ประชาสัมพันธ์งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

# หัวข้อ ดาวน์โหลด
1 ประกาศแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของคณะแพทยศาสตร์ มมส พ.ศ. 2564 Link
2 นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของคณะแพทยศาสตร์ Link
3 แนวปฏิบัติการเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพผู้ป่วยของนิสิตแพทย์ชั้นคลินิก Link
4 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Policy) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2565 Link

แบบฟอร์มงานการเจ้าหน้าที่

# หัวข้อ ดาวน์โหลด
1 คำขอทำบัตรบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ Link
2 คำขอเปลี่ยนแปลงคำขอรับเงินผ่านธนาคาร Link
3 คำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม Link
4 คำขอมีบัตรประจำตัวลูกจ้างชั่วคราว Link
5 คำขอรับบริการบัญชีผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ Link
6 แบบรายงานวันเดินทางไปราชการต่างประเทศ Link
7 ใบเบิกสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม Link
8 ฟอร์ม การลาไปศึกษา อบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย Link
9 ฟอร์ม ขอปรับ-เพิ่มวุฒิในทะเบียนประวัติ Link
10 ฟอร์ม ขอเปลี่ยนแปลงประวัติ Link
11 ฟอร์ม ข้อมูลประกอบการขอใช้อัตรากำลังในตำแหน่งว่าง Link
12 ฟอร์ม ขอหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน Link
13 ฟอร์ม ใบสมัครงาน ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย Link
14 ฟอร์ม ใบสมัครงาน ประเภทลูกจ้างชั่วคราว Link
15 ฟอร์ม หนังสือลาออก Link
16 ฟอร์ม สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว Link
17 แบบฟอร์มขอรับเงินค่าตอบแทนทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย Link

# หัวข้อ ดาวน์โหลด
1 ฟอร์ม การลาป่วย ลากิจ ลาคลอด Link
2 ฟอร์ม การลาพักผ่อน Link
3 ฟอร์ม ลาอุปสมบท Link
4 ฟอร์ม ลาไปประกอบพิธีฮัจย์ Link
5 ฟอร์ม ลาไปถือศิลและปฏิบัติธรรม Link
6 ฟอร์ม ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล Link
7 ฟอร์ม การลาเพื่อดูแลบิดามารดา Link
8 ฟอร์ม ลาเพื่อดูแลบุตรและภรรยา Link
9 ฟอร์ม การลาติดตามคู่สมรส Link
10 ฟอร์ม ยกเลิกวันลา Link
11 บันทึกข้อความ ขอลาติดต่อวันหยุด Link
12 บันทึกข้อความ ขอลาพักผ่อนไปต่างประเทศ Link
13 ฟอร์ม ยกเลิกสแกนนิ้ว Link

# หัวข้อ ดาวน์โหลด
1 การกำหนดสมรรถนะหลักของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย Link
2 คำจำกัดความและรายละเอียดสมรรถนะหลัก Link
3 ตัวอย่าง การกรอก ป.01 Link
4 ตัวอย่างการกรอก ป.02 Link
5 ตัวอย่างการกรอก ป.03 Link
6 ตัวอย่างการกรอก ป.04 Link
7 แบบฟอร์ม ใบปะหน้า Link
8 แบบฟอร์ม ป.01 Link
9 แบบฟอร์ม ป.02 Link
10 แบบฟอร์ม ป.03 Link
11 แบบฟอร์ม ป.04 Link
12 แบบฟอร์ม ประเมินภาระงาน (สายสนับสนุน) Link

แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน

# หัวข้อ ดาวน์โหลด
1 แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ปี 2568 Link

# หัวข้อ ดาวน์โหลด
1 แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ Link
2 แบบฟอร์ม AAR Link

# หัวข้อ ดาวน์โหลด
1 นโยบาย แนวทางปฎิบัติของอัตรากำลัง ปี 2561-2562 Link
2 นโยบาย แนวทางปฏิบัติของการขออัตรากำลัง ปี 2561-2562 Link
3 บันทึกข้อความให้เสนออัตรากำลังประจำปีของหน่วยงาน Link
4 แบบฟอร์มสรุปอัตรากำลัง Link
5 แบบฟอร์มคิดภาระงานของสายวิชาการ Link
6 ตัวอย่างการคิดภาระงานของสายวิชาการ Link
7 แบบฟอร์มขออนุมัติจ้างผู้เชี่ยวชาญ Link
8 แบบฟอร์มคิดภาระงานของสายสนับสนุน เฉพาะตำแหน่งใหม่ Link
9 แบบฟอร์มคิดภาระงานทุกตำแหน่งของสายสนับสนุน Link
10 แบบฟอร์มการขอใช้อัตราพนักงาน ผู้เชี่ยวชาญ หรือเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ Link
11 แบบฟอร์มประเมินผู้เชี่ยวชาญ Link
12 แบบฟอร์มแผนการจ้างกรณีขออัตราใหม่และขอใช้อัตราปีงบประมาณ 2565 Link

# หัวข้อ ดาวน์โหลด
1 แผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คณะแพทยศาสตร์ Link
2 กรอบอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 Link

