ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : แพทยศาสตรบัณฑิต

(ชื่อย่อ) : พ.บ.

ภาษาอังกฤษ(ชื่อเต็ม) : Doctor of Medicine

(ชื่อย่อ) : M.D.

แพทย์พึงเป็นอยู่เพื่อสุขภาพของชุมชน

เพื่อสร้างบัณฑิตแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และเจตคติ ที่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ. 2555 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาแพทยศาสตร์ 2561 โดยเน้นคุณสมบัติดังต่อไปนี้
 • มีคุณธรรม  เจตคติ จริยธรรมแห่งวิชาชีพ
 • มีความรู้ความสามารถและทักษะทางการแพทย์ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานแพทยสภา
 • มีทักษะการสื่อสาร การสร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วย  ญาติ  ประชาชน  ผู้ร่วมงาน และประชาคมนานาชาติ
 • มีความรู้พื้นฐานทางการแพทย์ รวมถึงให้การดูแลรักษาผู้ป่วยตามลักษณะการบริบาลแบบองค์รวม การใช้ยาสมเหตุสมผล  และความปลอดภัยของผู้ป่วย  (Patient Safety)
 • มีความรู้ในการสร้างเสริมสุขภาพและระบบบริการสุขภาพรายบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม
 • มีการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (Professional development)  และพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) โดยมีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical thinking) และมีความคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking)
 • สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ในการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน  ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมการดูแลสุขภาพชุมชน
 • มีทักษะการเป็นผู้นำ (Leadership) และทักษะการทำงานร่วมกันแบบสหสาขาวิชาชีพ  (Inter professional practice)
 • มีทักษะในการดำรงชีวิตในสังคม

ระบบทวิภาค หนึ่งปีการศึกษามี 2 ภาคการศึกษา (ภาคต้น และภาคปลาย) โดยจัดการเรียนการสอนในวันจันทร์-ศุกร์

6 ปีการศึกษา (โดยใช้เวลาการศึกษาได้ไม่เกิน 12 ปีการศึกษา)

 • สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 หมวด 3 ข้อ 11 และเป็นไปตามประกาศขอมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆ ไป
 • คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งประกาศให้ทราบเป็นปีๆ ไป
ชั้นปีที่ 1 43 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2 36 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 3 38 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 4 40 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 5 42 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 6 45 หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 244 หน่วยกิต

เป็นแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 40,000 บาท (ปีการศึกษาละ 80,000 บาท)