เข้าพัก-ไม่เดินทางกับคณะ Link
5 บันทึกข้อความชี้แจงการไม่ไปราชการ Link
6 บันทึกข้อความรายงานผลการเข้าร่วมประชุม Link
7 แบบฟอร์มขอใช้รถสำหรับนิสิต Link
8 แบบฟอร์มขอใช้ห้องสำหรับนิสิต Link
9 ใบลากิจกรรม-ชี้แจงไม่เข้าร่วมกิจกรรม Link
10 แบบฟอร์มขอยืมวัสดุหรืออุปกรณ์หรือสื่อการเรียนการสอน (ฝ่ายวิชาการ) Link
11 ใบยืมของและอุปกรณ์ (ฝ่ายกิจการนิสิต) Link
12 แบบบันทึกข้อมูลนิสิตคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับย่อ) Link
13 สมุดรายงานประจำตัวนิสิตระดับปริญญาตรี Link
14 บันทึกการเข้าร่วมโครงการที่มุ่งจิตอาสา Link
15 แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้เพื่อการศึกษา Link
16 ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา Link
17 หนังสือรายงานตัวนิสิตที่ได้รับทุน Link
18 แบบคำร้องการขอติดต่องานนิสิตคณะแพทยศาสตร์ Link
19 หนังสือรับรองความประพฤติ Link
20 แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอสอบย้อนหลัง Link

# หัวข้อ ดาวน์โหลด
1 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษานิสิต Link
2 แนวปฏิบัติ เรื่อง การช่วยเหลือนิสิตที่มีปัญหา Link
3 แนวปฏิบัติ เรื่อง การรายงานปัญหาการเรียนของนิสิต Link
4 แบบบันทึกข้อมูลการให้คำปรึกษานิสิตคณะแพทยศาสตร์ Link
5 คู่มือการให้คำปรึกษา Case Study Link

งานวิชาการ

# หัวข้อ ดาวน์โหลด
1 สำหรับนิสิตแพทย์ผู้ทำสัญญา ที่จะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2564 Link
2 ใบมอบฉันทะ Link
3 ประกาศเรื่อง กำหนดการสอบเพื่อรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมขั้นตอนที่ 3 (OSCE) ประจำปี 2564 Link

คณะแพทยศาสตร์ มมส วิสัยทัศน์
คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำ ด้านสุขภาพชุมชนที่ได้มาตรฐานวิชาชีพสากล
SEE ALL
ที่อยู่ติดต่อ
  • 79/99 ตำบลตลาด อำเภอเมือง
  • จังหวัดมหาสารคาม 44000
  • 043 021021
  • medicine@msu.ac.th
Like Us On Facebook
Facebook Pagelike Widget