วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 เวลา 08.00 – 09.00 น. ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์พร้อมด้วยบุคลากร และนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์และสาธารณสุขของไทย เนื่องใน“วันมหิดล ประจำปี 2565” มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายราชสักการะ และน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ผู้ทรงอุทิศตลอดพระชนม์ชีพด้านการแพทย์การพยาบาล และด้านสาธารณสุจ พระองค์ทรงพระราชกรณียกิจทรงบำเพ็ญแก่วงการแพทย์ และการสาธารณสุขของประเทศไทย เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่โรงเรียนแพทย์ และพัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนการผลิตแพทย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นการวางรากฐานแก่การแพทย์ และการสาธารณสุขให้เจริญพัฒนาก้าวหน้าสืบมา
Read more
วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 60 ที่นั่ง ชั้น 3 อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช อาจารย์ นายแพทย์บวร แสนสุโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา มะเสนา ประธานชมรมข้าราชการบำนาญ จังหวัดมหาสารคาม และคณะฯ ในการประชุมแนะนำโครงการ และเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการจิตอาสาเพื่อการประชาสัมพันธ์ ซึ่งชมรมข้าราชการบำเหน็จ บำนาญ จังหวัดมหาสารคาม เป็นชมรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ นอกประจำการ (ผู้ที่เกษียณอายุราชการ) ได้มีจิตอาสาในการสร้างประโยชน์ในสถานพยาบาล ช่วยงานด่านหน้าประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลสุทธาเวช เช่น การต้อนรับผู้ใช้บริการของโรงพยาบาลสุทธาเวช แนะนำทำบัตรใหม่ แนะนำผู้ป่วยนัด ผู้ป่วยทั่วไป แนะนำการตรวจสอบสิทธิ 
Read more
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับนักศึกษาต่างชาติ Miss Argryo Petraki จาก Aristotle University ประเทศกรีซ เพื่อร่วมทำวิจัย เรื่อง การตรวจประเมินสมรรถนะร่างกายผู้สูงอายุด้านความเปราะบาง (Frailty in older adults residing in the Maha Sarakham Social Welfare Home for Older Persons, Northeastern Thailand) ในระหว่างวันที่ 5 – 22 กันยายน 2565 โดยมี ผศ.ดร.พิศมัย หอมจำปา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการทำวิจัย ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านมหาสารคาม และศึกษาดูงานการบริการทางด้านการแพทย์ ณ โรงพยาบาลสุทธาเวช 
Read more
วันจันทร์ ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 13.00 – 14.00 น. ณ ห้องกายวิภาคศาสตร์ (ME2-1202) ชั้น 12 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขากายวิภาคศาสตร์ ฝ่ายวิชาการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการขอขมาอาจารย์ใหญ่ก่อนเรียนวิชามหกายวิภาคศาสตร์ สำหรับนิสิตแพทยศาสตร์ชั้นปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้นิสิตเข้าใจสัจธรรมของชีวิต สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีสัมมาคารวะ เคารพตนเองและผู้อื่น แสดงความกตัญญูกตเวทีและอุทิศส่วนกุศลแก่ท่านผู้สละร่างกายเพื่อเป็นกายวิทยาทานให้ได้เรียนรู้จากร่างกาย และนำความรู้ที่ได้รับไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ให้นิสิตมีประสบการณ์ตรงก่อนที่จะนำไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนา
Read more
ในระหว่างวันที่ 12 – 13 กันยายน 2565 ณ จังหวัดสกลนคร นิสิตสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปี 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลกร ได้ศึกษาดูงานในกิจกรรมการศึกษาดูงานภาคสนามกลุ่มวิชาเภสัชกรรมไทยประยุกต์ กิจกรรมประกอบด้วยการศึกษาเรียนรู้พืชสมุนไพรในสวนสมุนไพร การเลี้ยงกวางเพื่อนำเขากวางอ่อนมาทำเป็นตำรับยา ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร, การปลูกกัญชงและกัญชา ณ บริษัทวินเนอร์ อะโกร อินโนเวชั่น จำกัด โดยการนำทีมโดยคณบดีและอาจารย์ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร, การเพาะปลูกหัวร้อยรู และการทำกิจกรรมร่วมกับผู้ป่วย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง ณ อโรคยาศาลวัดคำประมง และศึกษาดูงานการผลิตยาแผนไทยที่ได้มาตรฐาน GMP และการผลิตยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสม คลินิกหางกระรอก คลินิกการแพทย์แผนไทย ณ โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร 
