การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ : OIT

ลำดับรายการเอกสารแนบ
O1โครงสร้างhttps://med.msu.ac.th/web/?page_id=157
O2ข้อมูลผู้บริหารhttps://med.msu.ac.th/web/?page_id=149
O3อำนาจหน้าที่https://med.msu.ac.th/web/wp-content/uploads/2023/07/O3-1.pdf
https://med.msu.ac.th/web/wp-content/uploads/2023/07/O3-2.pdf
O4แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงานhttps://med.msu.ac.th/web/wp-content/uploads/2022/10/2566-2569.pdf
O5ข้อมูลการติดต่อhttps://med.msu.ac.th/web/?page_id=159
O6กฎหมายที่เกี่ยวข้องhttps://www.msu.ac.th/พระราชบัญญัติ-ระเบียบ-ข้/
O7ข่าวประชาสัมพันธ์https://med.msu.ac.th/web/
O8Q&Ahttps://med.msu.ac.th/web/
O9Social Networkhttps://www.facebook.com/คณะแพทยศาสตร์-มหาวิทยาลัยมหาสารคาม-1201878646492908
O10นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลhttps://med.msu.ac.th/web/?page_id=158
https://pdpa.msu.ac.th/
O11แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีhttps://med.msu.ac.th/web/wp-content/uploads/2023/01/2566-1.pdf
https://med.msu.ac.th/web/wp-content/uploads/2023/07/O11.pdf
O12รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
O13รายงานผลการดำเนินงานประจำปีhttps://med.msu.ac.th/web/wp-content/uploads/2023/07/O13.pdf
O14คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานhttps://med.msu.ac.th/web/wp-content/uploads/2023/07/O14.pdf
O15คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการhttps://med.msu.ac.th/web/wp-content/uploads/2023/07/O15.pdf
O16ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการhttps://med.msu.ac.th/web/wp-content/uploads/2023/07/O16.pdf
O17รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O18E-Serviceดำเนินการเฉพาะระดับมหาวิทยาลัย
O19แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุhttps://e-office.msu.ac.th/Procurement/list-pub.php?post_type=P0
https://med.msu.ac.th/web/wp-content/uploads/2023/07/O19.pdf
O20ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุhttps://med.msu.ac.th/web/?cat=38
https://e-office.msu.ac.th/Procurement/list-pub.php?post_type=W0
https://e-office.msu.ac.th/Procurement/list-pub.php?post_type=B0
https://e-office.msu.ac.th/Procurement/list-pub.php?post_type=D0
https://e-office.msu.ac.th/Procurement/list-pub.php?post_type=15
O21สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนhttps://e-office.msu.ac.th/Procurement/list-pub.php?post_type=92
O22รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีhttps://e-office.msu.ac.th/Procurement/list-pub.php?budgetyear=&department=&post_type=90&searchTxt=
O23นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
O24การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
O25หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลhttps://pd.msu.ac.th/pd7/order/d2
https://www.msu.ac.th/หลักเกณฑ์การบริหารและพ/
O26รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
O27แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบhttps://pd.msu.ac.th/pd6/file/wzWLKNRicVtUaRfsZwa9.pdf
O28ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบhttps://pd.msu.ac.th/pd7/call/c2/
https://pd.msu.ac.th/pd7/call/c1
O29ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบhttps://pd.msu.ac.th/pd6/file/56FXiYmitVdrRNb1aXK5.pdf
O31ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
O32การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
O33รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
O34การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
O35การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O36แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O37รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O38รายงานผลการดำเงินการป้องกันการทุจริตประจำปีhttps://plan.msu.ac.th/thai2018/wp-content/uploads/2023/03/report_plan-ITA-MSU-65-070366.pdf
O39ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
คณะแพทยศาสตร์ มมส วิสัยทัศน์
คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำ ด้านสุขภาพชุมชนที่ได้มาตรฐานวิชาชีพสากล
SEE ALL
ที่อยู่ติดต่อ
  • 79/99 ตำบลตลาด อำเภอเมือง
  • จังหวัดมหาสารคาม 44000
  • 043 021021
  • medicine@msu.ac.th
Like Us On Facebook
Facebook Pagelike Widget