หลักสูตร
ผลิตบัณฑิตทางการแพทย์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
มาตรฐาน
WFME
โรงพยาบาลสุทธาเวช
บริการรักษาพยาบาล
เมนูลัด

สำหรับการให้บริการ

กิจกรรมคณะ/หน่วยงาน

ผู้บริหารและบุคลากรสวนเด็กสุทธาเวช โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วันพุธ ที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ สวนเด็กสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์…

Read More

งานบริการวิชาการ คณะแพทยศาสตร์-นิสิตสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มมส-ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองมหาสารคาม ผนึกกำลังจัดโครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพแก่ชุมชน “ปรับกาย เสริมจิต ชีวิตสูงวัย สู่สมดุล” ณ วัดเครือวัลย์สุทธาวาส ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 13 มีนาคม 2567 นำโดย ผศ.พท.ป. วัลลภา ลีลานันทกุล หัวหน้าโครงการการฯ คณาจารย์ นิสิตสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามและศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองมหาสารคาม จัดโครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพแก่ชุมชน…

Read More

คณะแพทยศาสตร์ และสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมและบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระครูภาวนาสาธุกิจ(หลวงปู่ชนะ อุตฺตมลาโภ)

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 เวลา 19.00 น. ณ ศาลาการเปรียญ วัดถ้ำพวง (วัดบน) ตำบลประทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนครทั้งนี้จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพ ในวันที่…

Read More
การเดินทาง

การเดินทางมายังคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

โรงพยาบาลสุทธาเวช

บริการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ

ข่าวประกาศ

ก่อตั้งเมือปี 2546

จัดการเรียนการสอนจากการรับโอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

จำนวนนิสิต : 742

สาขาแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาแพทย์แผนไทยประยกต์ สาขาปฏิบัตการฉุกเฉินการแพทย์ และสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

อัตราการสำเร็จการศึกษา 100%

เพื่อสร้างบัณฑิตแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และเจตคติ ที่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา

สถานที่ตั้ง : มหาสารคาม, ไทย

79/99 ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

อาจารย์-นิสิต : 1:7

อัตราเฉลี่ยอาจารย์ต่อนิสิตทั้งหมด

โรงพยาบาลสุทธาเวช 24 ชม.

โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้บริการ 24 ชั่วโมง

ปฏิทินกิจกรรมคณะแพทยศาสตร์

รอบรั้วคณะแพทยศาสตร์