แบบฟอร์มงานการเจ้าหน้าที่

# หัวข้อ ดาวน์โหลด
1 คำขอทำบัตรบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ Link
2 คำขอเปลี่ยนแปลงคำขอรับเงินผ่านธนาคาร Link
3 คำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม Link
4 คำขอมีบัตรประจำตัวลูกจ้างชั่วคราว Link
5 คำขอรับบริการบัญชีผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ Link
6 แบบรายงานวันเดินทางไปราชการต่างประเทศ Link
7 ใบเบิกสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม Link
8 ฟอร์ม การลาไปศึกษา อบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย Link
9 ฟอร์ม ขอปรับ-เพิ่มวุฒิในทะเบียนประวัติ Link
10 ฟอร์ม ขอเปลี่ยนแปลงประวัติ Link
11 ฟอร์ม ข้อมูลประกอบการขอใช้อัตรากำลังในตำแหน่งว่าง Link
12 ฟอร์ม ขอหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน Link
13 ฟอร์ม ใบสมัครงาน ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย Link
14 ฟอร์ม ใบสมัครงาน ประเภทลูกจ้างชั่วคราว Link
15 ฟอร์ม หนังสือลาออก Link
16 ฟอร์ม สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว Link

# หัวข้อ ดาวน์โหลด
1 ฟอร์ม การลาป่วย ลากิจ ลาคลอด Link
2 ฟอร์ม การลาพักผ่อน Link
3 ฟอร์ม ลาอุปสมบท Link
4 ฟอร์ม ลาไปประกอบพิธีฮัจย์ Link
5 ฟอร์ม ลาไปถือศิลและปฏิบัติธรรม Link
6 ฟอร์ม ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล Link
7 ฟอร์ม การลาเพื่อดูแลบิดามารดา Link
8 ฟอร์ม ลาเพื่อดูแลบุตรและภรรยา Link
9 ฟอร์ม การลาติดตามคู่สมรส Link
10 ฟอร์ม ยกเลิกวันลา Link
11 บันทึกข้อความ ขอลาติดต่อวันหยุด Link
12 บันทึกข้อความ ขอลาพักผ่อนไปต่างประเทศ Link
13 ฟอร์ม ยกเลิกสแกนนิ้ว Link

# หัวข้อ ดาวน์โหลด
1 การกำหนดสมรรถนะหลักของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย Link
2 คำจำกัดความและรายละเอียดสมรรถนะหลัก Link
3 ตัวอย่าง การกรอก ป.01 Link
4 ตัวอย่างการกรอก ป.02 Link
5 ตัวอย่างการกรอก ป.03 Link
6 ตัวอย่างการกรอก ป.04 Link
7 แบบฟอร์ม ใบปะหน้า Link
8 แบบฟอร์ม ป.01 Link
9 แบบฟอร์ม ป.02 Link
10 แบบฟอร์ม ป.03 Link
11 แบบฟอร์ม ป.04 Link
12 แบบฟอร์ม ประเมินภาระงาน (สายสนับสนุน) Link

แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน

# หัวข้อ ดาวน์โหลด
1 ราคากลางคอมพิวเตอร์ พฤษภาคม 2563 Link
2 ราคามาตราฐานครุภัณฑ์-ธันวาคม-2563 Link
3 แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณงบลงทุน (ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง) Link
4 แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ปี 2565 Link
6 เอกสารครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปี 66 Link

# หัวข้อ ดาวน์โหลด
1 แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ Link
2 แบบฟอร์ม AAR Link

# หัวข้อ ดาวน์โหลด
1 นโยบาย แนวทางปฎิบัติของอัตรากำลัง ปี 2561-2562 Link
2 นโยบาย แนวทางปฏิบัติของการขออัตรากำลัง ปี 2561-2562 Link
3 บันทึกข้อความให้เสนออัตรากำลังประจำปีของหน่วยงาน Link
4 แบบฟอร์มสรุปอัตรากำลัง Link
5 แบบฟอร์มคิดภาระงานของสายวิชาการ Link
6 ตัวอย่างการคิดภาระงานของสายวิชาการ Link
7 แบบฟอร์มขออนุมัติจ้างผู้เชี่ยวชาญ Link
8 แบบฟอร์มคิดภาระงานของสายสนับสนุน เฉพาะตำแหน่งใหม่ Link
9 แบบฟอร์มคิดภาระงานทุกตำแหน่งของสายสนับสนุน Link
10 แบบฟอร์มการขอใช้อัตราพนักงาน ผู้เชี่ยวชาญ หรือเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ Link
11 แบบฟอร์มประเมินผู้เชี่ยวชาญ Link
12 แบบฟอร์มแผนการจ้างกรณีขออัตราใหม่และขอใช้อัตราปีงบประมาณ 2565 Link

