วันพุธ ที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ME2-0710 ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลังที่ 2 ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยคุณสุรชัย สุทธิวรชัย ประธานมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนในการมอบทุน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย คณบดี คณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต ร่วมต้อนรับ แสดงความขอบคุณ และรับมอบทุนการศึกษามูลนิธิทุนแพทยศาสตร์เพื่อปวงประชา ที่เล็งเห็นความสำคัญและให้โอกาสทางการศึกษา สำหรับนิสิตแพทย์ในภูมิภาคที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยได้เริ่มให้ทุนนิสิตสาขาแพทยศาสตร์ประเภท ต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นมา และในปีการศึกษา 
Read more
วันศุกร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์รัฐ สอนสุภาพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยอาจารย์แพทย์ และบุคลากรฝ่ายวิชาการ เข้าตรวจเยี่ยมแพทย์เพิ่มพูนทักษะและประเมินสถาบันที่ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ตามโครงการ “ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันที่ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ” โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับมอบหมายจากแพทยสภาในตรวจเยี่ยมเพื่อพัฒนาคุณภาพของการบริการทางการแพทย์และสถานบริการทางการแพทย์ และเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ และส่งเสริมการกระจายแพทย์ในส่วนภูมิภาค โดยมี นายแพทย์ธนากร จิรชวาลา รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด พร้อมด้วยอาจารย์แพทย์ และบุคลากรโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือในการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้
Read more
วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์รัฐ สอนสุภาพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยอาจารย์แพทย์ และบุคลากรฝ่ายวิชาการ ร่วมแสดงความยินดี กับ นายแพทย์สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ ในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และตรวจเยี่ยมแพทย์เพิ่มพูนทักษะและประเมินสถาบันที่ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ตามโครงการ “ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันที่ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ” โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับมอบหมายจากแพทยสภาในตรวจเยี่ยมเพื่อพัฒนาคุณภาพของการบริการทางการแพทย์และสถานบริการทางการแพทย์ และเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ และส่งเสริมการกระจายแพทย์ในส่วนภูมิภาค
Read more
ในวันที่1และ 8 ตุลาคม 2565 ณ วัดปัจฉิมทัศน์ อำเภอเมืองมหาสารคาม นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ ร่วมกับภาควิชาศาสตร์ระบบสุขภาพ และงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสุทธาเวช ลงพื้นที่ “โครงการสำรวจและพัฒนาสุขภาวะชุมชน (ชุมชนปัจฉิมทัศน์ 1)” โดยมี นายวิรัช อะโน ประธานชุมชนปัจฉิมทัศน์ 1 ร่วมต้อนรับโครงการสำรวจและพัฒนาสุขภาวะชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงในชุมชน และจัดทำโครงการเพื่อช่วยแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในชุมชน ประกอบด้วย ระบบสุขภาพชุมชน (โดยการสนทนากลุ่ม) ประวัติศาสตร์ชุมชน (โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก) โครงสร้างองค์กรชุมชน (โดยกสัมภาษณ์ผู้รู้/แกนนำ) ปฏิทินชุมชน (โดยกสัมภาษณ์ผู้รู้/แกนนำ) แผนที่เดินดิน (อาจใช้แผนที่จาก GISหรือแผนที่ของศูนย์สุขภาพชุมชน/ชุมชนประกอบการสำรวจเพื่อแสดงขอบเขตของชุมชน และให้สำรวจเพิ่มเติมเพื่อทำแผนที่บริเวณจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติแหตุ ปัจจัยเสี่ยงด้านบุคคล สิ่งแวดล้อม
Read more
วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 เวลา 08.00 – 09.00 น. ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์พร้อมด้วยบุคลากร และนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์และสาธารณสุขของไทย เนื่องใน“วันมหิดล ประจำปี 2565” มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายราชสักการะ และน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ผู้ทรงอุทิศตลอดพระชนม์ชีพด้านการแพทย์การพยาบาล และด้านสาธารณสุจ พระองค์ทรงพระราชกรณียกิจทรงบำเพ็ญแก่วงการแพทย์ และการสาธารณสุขของประเทศไทย เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่โรงเรียนแพทย์ และพัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนการผลิตแพทย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นการวางรากฐานแก่การแพทย์ และการสาธารณสุขให้เจริญพัฒนาก้าวหน้าสืบมา
Read more
วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 60 ที่นั่ง ชั้น 3 อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช อาจารย์ นายแพทย์บวร แสนสุโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา มะเสนา ประธานชมรมข้าราชการบำนาญ จังหวัดมหาสารคาม และคณะฯ ในการประชุมแนะนำโครงการ และเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการจิตอาสาเพื่อการประชาสัมพันธ์ ซึ่งชมรมข้าราชการบำเหน็จ บำนาญ จังหวัดมหาสารคาม เป็นชมรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ นอกประจำการ (ผู้ที่เกษียณอายุราชการ) ได้มีจิตอาสาในการสร้างประโยชน์ในสถานพยาบาล ช่วยงานด่านหน้าประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลสุทธาเวช เช่น การต้อนรับผู้ใช้บริการของโรงพยาบาลสุทธาเวช แนะนำทำบัตรใหม่ แนะนำผู้ป่วยนัด ผู้ป่วยทั่วไป แนะนำการตรวจสอบสิทธิ 
Read more
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับนักศึกษาต่างชาติ Miss Argryo Petraki จาก Aristotle University ประเทศกรีซ เพื่อร่วมทำวิจัย เรื่อง การตรวจประเมินสมรรถนะร่างกายผู้สูงอายุด้านความเปราะบาง (Frailty in older adults residing in the Maha Sarakham Social Welfare Home for Older Persons, Northeastern Thailand) ในระหว่างวันที่ 5 – 22 กันยายน 2565 โดยมี ผศ.ดร.พิศมัย หอมจำปา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการทำวิจัย ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านมหาสารคาม และศึกษาดูงานการบริการทางด้านการแพทย์ ณ โรงพยาบาลสุทธาเวช 
Read more
วันจันทร์ ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 13.00 – 14.00 น. ณ ห้องกายวิภาคศาสตร์ (ME2-1202) ชั้น 12 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขากายวิภาคศาสตร์ ฝ่ายวิชาการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการขอขมาอาจารย์ใหญ่ก่อนเรียนวิชามหกายวิภาคศาสตร์ สำหรับนิสิตแพทยศาสตร์ชั้นปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้นิสิตเข้าใจสัจธรรมของชีวิต สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีสัมมาคารวะ เคารพตนเองและผู้อื่น แสดงความกตัญญูกตเวทีและอุทิศส่วนกุศลแก่ท่านผู้สละร่างกายเพื่อเป็นกายวิทยาทานให้ได้เรียนรู้จากร่างกาย และนำความรู้ที่ได้รับไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ให้นิสิตมีประสบการณ์ตรงก่อนที่จะนำไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนา
Read more
ในระหว่างวันที่ 12 – 13 กันยายน 2565 ณ จังหวัดสกลนคร นิสิตสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปี 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลกร ได้ศึกษาดูงานในกิจกรรมการศึกษาดูงานภาคสนามกลุ่มวิชาเภสัชกรรมไทยประยุกต์ กิจกรรมประกอบด้วยการศึกษาเรียนรู้พืชสมุนไพรในสวนสมุนไพร การเลี้ยงกวางเพื่อนำเขากวางอ่อนมาทำเป็นตำรับยา ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร, การปลูกกัญชงและกัญชา ณ บริษัทวินเนอร์ อะโกร อินโนเวชั่น จำกัด โดยการนำทีมโดยคณบดีและอาจารย์ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร, การเพาะปลูกหัวร้อยรู และการทำกิจกรรมร่วมกับผู้ป่วย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง ณ อโรคยาศาลวัดคำประมง และศึกษาดูงานการผลิตยาแผนไทยที่ได้มาตรฐาน GMP และการผลิตยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสม คลินิกหางกระรอก คลินิกการแพทย์แผนไทย ณ โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร 
Read more
คณะแพทยศาสตร์ มมส วิสัยทัศน์
คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำ ด้านสุขภาพชุมชนที่ได้มาตรฐานวิชาชีพสากล
SEE ALL
ที่อยู่ติดต่อ
  • 79/99 ตำบลตลาด อำเภอเมือง
  • จังหวัดมหาสารคาม 44000
  • 043 021021
  • medicine@msu.ac.th
Like Us On Facebook
Facebook Pagelike Widget