งานรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลสุทธาเวช โรงพยาบาลสุทธาเวช
งานรังสีวินิจฉัย
บริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย
ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ เขตพื้นที่ในเมือง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ
หลักสูตร
ผลิตบัณฑิตทางการแพทย์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
มาตรฐาน
WFME
โรงพยาบาลสุทธาเวช
บริการรักษาพยาบาล
บริการ

สำหรับนิสิต

กิจกรรมคณะ/หน่วยงาน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์

ตามที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการขอรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ จากสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) ได้รับ Certifcate รับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แล้วนั้น โดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นสถาบันการศึกษาแพทยศาสตร์ ที่มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์อย่างต่อเนื่อง…

Read More

มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วันอังคาร ที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม  ME2-0710 ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์…

Read More

พิธีทำบุญอาคารที่พักบุคลากรคณะแพทยศาสตร์

วันศุกร์ ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 07.00 - 09.30 น. ณ อาคารที่พักบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) ผู้บริหาร…

Read More
การเดินทาง

การเดินทางมายังคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

โรงพยาบาลสุทธาเวช

บริการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ

ข่าวประกาศ

ก่อตั้งเมือปี 2546

จัดการเรียนการสอนจากการรับโอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

จำนวนนิสิต : 742

สาขาแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาแพทย์แผนไทยประยกต์ สาขาปฏิบัตการฉุกเฉินการแพทย์ และสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

อัตราการสำเร็จการศึกษา 100%

เพื่อสร้างบัณฑิตแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และเจตคติ ที่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา

สถานที่ตั้ง : มหาสารคาม, ไทย

79/99 ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

อาจารย์-นิสิต : 1:7

อัตราเฉลี่ยอาจารย์ต่อนิสิตทั้งหมด

โรงพยาบาลสุทธาเวช 24 ชม.

โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้บริการ 24 ชั่วโมง

ปฏิทินกิจกรรมคณะแพทยศาสตร์

รอบรั้วคณะแพทยศาสตร์