# หัวข้อ ดาวน์โหลด
1 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-คณะแแพทยศาสตร์ Link
2 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โรงพยาบาลสุทธาเวช Link
3 แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 คณะแพทยศาสตร์ Link
4 แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-โรงพยาบาลสุทธาเวช Link
5 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณรายจ่าย ปี 2565 Link

แบบฟอร์มงานกิจการนิสิต

# หัวข้อ ดาวน์โหลด
1 แบบบันทึกข้อความ Link
2 ขอลากิจหรือขอลาป่วย Link
3 บันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรม Link
4 บันทึกข้อความชี้แจงการไม่เข้าพัก-ไม่เดินทางกับคณะ Link
5 บันทึกข้อความชี้แจงการไม่ไปราชการ Link
6 บันทึกข้อความรายงานผลการเข้าร่วมประชุม Link
7 แบบฟอร์มขอใช้รถสำหรับนิสิต Link
8 แบบฟอร์มขอใช้ห้องสำหรับนิสิต Link
9 ใบลากิจกรรม-ชี้แจงไม่เข้าร่วมกิจกรรม Link
10 แบบฟอร์มขอยืมวัสดุหรืออุปกรณ์หรือสื่อการเรียนการสอน (ฝ่ายวิชาการ) Link
11 ใบยืมของและอุปกรณ์ (ฝ่ายกิจการนิสิต) Link
12 แบบบันทึกข้อมูลนิสิตคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับย่อ) Link
13 สมุดรายงานประจำตัวนิสิตระดับปริญญาตรี Link
14 บันทึกการเข้าร่วมโครงการที่มุ่งจิตอาสา Link
15 แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้เพื่อการศึกษา Link
16 ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา Link
17 หนังสือรายงานตัวนิสิตที่ได้รับทุน Link
18 แบบคำร้องการขอติดต่องานนิสิตคณะแพทยศาสตร์ Link
19 หนังสือรับรองความประพฤติ Link
20 แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอสอบย้อนหลัง Link

# หัวข้อ ดาวน์โหลด
1 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษานิสิต Link
2 แนวปฏิบัติ เรื่อง การช่วยเหลือนิสิตที่มีปัญหา Link
3 แนวปฏิบัติ เรื่อง การรายงานปัญหาการเรียนของนิสิต Link
4 แบบบันทึกข้อมูลการให้คำปรึกษานิสิตคณะแพทยศาสตร์ Link
5 คู่มือการให้คำปรึกษา Case Study Link

แบบเอกสารงานพัสดุ

ลำดับที่  รายการ Link 
1 แบบขอจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท Link
2 แบบรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ (ใช้เฉพาะการขอจัดหาครุภัณฑ์) Link
3 แบบรายละเอียดขอบเขตงานจ้างเหมาที่มิใช่การก่อสร้าง (ใช้เฉพาะการขอจ้างเหมา) Link
4 หนังสือนำส่งและขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะ Link
5 คำอธิบายหนังสือนำส่งและขออนุมัติใช้รายละเอียดคุณลักษณะ Link
ลำดับที่  รายการ Link 
1 แบบขอจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินเกิน 1 แสนบาท Link
2 แบบร่างขอบเขตงานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินเกิน 1 แสนถึง 5 แสนบาท Link
3 แบบ บก.06 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง Link
4 หนังสือนำส่งและขออนุมัติใช้ร่างขอบเขตของงาน Link
5 คำอธิบายหนังสือนำส่งและขออนุมัติใช้ร่างขอบเขตงาน Link
ลำดับที่  รายการ Link 
1 แบบขอจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินเกิน 5 แสนบาท Link
2 แบบร่างขอบเขตงานขอจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินเกิน 5 แสนบาทขึ้นไป Link
3 แบบ บก.06 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง Link
4 หนังสือนำส่งและขออนุมัติใช้ร่างขอบเขตของงาน Link
5 คำอธิบายหนังสือนำส่งและขออนุมัติใช้ร่างขอบเขตงาน Link
ลำดับที่  รายการ Link 
1 แบบขอจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วงเงินเกิน 1 แสนบาท Link
2 ร่างขอบเขตงานจัดหาพัสดุ กรณีรวมจัดหาหลายรายการ Link
3 แบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่่การก่อสร้าง Link
4 หนังสือนำส่งและขออนุมัติใช้ร่างขอบเขตของงาน Link
5 คำอธิบายหนังสือนำส่งและขออนุมัติใช้ร่างขอบเขตงาน Link
ลำดับที่  รายการ Link 
1 แบบขอจ้างเหมาก่อสร้าง Link
2 แบบ บก.01 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ งานจ้างก่อสร้าง Link
3 บันทึกส่ง และขออนุมัติใช้ร่างขอบเขตของงาน Link