Read more
ในระหว่างวันที่ 10 – 11 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมเฉลิม วราวิทย์ อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝ่ายวิชาการคณะแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.พญ.ศิรินาถ ตงศิริ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ตามที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ในเขตพื้นที่ 9 จังหวัด เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียน มีความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จึงได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมุ่งหวังให้นักเรียนมีความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ด้านการเรียนวิชาแพทยศาสตร์ และด้านทักษะการสื่อสารเบื้องต้น
Read more
วันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิม วราวิทย์ อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.พญ.ศิรินาถ ตงศิริ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรให้มีตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น กล่าวรายงานโดยคุณลัดดาภรณ์ เชื้อในเขา หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณอุทัย หามนตรี ตำแหน่งบุคลากรชำนาญการพิเศษ คุณเสาวลักษณ์ รัตนบุตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป และคุณปฏิพัฒน์ อุดรไสว ตำแหน่งบุคลากรชำนาญการ กองการเจ้าหนาที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ การเตรียมเอกสารในการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ และการขอรับเงินค่าตอบแทนทางวิชาการของพนักงานสายวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Read more
วันจันทร์ ที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม ME2-0701 ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)  : EdPEx 200 ภายใต้โครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการและตัวบ่งชี้คุณภาพ สืบเนื่องจากที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น (Screening) ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ :  EdPEx200 รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2564 ของสำนักปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว) 
Read more
ในระหว่างวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรม The River อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการผ่อนพักตระหนักรู้ สู่สมดุลชีวิต ให้กับนิสิตสาขาแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3  โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์.ดร.อริยะพร คุโรดะ อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และ อาจารย์ แพทย์หญิงวราพร วัฒนากูล อาจารย์แพทย์โรงพยาบาลขอนแก่น เป็นวิทยากรในครั้งนี้ โครงการผ่อนพักตระหนักรู้ สู่สมดุลชีวิต จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้มีการสำรวจความรู้สึกนึกคิดของตนเอง สร้างความสมดุลกาย ใจ ความคิดและเพื่อให้นิสิตเรียนรู้กลุ่ม เรียนรู้โลกภายนอกตำราเรียน ซึ่งเป็นส่วนต่อจาก workshop basic communication skill  ที่ผ่านมาเพื่อเป็นการสร้างเสริมทักษะการสื่อสารเพิ่มเติม และเป็นการสำรวจความรู้สึกนึกคิด 
Read more
วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมสยามฮอล์ล โรงแรมสยามพาเลซ จังหวัดมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในโครงการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) : EdPEx 200 ภายใต้โครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการและตัวบ่งชี้คุณภาพ โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ นายแพทย์บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น เป็นวิทยากรในครั้งนี้สืบเนื่องจากที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น (Screening) ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2564 ของสำนักปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว) และคณะกรรมการมีกำหนดการตรวจเยี่ยม ในวันที่ 22 สิงหาคม 2565 นี้ 
Read more
คณะแพทยศาสตร์ มมส วิสัยทัศน์
คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำ ด้านสุขภาพชุมชนที่ได้มาตรฐานวิชาชีพสากล
SEE ALL
ที่อยู่ติดต่อ
  • 79/99 ตำบลตลาด อำเภอเมือง
  • จังหวัดมหาสารคาม 44000
  • 043 021021
  • medicine@msu.ac.th
Like Us On Facebook
Facebook Pagelike Widget