วันศุกร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมริเวอร์ฟร้อนท์ จังหวัดมุกดาหาร รองศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงศิรินาถ ตงศิริ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ โดยกิจการรมจัดขึ้น 3 วัน ในระหว่างวันที่ 6 – 8 พฤษภาคม 2565 ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยสำหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุน มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ทักษะ ทางด้านการจัดทำผลงานทางวิชาการ กระตุ้นให้บุคลากรของคณะแพทยศาสตร์จัดทำผลงาน และเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น
Read more
วันอังคาร ที่ 5 เมษายน 2565 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (B412) สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬาคณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดโครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาประจำปี (Seminar in Health Science Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของนิสิตและอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาโดยใช้กระบวนการสัมมนาการวิจัย และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนและการสัมมนาการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพระหว่างนิสิตและอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาของคณะแพทยศาสตร์และระหว่างนิสิตและอาจารย์ในคณะต่างๆ ในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาที่เกี่ยวข้อง
Read more
วันพุธ ที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 -10.30 น.ณ ห้องประชุม ME2-0701 ชั้น 7 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะแพทยศาสตร์จัดพิธีลงนามความร่วมมือการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับมอบอำนาจลงนามความร่วมมือจากรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมลงนามกับ นายแพทย์ปราโมทย์ นิลเปรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น และมีอาจารย์นายแพทย์บวร แสนสุโพธิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุทธาเวช และนายแพทย์วิทยา คนงาม ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น ลงนามเป็นพยาน พิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษา และบริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน สนับสนุนการพัฒนาวิชาการและงานวิจัยระหว่างแพทย์ 
Read more
ระหว่างวันที่ 3 – 4 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมอินภาวา อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการสื่อสาร สื่อใจ สายใยผูกพัน (Basic Communication Skill) นิสิตสาขาแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตสาขาแพทยศาสตร์ ชั้นปี 2 ได้พัฒนาเทคนิคการสื่อสารเบื้องต้น เรียนรู้การสื่อสารที่ดี ได้เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานของตนเอง ยอมรับในความแตกต่าง ซึ่งเป็นการพัฒนาเทคนิคการสื่อสารเบื้องต้นสำหรับนิสิตและให้นิสิตเรียนรู้เรื่องการสื่อสารที่ดี เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานและสื่อสารกับผู้อื่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ แพทย์หญิงวนาพร วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงสุวดี เอื้ออรัญโชติ และอาจารย์ ดร.อริยพร คุโรดะ เป็นวิทยาการในครั้งนี้
Read more
วันจันทร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ณ ธนาคารเลือด ชั้น 2 อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีและตัดริบบิ้นเปิดธนาคารเลือดโรงพยาบาลสุทธาเวช โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินงาน การเปิดธนาคารเลือดโรงพยาบาลสุทธาเวช มีวัตถุประสงค์ในการเปิดให้บริการเพื่อจัดหาโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ให้เพียงพอสำหรับการใช้ในการรักษาผู้ป่วย ตรวจคัดกรองโลหิตและส่วนประกอบของโลหิตให้มีความปลอดภัยก่อนนำไปรักษาผู้ป่วย และเพื่อทดสอบความเข้ากันได้ของโลหิตและส่วนประกอบของโลหิตของผู้ป่วยกับโลหิตที่ได้รับบริจาค ดำเนินงานให้บริการรับบริจาคโลหิตในวันเวลาราชการ กลุ่มเป้าหมายคือผู้บริจาคโลหิตจากพื้นที่ต่างๆ ในเขตจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อให้ได้โลหิตและส่วนประกอบของโลหิต เพียงพอและมีความปลอดภัยในการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลสุทธาเวช อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยและอำนวยความสะดวก ให้แก่แพทย์ผู้รักษา ต่อไป 
Read more
วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ME2 – 0701 ชั้น 7 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลังที่ 2 รองศาสตราจารย์ ดร.อรวิชญ์ กุมพล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาองค์กรดิจิทัล เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) สำหรับคณะที่ผ่าน Screening EdPEx 200 รุ่น 9 เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) กล่าวถึงความเป็นมาในการดำเนินงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.โรจนี หอมชาลี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประเมินและพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ 
Read more
วันพฤหัสบดี ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสมพร โพธินาม ชั้น 2 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลังที่ 2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานในพิธีและมอบเครื่องแบบปฏิบัติการแก่นิสิตคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 นิสิตที่เข้ารับมอบเครื่องแบบปฏิบัติการในครั้งนี้ ประกอบด้วย นิสิตสาขาวิชาแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 นิสิตสาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ชั้นปีที่ 2 คน และนิสิตสาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ ชั้นปีที่ 2 พิธีมอบเครื่องแบบปฏิบัติการของนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตคณะแพทยศาสตร์ ตระหนักถึงบทบาทในวิชาชีพ อันต้องประกอบ ไปด้วยความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา กิริยามารยาทที่ดี การวางตัวที่เหมาะสม ส่งเสริมทัศนคติในวิชาชีพ 
Read more
วันจันทร์ ที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสมพร โพธินาม อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวเปิดโครงการ พร้อมถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แก่บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายทิศทางการบริหารงานและพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ และในทิศทางการบริหารงานที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
Read more
วันอาทิตย์ ที่ 30 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมเฉลิม วราวิทย์ อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลังที่ 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการสื่อสารผ่านใจ แผนไทยผูกพัน ครั้งที่ 8 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเทคนิคการสื่อสารเบื้องต้น เรียนรู้เรื่องการสื่อสารที่ดี รวมถึงการพัฒนาทักษะด้าน soft skill และพัฒนาเพื่อลบจุดด้อยและเสริมจุดเด่นให้ตัวเองให้สามารถปรับตัวเข้าหาผู้อื่นให้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการปฏิบัติงานในอนาคตได้ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงศิรินาถ ตงศิริ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ เป็นกระบวนกรในครั้งนี้
Read more
คณะแพทยศาสตร์ มมส วิสัยทัศน์
คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำ ด้านสุขภาพชุมชนที่ได้มาตรฐานวิชาชีพสากล
SEE ALL
ที่อยู่ติดต่อ
  • 79/99 ตำบลตลาด อำเภอเมือง
  • จังหวัดมหาสารคาม 44000
  • 043 021021
  • medicine@msu.ac.th
Like Us On Facebook
Facebook Pagelike Widget