นิสิตสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปี 3 ศึกษาดูงานในกิจกรรมการศึกษาดูงานภาคสนามกลุ่มวิชาเภสัชกรรมไทยประยุกต์ ณ จังหวัดสกลนคร

ในระหว่างวันที่ 12 – 13 กันยายน 2565 ณ จังหวัดสกลนคร นิสิตสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปี 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลกร ได้ศึกษาดูงานในกิจกรรมการศึกษาดูงานภาคสนามกลุ่มวิชาเภสัชกรรมไทยประยุกต์ กิจกรรมประกอบด้วยการศึกษาเรียนรู้พืชสมุนไพรในสวนสมุนไพร การเลี้ยงกวางเพื่อนำเขากวางอ่อนมาทำเป็นตำรับยา ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร, การปลูกกัญชงและกัญชา ณ บริษัทวินเนอร์ อะโกร อินโนเวชั่น จำกัด โดยการนำทีมโดยคณบดีและอาจารย์ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร, การเพาะปลูกหัวร้อยรู และการทำกิจกรรมร่วมกับผู้ป่วย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง ณ อโรคยาศาลวัดคำประมง และศึกษาดูงานการผลิตยาแผนไทยที่ได้มาตรฐาน GMP และการผลิตยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสม คลินิกหางกระรอก คลินิกการแพทย์แผนไทย ณ โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
ขอขอบพระคุณ น.สพ.วิศุทธิ์ เอื้อกิ่งเพชร หัวหน้างานศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ผศ.ดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช คณบดีและ ดร.ภาคภูมิ ตันเตชสาธิต หัวหน้าภาควิชาเกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร คุณธงชัย มันตภาณีวัฒน์ ประธานบริษัทวินเนอร์ อะโกร อินโนเวชั่น จำกัด เภสัชกรศศิพงค์ ทิพย์รัชดาพร พท.ป.ปรียานุช สุริยะวิทยะ และ พท.ป.จริยา สีทา ณ โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร และอาจารย์วิไลลักษณ์ ตันติตระกูล วิทยากร ณ อโรคยาศาลวัดคำประมง ที่ให้การดูแลอำนวยความสะดวกและให้ความรู้กับทางทีมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นอย่างดี

คณะแพทยศาสตร์ มมส วิสัยทัศน์
คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำ ด้านสุขภาพชุมชนที่ได้มาตรฐานวิชาชีพสากล
SEE ALL
ที่อยู่ติดต่อ
  • 79/99 ตำบลตลาด อำเภอเมือง
  • จังหวัดมหาสารคาม 44000
  • 043 021021
  • medicine@msu.ac.th
Like Us On Facebook
Facebook Pagelike Widget