มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีถวายพระธาตุนาดูนทองคำ ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย ประจำปี 2566 แก่พระครูภาวนาสาธุกิจ โดยมีพระราชวชิรโสภณ เป็นผู้รับการถวายรางวัลแทนเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีถวายพระธาตุนาดูนทองคำ ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย ประจำปี 2566 แก่พระครูภาวนาสาธุกิจ (หลวงปู่ชนะ อุตฺตมลาโภ) ณ วิหารพระมงคลมุจลิน วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้า พระบรมฉายาลักษณ์พระเจ้าอยู่หัว ถวายสักการะประธานสงฆ์ ไหว้พระสมาทานศีล ประธานสงฆ์ให้ศีลจากนั้นนายจีรพันธ์ ภูครองเพชร ผู้อำนวยการกองกลาง เลขานุการรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ กล่าวรายงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ อ่านคำประกาศเกียรติคุณ 
Read more
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บริเวณลานกิจกรรมตลาดน้อย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการสภา เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเดินเยี่ยมชมฐานกิจกรรม MSU Happy มหกรรมเดือนแห่งความรัก จัดโดยกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ ได้ร่วมจัดกิจกรรมให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น ให้คำแนะนำเรื่องการมีสัมพันธ์ที่ปลอดภัย การให้บริการยาฝังคุมกำเนิด การตรวจเลือดหาเชื้อ HIV การให้บริการยาเสริมธาตุเหล็ก เป็นต้นโครงการนี้จะมีการจัดกิจกรรมตลอดทั้งเดือนกุมภาพันธ์ กิจกรรมมีทั้งมด 4 ครั้ง ทุกวันพุธที่ 7, 14, 21, 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17.00 – 20.00 น. จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล้าแสดงออก มีทักษะการเข้าสังคมการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพใจที่ดี 
Read more
นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกับหน่วยวิจัยนวัตกรรมสุขภาพเขตร้อน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการโครงการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2566 โดยได้รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น ในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ ทันตแพทย์ จารุพัฒน์ จุลแดง นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่นประเภทนำเสนอด้วยวาจา สาขาการแพทย์ ในหัวข้อเรื่อง State of Art for Alternative Periodontal Integrative Treatment in Type II Diabetes-Periodontitis Patients นายมนัสพงษ์ มาลา นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (นานาชาติ) สาขา นวัตกรรมสุขภาพเขตร้อน ได้รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น ประเภทนำเสนอด้วย นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ (Innovation 
Read more
ระหว่างวันที่ 14 – 16 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมเชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย งานนโยบายและแผน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทบทวนแผนกลยุทธ์คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ.2566 – 2569 (4 ปี) ประจำปีงประมาณ พ.ศ.2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ของคณะและโรงพยาบาลให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยและนโยบายของผู้บริหาร, ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ประจำปี พ.ศ. 2566, จัดทำแผนกลยุทธ์ ประจำปี พ.ศ.2567 ให้ครอบคลุมทุกภารกิจทุกด้านและเป็นปัจจุบัน และเพื่อซักซ้อมความเข้าใจของผู้บริหารทุกระดับในนโยบายและทิศทางบริหารงานคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามกิจกรรมประกอบด้วยการกล่าวรายงานโดยอาจารย์ นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พิธีกล่าวเปิดโครการและนำเสนอทิศทางในการบริหารงาน แนะนำผู้บริหาร และเตรียมความพร้องสู่ EdPEx300 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะคณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
Read more
วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ME2-0710 ชั้น 7 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดการประชุมการพัฒนาคุณภาพองค์กร ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงรัชฎา ฉายจิตร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มาให้ข้อเสนอแนะเพื่อการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพองค์กร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้เพื่อการพัฒนาต่อไป
Read more
วันอังคาร ที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลสุทธาเวช ต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ จากสภาเทคนิคการแพทย์ นำโดย พลเรือตรีหญิงอัจฉรา ลอยชื่น ราชนาวี การตรวจประเมินประกอบด้วยการนำเสนอการดำเนินงาน การตรวจประเมินระบบคุณภาพ และการสรุปผลการตรวจประเมิน โดยการตรวจประเมินในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
Read more
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ณ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีทำบุญตักบาตร พิธีเปิดอาคารผู้ป่วยนอก (OPD) หลังใหม่ และอาคารผู้ป่วยใน (IPD) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะผู้บริหาร บุคลากร ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 7 รูป โดยมี หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม วัดป่าห้วยกุ่ม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เป็นองค์ประธานสงฆ์ ประกอบพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลสุทธาเวช พร้อมทั้งเจิมอาคารผู้ป่วยนอก (OPD) และอาคารผู้ป่วยใน (IPD) ประพรมน้ำพระพุทธมนต์
Read more
วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.00 – 12.00 น. ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกรรมการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีฯ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อรวิชญ์ กุมพล รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาองค์กรดิจิทัล และคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของคณบดี/ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลงพื้นที่รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และรับฟังข้อมูลจากคณาจารย์และบุคลากรภายในคณะ/หน่วยงาน ติดตามประเมินผลการบริหารงาน พร้อมทั้งเยี่ยมชมสถานที่ อาคารผู้ป่วยนอก (OPD หลังใหม่) และอาคารผู้ป่วยใน (IPD) ที่จะเปิดให้บริการเร็วนี้ ๆ โดยมีคณบดี รองคณบดี 
Read more
วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสมพร โพธินาม (300 ที่นั่ง) ชั้น 2 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงศิรินาถ ตงศิริ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพแก่ชุมชน ส่งเสริมบทบาทเยาวชนในการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชน” กล่าวรายงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี พ่วงพรพิทักษ์ ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย กลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 โรงเรียนผดุงนารี อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 50 คน และโรงเรียนมิตรภาพ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 
Read more
สมองเสื่อมรับมือได้ สสส. สานพลัง มูลนิธิสังคมและสุขภาพ – คณะแพทยศาสตร์ ม.มหาสารคาม MOU หลักสูตรจากวิจัยโรงเรียนแพทย์ฮาร์วาร์ด พัฒนานวัตกรรมความรู้ดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อม รับสังคมสูงวัย ประชาชนทั่วไปเรียนได้ ลดเครียด -ปัญหาพฤติกรรม –อารมณ์ พร้อมผลักดันต้นแบบผู้ดูแลในเขต กทม. เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2566 ที่ สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ (ThaiHealth Academy) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ มูลนิธิสังคมและสุขภาพ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงนามบันทึกข้อความตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร นางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโส สสส. กล่าวว่า สสส. วางทิศทาง ThaiHealth Academy 
Read more
คณะแพทยศาสตร์ มมส วิสัยทัศน์
คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำ ด้านสุขภาพชุมชนที่ได้มาตรฐานวิชาชีพสากล
SEE ALL
ที่อยู่ติดต่อ
  • 79/99 ตำบลตลาด อำเภอเมือง
  • จังหวัดมหาสารคาม 44000
  • 043 021021
  • [email protected]
Like Us On Facebook
Facebook Pagelike Widget