วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมสยามฮอล์ล โรงแรมสยามพาเลซ จังหวัดมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในโครงการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) : EdPEx 200 ภายใต้โครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการและตัวบ่งชี้คุณภาพ โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ นายแพทย์บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น เป็นวิทยากรในครั้งนี้สืบเนื่องจากที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น (Screening) ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2564 ของสำนักปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว) และคณะกรรมการมีกำหนดการตรวจเยี่ยม ในวันที่ 22 สิงหาคม 2565 นี้ 
Read more
วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสมพร โพธินาม ชั้น 2 อาคารคณะแพทยศาสตร์ หลังที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เป็นประธานในพิธีไหว้ครูคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายธีรภัทร ทวีทรัพย์ นายกสโมสรนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมว่าพิธีไหว้ครูเป็นพิธีกรรมที่สำคัญ ซึ่งเชื่อกันว่าเมื่อเราเริ่มศึกษาวิชาการใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเรียน กระบี่กระบอง ชกมวย ดนตรี นาฏศิลป์ ตลอดจนการเรียนหนังสือ เราจะต้องเริ่มต้นการไหว้ครูก่อน และนับเป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมา เพื่อระลึกถึงบุญคุณของครู การไหว้ครูยังเป็นการแสดงตนว่าตนเองขอเป็นศิษย์ของครูบาอาจารย์ เป็นการเคารพและแสดงความนอบน้อมอย่างถูกวิธี 
Read more
นางสาวสิริยากร นันตลาด และ นางสาวสุพิชชา สาฆ้อง นิสิตสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ นายสิทธิศักดิ์ ขำเกษม และ นางสาวสุทธิดา สมสอางค์ นิสิตสาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้าเหรียญเงิน จากการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษาในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022) ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยได้นำผลงานนวัตกรรม “อุปกรณ์ช่วยประเมินผลการฝึกกำลังนิ้วมือสำหรับการนวดไทย” เข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษาในครั้งนี้ โดยมี ผศ.พท.ป.วัลลภา ลีลานันทกุล หัวหน้าสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ และ อาจารย์ ดร.ปริญญ์ ชุปวา อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 
Read more
ผู้บริหารและบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมโครงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสืบสานงานประเพณีบุญเดือน 8 “ถวายเทียนพรรษาพระราชทานทรงอธิษฐานจิตอนุโมทนา – ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันเข้าพรรษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2565”สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ทรงอธิษฐานจิตอนุโมทนา และพระราชทานเทียนพรรษามหามงคลเพื่อแผ่นดิน ปี 2565 แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่ออัญเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาแก่วัดต่างๆ วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) ผู้บริหารและบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ร่วมโครงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสืบสานงานประเพณีบุญเดือน 8 “ถวายเทียนพรรษาพระราชทานทรงอธิษฐานจิตอนุโมทนา – ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันเข้าพรรษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 
Read more
วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม ME2-0202 ชั้น 2 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะแพทยศาสตร์จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเป็นสถาบันพี่เลี้ยงในการจัดทำหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก โดยมี น.รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และรองศาสตราจารย์ ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล ผู้แทนอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก เป็นผู้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์รัฐ สอนสุภาพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์วิทยา อยู่สุข คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ 
Read more
คณะแพทยศาสตร์ มมส วิสัยทัศน์
คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำ ด้านสุขภาพชุมชนที่ได้มาตรฐานวิชาชีพสากล
SEE ALL
ที่อยู่ติดต่อ
  • 79/99 ตำบลตลาด อำเภอเมือง
  • จังหวัดมหาสารคาม 44000
  • 043 021021
  • medicine@msu.ac.th
Like Us On Facebook
Facebook Pagelike Widget