ด้านการจัดการเรียนการสอน

คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดให้มีการเรียนการสอนจำนวน 7 หลักสูตร ดังนี้

  ปริญญาตรี

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต (6 ปี)
 • การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (4 ปี)
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (4 ปี)

  ปริญญาโท

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสุขภาพเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ)

  ปริญญาเอก

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)

ด้านการให้บริการสุขภาพ

 • ให้บริการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ
 • สนับสนุนการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพทุกระดับ
 • วิจัยและการสร้างองค์ความรู้ด้านสุขภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาที่พบบ่อยในชุมชน
 • ศูนย์กลางการรับส่งต่อผู้ปุวยระดับตติยภูมิของภูมิภาค
คณะแพทยศาสตร์ มมส วิสัยทัศน์
คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำ ด้านสุขภาพชุมชนที่ได้มาตรฐานวิชาชีพสากล
SEE ALL
ที่อยู่ติดต่อ
 • 79/99 ตำบลตลาด อำเภอเมือง
 • จังหวัดมหาสารคาม 44000
 • 043 021021
 • medicine@msu.ac.th
Like Us On Facebook
Facebook Pagelike Widget