วันอังคาร ที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลสุทธาเวช ต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ จากสภาเทคนิคการแพทย์ นำโดย พลเรือตรีหญิงอัจฉรา ลอยชื่น ราชนาวี การตรวจประเมินประกอบด้วยการนำเสนอการดำเนินงาน การตรวจประเมินระบบคุณภาพ และการสรุปผลการตรวจประเมิน โดยการตรวจประเมินในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
Read more
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ณ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีทำบุญตักบาตร พิธีเปิดอาคารผู้ป่วยนอก (OPD) หลังใหม่ และอาคารผู้ป่วยใน (IPD) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะผู้บริหาร บุคลากร ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 7 รูป โดยมี หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม วัดป่าห้วยกุ่ม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เป็นองค์ประธานสงฆ์ ประกอบพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลสุทธาเวช พร้อมทั้งเจิมอาคารผู้ป่วยนอก (OPD) และอาคารผู้ป่วยใน (IPD) ประพรมน้ำพระพุทธมนต์
Read more
วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.00 – 12.00 น. ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกรรมการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีฯ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อรวิชญ์ กุมพล รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาองค์กรดิจิทัล และคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของคณบดี/ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลงพื้นที่รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และรับฟังข้อมูลจากคณาจารย์และบุคลากรภายในคณะ/หน่วยงาน ติดตามประเมินผลการบริหารงาน พร้อมทั้งเยี่ยมชมสถานที่ อาคารผู้ป่วยนอก (OPD หลังใหม่) และอาคารผู้ป่วยใน (IPD) ที่จะเปิดให้บริการเร็วนี้ ๆ โดยมีคณบดี รองคณบดี 
Read more
วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสมพร โพธินาม (300 ที่นั่ง) ชั้น 2 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงศิรินาถ ตงศิริ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพแก่ชุมชน ส่งเสริมบทบาทเยาวชนในการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชน” กล่าวรายงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี พ่วงพรพิทักษ์ ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย กลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 โรงเรียนผดุงนารี อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 50 คน และโรงเรียนมิตรภาพ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 
Read more
สมองเสื่อมรับมือได้ สสส. สานพลัง มูลนิธิสังคมและสุขภาพ – คณะแพทยศาสตร์ ม.มหาสารคาม MOU หลักสูตรจากวิจัยโรงเรียนแพทย์ฮาร์วาร์ด พัฒนานวัตกรรมความรู้ดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อม รับสังคมสูงวัย ประชาชนทั่วไปเรียนได้ ลดเครียด -ปัญหาพฤติกรรม –อารมณ์ พร้อมผลักดันต้นแบบผู้ดูแลในเขต กทม. เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2566 ที่ สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ (ThaiHealth Academy) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ มูลนิธิสังคมและสุขภาพ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงนามบันทึกข้อความตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร นางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโส สสส. กล่าวว่า สสส. วางทิศทาง ThaiHealth Academy 
Read more
วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไปณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวต้อนรับอาจารย์อัจฉรา ชนะบุญ หัวหน้าทีมผู้ตรวจประเมินองค์กรฝึกอบรมที่ขอเปิดดำเนินการหลักสูตรฝึกอบรมตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิฉุกเฉินการแพทย์ (มคฉ.๑) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ คณะกรรมการตรวจประเมิน เจ้าหน้าที่จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จากที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ยื่นความประสงค์ขอเปิดดำเนินการหลักสูตรฝึกอบรมตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิฉุกเฉินการแพทย์ (มคฉ.๑) ในสาขาพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ และทางคณะกรรมการได้มีกำหนดประชุมเพื่อการตรวจประเมินองค์กรฝึกอบรมที่ขอเปิดดำเนินการหลักสูตรฝึกอบรมตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิฉุกเฉินการแพทย์ (มคฉ.๑) ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยการตรวจประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
Read more
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์และงานแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมหารือข้อตกลงในการเตรียมความพร้อมแหล่งฝึกประสบการณ์ของนิสิตในหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต นอกจากนั้นยังได้ศึกษาดูระบบงานในส่วนงานการแพทย์แผนไทย กับกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลโพนทอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ขอขอบพระคุณโรงพยาบาลโพนทองเป็นอย่างสูงสำหรับการต้อนรับอันอบอุ่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล และความพร้อมในความร่วมมือทั้งทางวิชาการและงานบริการ ซึ่งทางสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์และงานแพทย์แผนไทยประยุกต์ได้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์และจะนำไปเป็นแนวทางการทำงานในส่วนต่าง ๆ ต่อไป
Read more
วันพุธ ที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ME2-0710 ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลังที่ 2 ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยคุณสุรชัย สุทธิวรชัย ประธานมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนในการมอบทุน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย คณบดี คณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต ร่วมต้อนรับ แสดงความขอบคุณ และรับมอบทุนการศึกษามูลนิธิทุนแพทยศาสตร์เพื่อปวงประชา ที่เล็งเห็นความสำคัญและให้โอกาสทางการศึกษา สำหรับนิสิตแพทย์ในภูมิภาคที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยได้เริ่มให้ทุนนิสิตสาขาแพทยศาสตร์ประเภท ต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นมา และในปีการศึกษา 
Read more
วันศุกร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์รัฐ สอนสุภาพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยอาจารย์แพทย์ และบุคลากรฝ่ายวิชาการ เข้าตรวจเยี่ยมแพทย์เพิ่มพูนทักษะและประเมินสถาบันที่ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ตามโครงการ “ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันที่ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ” โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับมอบหมายจากแพทยสภาในตรวจเยี่ยมเพื่อพัฒนาคุณภาพของการบริการทางการแพทย์และสถานบริการทางการแพทย์ และเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ และส่งเสริมการกระจายแพทย์ในส่วนภูมิภาค โดยมี นายแพทย์ธนากร จิรชวาลา รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด พร้อมด้วยอาจารย์แพทย์ และบุคลากรโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือในการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้
Read more
วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์รัฐ สอนสุภาพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยอาจารย์แพทย์ และบุคลากรฝ่ายวิชาการ ร่วมแสดงความยินดี กับ นายแพทย์สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ ในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และตรวจเยี่ยมแพทย์เพิ่มพูนทักษะและประเมินสถาบันที่ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ตามโครงการ “ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันที่ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ” โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับมอบหมายจากแพทยสภาในตรวจเยี่ยมเพื่อพัฒนาคุณภาพของการบริการทางการแพทย์และสถานบริการทางการแพทย์ และเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ และส่งเสริมการกระจายแพทย์ในส่วนภูมิภาค
Read more
คณะแพทยศาสตร์ มมส วิสัยทัศน์
คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำ ด้านสุขภาพชุมชนที่ได้มาตรฐานวิชาชีพสากล
SEE ALL
ที่อยู่ติดต่อ
  • 79/99 ตำบลตลาด อำเภอเมือง
  • จังหวัดมหาสารคาม 44000
  • 043 021021
  • medicine@msu.ac.th
Like Us On Facebook
Facebook Pagelike Widget