หลักสูตร
ผลิตบัณฑิตทางการแพทย์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
มาตรฐาน
WFME
โรงพยาบาลสุทธาเวช
บริการรักษาพยาบาล
เมนูลัด

สำหรับการให้บริการ

กิจกรรมคณะ/หน่วยงาน

พิธีถวายพระธาตุนาดูนทองคำ ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย ประจำปี 2566

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีถวายพระธาตุนาดูนทองคำ ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย ประจำปี 2566 แก่พระครูภาวนาสาธุกิจ โดยมีพระราชวชิรโสภณ เป็นผู้รับการถวายรางวัลแทนเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีถวายพระธาตุนาดูนทองคำ ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย ประจำปี…

Read More

งานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรม MSU Happy มหกรรมเดือนแห่งความรัก (จัดโดยกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บริเวณลานกิจกรรมตลาดน้อย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการสภา เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเดินเยี่ยมชมฐานกิจกรรม MSU Happy มหกรรมเดือนแห่งความรัก…

Read More

นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น ในงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข

นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกับหน่วยวิจัยนวัตกรรมสุขภาพเขตร้อน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการโครงการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2566 โดยได้รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น ในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ ทันตแพทย์ จารุพัฒน์ จุลแดง…

Read More
การเดินทาง

การเดินทางมายังคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

โรงพยาบาลสุทธาเวช

บริการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ

ข่าวประกาศ

ก่อตั้งเมือปี 2546

จัดการเรียนการสอนจากการรับโอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

จำนวนนิสิต : 742

สาขาแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาแพทย์แผนไทยประยกต์ สาขาปฏิบัตการฉุกเฉินการแพทย์ และสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

อัตราการสำเร็จการศึกษา 100%

เพื่อสร้างบัณฑิตแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และเจตคติ ที่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา

สถานที่ตั้ง : มหาสารคาม, ไทย

79/99 ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

อาจารย์-นิสิต : 1:7

อัตราเฉลี่ยอาจารย์ต่อนิสิตทั้งหมด

โรงพยาบาลสุทธาเวช 24 ชม.

โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้บริการ 24 ชั่วโมง

ปฏิทินกิจกรรมคณะแพทยศาสตร์

รอบรั้วคณะแพทยศาสตร์