ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพ)

(ชื่อย่อ) : วท.ม.(วิทยาศาสตร์สุขภาพ)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 1. เพื่อผลิต นักวิจัย นักวิชาการทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพ
 2. เพื่อสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนในสังคมได้อย่างเป็นระบบ
 1. แผน ก แบบ ก 1

ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และอาจกำหนดให้เรียนวิชาเพิ่มเติม หรือทำกิจกรรมวิชาการอื่นๆ โดยไม่นับหน่วยกิต ทั้งนี้จะต้องผ่านการพิจารณาของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ โดยคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนิสิตดังนี้

  1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา  ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3.25
  2. มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลอ้างอิง ระดับชาติ หรือฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ที่ สกอ.ยอมรับ อย่างน้อย 1 เรื่อง
  3. เสนอเค้าโครงวิจัยที่สอดคล้องกับทิศทางของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
  4. กรณีที่ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรน้อยกว่า 3.25 ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
   ตามการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรดังนี้
   • มีเกรดเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3.00 และ ปฎิบัติงานทางการแพทย์ หรือสาธารณสุข มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี
   • มีประสบการณ์ด้านการวิจัยโดยได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลที่ สกอ.ยอมรับอย่างน้อย 1 เรื่อง
   • ต้องเสนอเค้าโครงวิจัยที่สอดคล้องกับทิศทางของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
 1. แผน ก แบบ ก 2

เป็นแผนการศึกษาที่ทำวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบเท่าได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และหน่วยกิตรายวิชาไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต โดยคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนิสิตดังนี้

  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย ในระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองและมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
  2. ในกรณีที่มีค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 3.00 จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติพิเศษตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะกำหนด ดังนี้
   • ต้องมีประสบการณ์ในการวิจัยในด้านวิทยาศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือ
   • เป็นบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสาธารณสุข มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี หรือ
   • เป็นผู้ที่ผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่มีข้อตกลงด้านการศึกษาร่วมกับหลักสูตร คณะ หรือมหาวิทยาลัย

ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

หมวดวิชา หลักสูตรที่เสนอ
แผน ก
แบบ ก1 แบบ ก2
1. หมวดวิชาแกน 9
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาบังคับ 6
2.2 วิชาเลือก 9
3. หมวดวิชาประสบการณ์การวิจัยวิทยานิพนธ์ 36 12
รวมหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 36 36
 1. นักวิจัย
 2. นักวิชาการทางการแพทย์/สาธารณสุข
 3. ครู อาจารย์
 4. นักวิเคราะห์ทางด้านพัฒนาสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพ ระบาดวิทยา
 5. นักวิทยาศาสตร์ทางด้าน ปรีคลินิก/คลินิก/เทคโนโลยีสุขภาพ

นอกจากนี้  ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ยังสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

คณะแพทยศาสตร์ มมส วิสัยทัศน์
คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำ ด้านสุขภาพชุมชนที่ได้มาตรฐานวิชาชีพสากล
SEE ALL
ที่อยู่ติดต่อ
 • 79/99 ตำบลตลาด อำเภอเมือง
 • จังหวัดมหาสารคาม 44000
 • 043 021021
 • medicine@msu.ac.th
Like Us On Facebook
Facebook Pagelike Widget