แบบฟอร์มงานการเงินและบัญชี

# หัวข้อ ดาวน์โหลด
1 ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ Link
2 แบบใบแจ้งรายการค่าใช้จ่ายระหว่างการฝึกอบรม Link
3 ใบสำคัญรับเงิน Link
4 ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร Link
5 ฟอร์มขออนุมัติไปราชการ Link
6 แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน Link
7 ใบมอบฉันทะ Link
8 แบบฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาล Link
9 สัญญายืมเงินเงินรายได้ Link
10 แบบเปลี่ยนแปลงคำขอรับเงินผ่านธนาคาร Link
11 ขอหนังสือรับรองค่าตอบแทนนอกเวลาโรงพยาบาลสุทธาเวช Link

งานโสตทัศนูปกรณ์

# หัวข้อ ดาวน์โหลด
1 โลโก้คณะแพทยศาสตร์  9000*9000 Pixel Link
2 โลโก้คณะแพทยศาสตร์  591*591 Pixel Link

งานวิจัยและประกันคุณภาพ

# หัวข้อ ดาวน์โหลด
1 แบบฟอร์ม ERM 1 Link
2 แบบฟอร์ม ERM 2 Link
3 แบบฟอร์ม ERM 3 Link
4 แบบฟอร์ม ERM 4 Link
5 แบบฟอร์ม ERM 5 Link
6 แบบฟอร์ม ปย.1 Link
7 แบบฟอร์ม ปย.2 Link
8 ภาคผนวก ก Link
9 ภาคผนวก ข Link

# หัวข้อ ดาวน์โหลด
1 แบบฟอร์มขอจริยธรรมในคน แบบยกเว้น Exemption-review Link
2 แบบฟอร์มขอจริยธรรมในคน แบบเร่งรัด Expedited-review Link
3 แบบฟอร์มขอทุนวิจัยนิสิตบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ Link
4 แบบฟอร์มขอทุนวิจัยบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ Link
5 แบบฟอร์มขอสนับสนุนการทำตำรา คณะแพทยศาสตร์ Link
6 แบบฟอร์มเสนอผลงานทางวิชาการงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาชุมชน-2565 Link
7 ประกาศหลักเกณฑ์นักวิจัยดีเด่น ปีงบประมาณ 2565 Link

งานวิชาการ

# หัวข้อ ดาวน์โหลด
1 สำหรับนิสิตแพทย์ผู้ทำสัญญา ที่จะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2564 Link

งานธุรการ

# หัวข้อ ดาวน์โหลด
1 หนังสือภายนอก(หน้าเดียว) Link
2 หนังสือภายนอก(หลายหน้า) Link
3 หนังสือคำสั่ง (หน้าเดียว) Link
4 หนังสือคำสั่ง (หลายหน้า) Link
5 หนังสือภายใน (กระดาษบันทึกข้อความ) Link
6 หนังสือประทับตรา Link
7 แบบฟอร์มและขั้นตอนการใช้สถานที่ของบุคคลภายนอก Link

# หัวข้อ ดาวน์โหลด
1 แบบฟอร์มขอใช้งานรถยนต์คณะแพทยศาสตร์ Link

คณะแพทยศาสตร์ มมส วิสัยทัศน์
คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำ ด้านสุขภาพชุมชนที่ได้มาตรฐานวิชาชีพสากล
SEE ALL
ที่อยู่ติดต่อ
  • 79/99 ตำบลตลาด อำเภอเมือง
  • จังหวัดมหาสารคาม 44000
  • 043 021021
  • medicine@msu.ac.th
Like Us On Facebook
Facebook Pagelike Widget