วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ บริเวณข้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลังที่ 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดนิทรรศการวันแพทย์ ประจำปี 2564 กล่าวรายงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพอุทิศ กั้วสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การจัดนิทรรศการวันแพทย์ ประจำปี 2564 ในครั้งนี้เนื่องด้วยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 73 ตอนที่ 103 ลว.11 ธันวาคม 2499 กำหนดให้ วันที่ 27 พฤศจิกายน 
Read more
วันอาทิตย์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องผ่าตัดและหน่วยวิสัญญี ชั้น 5 อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กราบนมัสการพระครูวินัยวรญาณ (หลวงพ่อมนูญชัย มนุญญพโล) เจ้าคณะอำเภอกันทรวิชัย (ธ) เจ้าอาวาสวัดป่าศรัทธาธรรมวิทยา พร้อมคณะสงฆ์ ในพิธีทำบุญประจำปีห้องผ่าตัดและหน่วยวิสัญญีโรงพยาบาลสุทธาเวช เพื่อเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Read more
วันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิม วราวิทย์ ชั้น 2 อาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลังที่ 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธาน เปิดการประชุมวิชาการ (ในรูปแบบออนไลน์) เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 18 ปี กล่าวรายงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงศิรินาถ ตงศิริ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ในการจัดการประชุมวิชาการ (ในรูปแบบออนไลน์) ในครั้งนี้ เนื่องด้วยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มีปณิธาน มุ่งมั่นที่จะผลิต พัฒนาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ 
Read more
วันศุกร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ วัดศรีสวัสดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม คณะผู้บริหารและบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ทำบุญเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ครบรอบ 18 ปี (วันที่ 21 พฤศจิกายน 2546 วันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์) เพื่อเสริมสร้างความเป็นศิริมงคล และรำลึกถึงวันก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Read more
วันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม สมพร โพธินาม ชั้น 2 อาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลังที่ 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานในพิธีไหว้ครูคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564 (ดำเนินการจัดพิธีตามมาตรการควบคุมโรค เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid19) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบูรพาจารย์ ส่งเสริมความสามัคคี รวมทั้งส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างคณาจารย์และนิสิตคณะแพทยศาสตร์ พิธีการประกอบด้วย พิธีเปิดโดยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวรายงานโดยนายกสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์, พิธีไหว้ครู, และพิธีมอบรางวัลอาจารย์ดีเด่นในสาขาต่างๆ, รางวัลบุคคลที่มีผลงานดีเด่น, รางวัลนักวิจัยดีเด่น, รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น และรางวัลนิสิตดีเด่นด้านต่างๆ
Read more
สำหรับนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตชั้น ปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 วันจันทร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลังที่ 2
Read more
ในระหว่างวันที่ 12 – 14 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมภูวนาลี รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการผ่อนพักตระหนักรู้  สู่สมดุลชีวิตสำหรับนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเป็นส่วนต่อจาก workshop basic communication skill  ที่ผ่านมา มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างเสริมทักษะการสื่อสารเพิ่มเติม และเป็นการสำรวจความรู้สึกนึกคิด แบบแผนพฤติกรรมของนิสิตที่ปรากฏออกภายนอก สร้างความสมดุลกาย ใจ ความคิด การมีเวลาใคร่ครวญกับตัวเอง และเรียนรู้กลุ่ม เรียนรู้โลกภายนอกตำราเรียน ให้นิสิตลดความความกดดันและความเครียดที่เกิดขึ้นจากการเรียน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ แพทย์หญิงวนาพร วัฒนกุล แพทย์จากโรงพยาบาลขอนแก่น และ อาจารย์ ดร.อริยะพร 
Read more
วันอาทิตย์ ที่ 31 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 – 17.00 น. ห้องประชุมเฉลิม วราวิทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิง ศิรินาถ ตงศิริ  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการสื่อสารผ่านใจ แผนไทยผูกพัน ครั้งที่  8 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการโดย อาจารย์ พท.ป.สุวรรณา  แม่นปืน คณะกรรมการดำเนินโครงการ โครงการสื่อสารผ่านใจ แผนไทยผูกพัน ครั้งที่ 8 จัดโดยสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ร่วมกับงานวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปี 4 ได้เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานของตนเอง และนำไปสู่การเข้าใจในความรู้สึก เห็นอกเห็นใจผู้อื่น ยอมรับในความแตกต่าง ซึ่งเป็นการพัฒนาเทคนิคการสื่อสารเบื้องต้นสำหรับนิสิตและให้นิสิตเรียนรู้เรื่องการสื่อสารที่ดี  
Read more
วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 – 09.30 น. ณ บริเวณลานหน้าซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารคณะแพทย์หลังที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย” เนื่องใน “วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ” ประจำปี 2564 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงทำนุบำรุงการแพทย์แผนไทย โดยมีพระบรมราชโองการฯ ให้บูรณปฏิสังขรณ์วัดโพธิ์ จัดทำศิลาจารึกตำรายา 1,061 ตำรับ หล่อรูปฤาษีดัดตน 80 ท่า รวบรวมและจารึกสรรพวิชาการนวดไทยลงบนแผ่นหินอ่อน จำนวน 60 ภาพ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ที่ได้ทรงทำนุบำรุงการแพทย์แผนไทย 
Read more
วันศุกร์ ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 12.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ME-0701 (ห้อง 50 ที่นั่ง) ชั้น 7 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลังที่ 2 ผศ.นพ.เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานโครงการพี่น้องคล้องใจ จับมือกันไปมุ่งสู่ฝัน หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในรูปแบบ Online มีวัตถุประสงค์ในการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตใหม่สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ในด้านกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตววรรษ ที่ 21 เพื่อให้เกิดสัมพันธไมตรีที่ดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์พฤต ธนรัช คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านเทคโนโลยี และภาอังกฤษ
Read more
คณะแพทยศาสตร์ มมส วิสัยทัศน์
คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำ ด้านสุขภาพชุมชนที่ได้มาตรฐานวิชาชีพสากล
SEE ALL
ที่อยู่ติดต่อ
  • 79/99 ตำบลตลาด อำเภอเมือง
  • จังหวัดมหาสารคาม 44000
  • 043 021021
  • medicine@msu.ac.th
Like Us On Facebook
Facebook Pagelike Widget