แบบเอกสารงานพัสดุ

ลำดับที่  รายการ Link 
1 แบบขอจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท Link
2 แบบรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ (ใช้เฉพาะครุภัณฑ์ วงเงินไม่เกิน 1 แสน) Link
3 แบบรายละเอียดขอบเขตงานจ้างเหมาที่มิใช่การก่อสร้าง (ใช้เฉพาะการจ้างวงเงินไม่เกิน 1 แสน) Link
4 หนังสือนำส่งและขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะ Link
ลำดับที่  รายการ Link 
1 แบบขอจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินเกิน 1 แสนบาท Link
2 แบบร่างขอบเขตของงาน วงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท – รายการเดียว Link
3 แบบ บก.06 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง – รายการเดียว Link
4 แบบร่างขอบเขตของงาน วงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท – รวมหลายรายการ Link
5 แบบ บก.06 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง – รวมหลายรายการ Link
6 หนังสือนำส่งและขออนุมัติใช้ร่างขอบเขตของงาน Link
ลำดับที่  รายการ Link 
1 แบบขอจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินเกิน 5 แสนบาท Link
2 แบบร่างขอบเขตงานขอจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินเกิน 5 แสนบาทขึ้นไป – รายการเดียว Link
3 แบบ บก.06 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง – รายการเดียว Link
4 แบบร่างขอบเขตงานขอจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินเกิน 5 แสนบาทขึ้นไป – รวมหลายรายการ Link
5 แบบ บก.06 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง – รวมหลายรายการ Link
6 หนังสือนำส่งและขออนุมัติใช้ร่างขอบเขตของงาน วงเงินเกิน 5 แสนบาท Link
ลำดับที่  รายการ Link 
1 แบบขอจัดจ้างเหมาก่อสร้าง Link
2 หนังสือนำส่งและขออนุมัติใช้ร่างขอบเขตของงาน วงเงินเกิน 5 แสนบาท Link

แบบฟอร์มงานการเงินและบัญชี

# หัวข้อ ดาวน์โหลด
1 ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ Link
2 แบบใบแจ้งรายการค่าใช้จ่ายระหว่างการฝึกอบรม Link
3 ใบสำคัญรับเงิน Link
4 ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร Link
5 ฟอร์มขออนุมัติไปราชการ Link
6 แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน Link
7 ใบมอบฉันทะ Link
8 แบบฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาล Link
9 สัญญายืมเงินเงินรายได้ Link
10 แบบเปลี่ยนแปลงคำขอรับเงินผ่านธนาคาร Link
11 ขอหนังสือรับรองค่าตอบแทนนอกเวลาโรงพยาบาลสุทธาเวช Link

งานโสตทัศนูปกรณ์

# หัวข้อ ดาวน์โหลด
1 โลโก้คณะแพทยศาสตร์  9000*9000 Pixel Link
2 โลโก้คณะแพทยศาสตร์  591*591 Pixel Link

งานวิจัยและประกันคุณภาพ

# หัวข้อ ดาวน์โหลด
1 แบบฟอร์ม ERM 1 Link
2 แบบฟอร์ม ERM 2 Link
3 แบบฟอร์ม ERM 3 Link
4 แบบฟอร์ม ERM 4 Link
5 แบบฟอร์ม ERM 5 Link
6 แบบฟอร์ม ปย.1 Link
7 แบบฟอร์ม ปย.2 Link
8 ภาคผนวก ก Link
9 ภาคผนวก ข Link

# หัวข้อ ดาวน์โหลด
1 แบบฟอร์มขอจริยธรรมในคน แบบยกเว้น Exemption-review Link
2 แบบฟอร์มขอจริยธรรมในคน แบบเร่งรัด Expedited-review Link
3 แบบฟอร์มขอทุนวิจัยนิสิตบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ Link
4 แบบฟอร์มขอทุนวิจัยบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ Link
5 แบบฟอร์มขอสนับสนุนการทำตำรา คณะแพทยศาสตร์ Link
6 แบบฟอร์มเสนอผลงานทางวิชาการงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาชุมชน-2565 Link
7 ประกาศหลักเกณฑ์นักวิจัยดีเด่น ปีงบประมาณ 2565 Link

งานวิชาการ

# หัวข้อ ดาวน์โหลด
1 สำหรับนิสิตแพทย์ผู้ทำสัญญา ที่จะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2564 Link
2 ใบมอบฉันทะ Link
3 ประกาศเรื่อง กำหนดการสอบเพื่อรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมขั้นตอนที่ 3 (OSCE) ประจำปี 2564 Link

งานธุรการ

# หัวข้อ ดาวน์โหลด
1 หนังสือภายนอก Link
2 หนังสือภายใน Link
3 หนังสือรับรอง Link
4 คำสั่ง Link
5 แถลงการณ์ และข่าว Link
6 ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ Link
7 รายงานการประชุม Link

# หัวข้อ ดาวน์โหลด
1 แบบฟอร์มขอใช้งานรถยนต์คณะแพทยศาสตร์ Link

คณะแพทยศาสตร์ มมส วิสัยทัศน์
คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำ ด้านสุขภาพชุมชนที่ได้มาตรฐานวิชาชีพสากล
SEE ALL
ที่อยู่ติดต่อ
  • 79/99 ตำบลตลาด อำเภอเมือง
  • จังหวัดมหาสารคาม 44000
  • 043 021021
  • [email protected]
Like Us On Facebook
Facebook Pagelike Widget