งานรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลสุทธาเวช โรงพยาบาลสุทธาเวช
งานรังสีวินิจฉัย
บริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย
ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ เขตพื้นที่ในเมือง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ
หลักสูตร
ผลิตบัณฑิตทางการแพทย์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
มาตรฐาน
WFME
โรงพยาบาลสุทธาเวช
บริการรักษาพยาบาล
บริการ

สำหรับนิสิต

กิจกรรมคณะ/หน่วยงาน

โครงการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันศุกร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมริเวอร์ฟร้อนท์ จังหวัดมุกดาหาร รองศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงศิรินาถ ตงศิริ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น…

Read More

นิสิตและอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษานำเสนอผลงานทางวิชาการด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาประจำปี (Seminar in Health Science Research)

วันอังคาร ที่ 5 เมษายน 2565 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (B412) สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์…

Read More

พิธีลงนามความร่วมมือการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ กับโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

วันพุธ ที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 -10.30 น.ณ ห้องประชุม ME2-0701 ชั้น 7 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม…

Read More
การเดินทาง

การเดินทางมายังคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

โรงพยาบาลสุทธาเวช

บริการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ

ข่าวประกาศ

ก่อตั้งเมือปี 2546

จัดการเรียนการสอนจากการรับโอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

จำนวนนิสิต : 742

สาขาแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาแพทย์แผนไทยประยกต์ สาขาปฏิบัตการฉุกเฉินการแพทย์ และสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

อัตราการสำเร็จการศึกษา 100%

เพื่อสร้างบัณฑิตแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และเจตคติ ที่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา

สถานที่ตั้ง : มหาสารคาม, ไทย

79/99 ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

อาจารย์-นิสิต : 1:7

อัตราเฉลี่ยอาจารย์ต่อนิสิตทั้งหมด

โรงพยาบาลสุทธาเวช 24 ชม.

โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้บริการ 24 ชั่วโมง

ปฏิทินกิจกรรมคณะแพทยศาสตร์

รอบรั้วคณะแพทยศาสตร์