ฝ่ายวิจัยคณะแพทยศาสตร์ – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : หน่วยงานภายใน : ฝ่ายวิจัยคณะแพทยศาสตร์

ฝ่ายวิจัยคณะแพทยศาสตร์

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกปี 2564
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ปี 2564
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่นปี 2564
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมเสนอผลงานวิจัย เนื่องในวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ปี 2562
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการพิมพ์ตำราสำหรับบุคลากรสายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยของบุคลากร ประจำปี งบประมาณ 2561
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2561
แบบบันทึกข้อความ และ แบบฟอร์มการชี้แจงแก้ไขโครงการวิจัย
การขอเงินค่าตอบแทน 2 เท่าตำแหน่งทางวิชาการ
ขั้นตอนการขอรับเงินประจำตำแหน่งสองเท่า สำหรับผู้มีตำแหน่งทางวิชาการ
แบบฟอร์มขอรับเงินประจำตำแหน่งสองเท่า
ประกาศการสนับสนุนทุนวิจัยคณะแพทยศาสตร์
ระเบียบค่าใช้จ่ายเงินวิจัย
ประชาสัมพันธ์ทุนอุดกนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2560
ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2561
ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2560
ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการวิจัยบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศให้ทุนวิจัยของกองทุนสนับสสนุนการวิจัย องค์กรเภสัชกรรม (1 ม.ค. - 30 เม.ย.59)
ประกาศ เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (ประจำปีงบประมาณ 2559)
ประกาศ ผลการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยและตำรา
ประกาศ ผลการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563 (บุคลากร-นิสิต)รอบ 2
ประกาศ ผลการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563 (บุคลากร-นิสิต)รอบ 1
ประกาศ ผลการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศผลทุนวิจัยนิสิต
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ผลการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบที่ 1)
ผลการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2560
ผลการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มมส ปี 2559
ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา(ปริญญาโทและเอก) ปี 2559 รอบที่ 1
ประกาศการให้ทุนสนับสนุนการพิมพ์ตำราสำหรับบุคลากรสายวิชาการ ปี 2564
ประกาศรายชื่อการให้ทุนสนับสนุนการพิมพ์ตำราสำหรับบุคลากรสายวิชาการ ปี 2562
ประกาศการให้ทุนสนับสนุนการพิมพ์ตำราสำหรับบุคลากรสายวิชาการ ปี 2562
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ตำราหรือหนังสือสำหรับบุคลากรสายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561
หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนอุดหนุนการพิมพ์ตำราสำหรับบุคลากรสายวิชาการ จากงบประมาณเงินรายได้
Medical Biochemistry โดย รศ.ดร.ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช
Medical Entomology โดย ผศ.ดร.ต้องจิตร ถันชมนาง
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ตำราหรือหนังสือสำหรับบุคลากรสายวิชาการ ปี 2559
ประกาศการให้ทุนสนับสนุนการทำตำรา

ผลงานวิจัย บทความ